Suomeksi
Cirkulär
34/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillämpning av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007

Parterna i det kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal har på central nivå kommit överens om följande avtalsändringar:

Augusti 2005

För grundskollärare med högre högskoleexamen som utöver klasslärarbehörigheten har ämneslärarbehörighet i andra ämnen än matematik, modersmålet, det andra inhemska språket eller främmande språk justeras lönen retroaktivt från början av augusti, om läraren ger nybörjarundervisning.

December 2005

I samband med lönebetalningen i december betalas en engångsersättning på 2,2 % av den totala lönen i november till tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla vid musikläroanstalter, medborgarinstitut och folkhögskolor.

Januari 2006

I det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 20052007 avtalades att lönesystemet för lärare vid musikläroanstalter, medborgarinstitut och folkhögskolor, del F, ändras från C-lönetabeller till löner i euro. För detta ändamål används utvecklingspotten för 2004 enligt det kommunala löneutvecklingsprogrammet 20042007. Till följd av övergången till löner i euro ökar lönekostnaderna för lärare vid medborgarinstitut, folkhögskolor och musikläroanstalter med i snitt 2,6 procent. Ändringen genomförs 1.1.2006.

Närmare upplysningar ger Varpu Kulo tfn (09) 771 26 39 och Elisa Cichoracki, tfn (09) 771 21 17.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Vuokko Piekkala

Bilagor

  1. Ändringar i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA)
  2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om användningen den utvecklingspott för 2004 som ingår i åtgärderna för utveckling av den kommunala undervisningspersonalens lönesystem 2003-2007

BILAGA 2:

TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ANVÄNDNINGEN DEN UTVECKLINGSPOTT FÖR 2004 SOM INGÅR I ÅTGÄRDERNA FÖR UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA UNDERVISNINGSPERSONALENS LÖNESYSTEM 2003-2007

§ 1
Avtalets syfte

Genom detta tjänste- och arbetskollektivavtal verkställs den utvecklingspott som avdelats för år 2004 i det avtal om utveckling av det kommunala lönesys­temet under 20032007 som undertecknades 13.11.2002.

§ 2
Avtalsbestämmelser för undervisningspersonal vid musikläroanstalter, medborgarinstitut och folkhögskolor

1. Engångsersättning i december 2005

I samband med lönebetalningen i december betalas en engångsersättning på 2,2 % av den totala lönen i november till de tjänste-/befattningsinnehavare och timlärare i huvudsyssla vid medborgarinstitut, folkhögskolor och musikläroanstalter som har anställning hos arbetsgivaren i november och december och får lön i december.

2. Övergång till lön i euro 1.1.2006

Lönesystemet för lärare vid medborgarinstitut, folkhögskolor och musikläroanstalter ändras 1.1.2006 genom en övergång från C-löneklasser till lön angiven i euro. Nya ersättande avtalsbestämmelser till följd av ändringen finns i de bifogade bilagorna. Dessutom höjs de individuella lönerna för timlärare vid medborgarinstitut och folkhögskolor vid samma tidpunkt, om de inte justeras på annat sätt.

§ 3
Beaktande av uppgiftens svårighetsgrad och ansvarsnivå i lönen för
undervisningspersonalen vid medborgarinstitut, folkhögskolor och musikläroanstalter

När den uppgiftsrelaterade grundlönen för lärare i huvudsyssla vid medborgarinstitut, folkhögskolor och musikläroanstalter bestäms beaktas uppgifternas svårighetsgrad och ansvarsnivå tidigast fr.o.m. 1.8.2006. Tillägg i euro eller koefficienter för uppgifter som enligt överenskommelse ersätts separat ingår från samma tidpunkt i bland annat den uppgiftsrelaterade grundlönen, det individuella tillägget eller arbetstidsbestämmelserna på det sätt som parterna separat avtalar.

§ 4
Betalning av löner angivna i euro

Lönerna i euro betalas för första gången senast inom två månader efter att avtalsändringarna trätt i kraft. I stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas betalas de första justeringsbeloppen senast inom fyra månader efter att avtalsändringarna trätt i kraft.

Helsingfors den 15 november 2005

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

BILAGOR  
Del F, bilaga 10
Del F, bilaga 11