Suomeksi
Cirkulär
6/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2005-2007

Som bilaga skickas för kännedom underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 och de ändrade avtalsbestämmelser som träder i kraft 1.3.2005. Som bilaga finns också de C-lönetabeller, löner i euro och tilläggsarvoden som träder i kraft 1.3.2005 och som har justerats med den allmänna förhöjningen enligt det inkomstpolitiska avtalet. Av de avtalsändringar som träder i kraft i början av augusti anges bestämmelsen om samplanering i grundskolorna. Information om övriga avtalsändringar ges i ett nytt cirkulär i mars-april och på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor.

Nya UKTA är i kraft 16.2.2005-30.9.2007. Avtalet följer det inkomstpolitiska avtalet som undertecknades 16.12.2004.

Kostnadseffekt                 

Den genomsnittliga kostnadseffekt som det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal har på lönesumman inom undervisningssektorn uppgår 2005 till 2,5 % och 2006 till 2,2 %. Där ingår den allmänna förhöjningen och jämställdhets- och branschpotterna.

I en av bilagorna ingår ett schema som presenterar justeringstidpunkterna. I schemat ingår de allmänna förhöjningarna, branschpotterna, jämställdhetspotten, ökningen av samplaneringen för grundskollärare och det kommunala löneutvecklingsprogrammets andel.

Avtalsboken                      

UKTA trycks senare på våren efter att en överenskommelse nåtts om branschpotten för år 2005. Användningen av branschpotten avtalas senast 28.2.2005.

Information och kurser     

För löneombuden ordnades information om de nya avtalen 12.1, 17.1 och 19.1 i Helsingfors, vilket framgick av cirkulär 1/2005. Efeko kommer under året att arrangera avgiftsbelagda kurser. Information om dessa kurser ges senare av Efeko.

Information om ändringarna finns också Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor. C-lönetabellerna, lönerna i euro och tabellerna över tim- och övertimarvoden och tilläggsarvoden läggs ut på våra webbsidor under rubriken Löner och arvoden. Dessa tabeller iakttas fr.o.m. 1.3.2005 då den första avtalsenliga allmänna höjningen görs. För dem som omfattas av andra avtalsändringar under 2005 gäller dessa löneändringar till slutet av juli 2005.

Avtalsändringarna 2005 avtalas centralt och för undervisningspersonalen finns därmed inga lokala justeringspotter.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                    Vuokko Piekkala

Bilagor

  1. Underteckningsprotokoll och ändrade avtalsbestämmelser
  2. UKTA 2005-2007, de viktigaste avtalsändringarna som träder i kraft 1.3.2005 och samplanering i grundskolor
  3. Förhöjda löner, arvoden och C-lönetabeller

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT