Suomeksi
Cirkulär
16/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2007–2009

Som bilaga och för kännedom sänder vi tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för kommunalt anställda läkare, tandläkare och veterinärer (Läkaravtalet 2007–2009) samt en promemoria om de ändringar som gjorts i avtalet. Läkaravtalet undertecknades av Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU 1.10.2007. Kommunala arbetsmarknaden och FOSU är överens om innehållet i promemorian.

Likalönspotterna och förhöjningarna för främjande av likalöner och upprätthållande av lönernas konkurrenskraft framgår av underteckningsprotokollet till LÄKTA. Likalönsprotokollet har skickats som bilaga till cirkulär 13/2007 om AKTA 2007–2009.

I likhet med kommunsektorns övriga avtal gäller läkaravtalet 1.10.2007–31.1.2010. De allmänna förhöjningarna genomförs 1.10.2007, 1.9.2008 och 1.9.2009. Dessutom har vissa strukturella ändringar gjorts i lönesättningarna och vissa grundlöner justerats fr.o.m. 1.3.2008. De lokala justeringspotterna verkställs 1.3.2008 och 1.5.2009.

Avtalslösningarna fokuserar på lokala potter, justeringar av grundlönerna för specialläkare och specialtandläkare vid hälsocentraler och sjukhus, ST-läkare vid sjukhus och specialveterinärer och revideringen av vissa prestationsbaserade ersättningssystem. Avtalsändringarna har markerats med streck i kanten.

De avtalsenliga förhöjningarna i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare och programmet för främjande av likalön höjer lönekostnaderna med i genomsnitt 11 % under avtalsperioden, i sjukvårdsdistrikten dock med i genomsnitt 12 % på grund av den extra pott som betalas som ersättning för slopandet av systemet med specialavgiftsklasser. Kostnaderna varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på bland annat personalstrukturen. Kostnaderna har beräknats utgående från de löneuppgifter för oktober 2006 som kommunerna och samkommunerna har tillställt Statistikcentralen.

Förhöjningarna under avtalsperioden höjer lönerna med i genomsnitt 5,3 % år 2008 och 3,3 % år 2009 jämfört med årsgenomsnittet föregående år.

Läkaravtalet tillämpas i tillämpliga delar också på arbetsavtalsförhållanden.
 
Ett cirkulär om beställning av de tryckta avtalen skickas senare.

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till ledande läkare och ledande tandläkare.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET


Arbetsmarknadsdirektör                         Markku Jalonen

Förhandlingschef                                    Ulla-Riitta Parikka

Bilagor (pdf)  
1.PM om avtalsändringarna
2.Läkaravtalet 2007-2009
3.Lönesättningarna i läkaravtalet 1.10.2007
4.Åtgärdskatalog för tandläkare vid hälsocentraler 1.9.2008
5.Åtgärdskatalog för sjukhustandläkare 1.3.2008

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT