Suomeksi
Cirkulär
2/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

De viktigaste ändringarna 1.2.2003 och 1.3.2003 i UKTA 2003-2004

De viktigaste av de ändringar som träder i kraft 1.2.2003 och 1.3.2003 har sammanställts i bilaga 1.

Nya UKTA 2003-2004 översätts som bäst och kommer att läggas ut på arbetsmarknadsverkets webbsida (www.kuntatyönantajat.fi > På svenska > Tjänste- och arbetskollektivavtal > Kommunalt tjänste- och arbets-kollektivavtal för undervisningspersonal > UKTA 2003-2004).

Avtalet har omstrukturerats så att och det nu indelas i del A-F, som sedan ytterligare indelas i bilagor. Del A är en allmän del som gäller alla läroanstalter. Bestämmelserna för den allmänbildande utbildningen har sammanställts i del B. Del B inleds med gemensamma bestämmelser för den allmänbildande utbildningen enligt samma princip som de gemensamma bestämmelserna för yrkesundervisningen (del C), tidigare bilaga 6A. De övriga delarna berör yrkesutbildning (del C), yrkeshögskolor (del D), yrkesutbildningscenter för vuxna (del E) och slutligen fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning (del F). Till följd av omstruktureringen har ordningsföljden på bestämmelserna ändrats och därmed motsvarar paragrafnumreringen i det nya avtalet i regel inte numreringen i det gamla avtalet.

Textändringarna träder i kraft 1.2.2003, löneklasserna och lönerna i euro justeras 1.3.2003 och vissa bestämmelser om undervisningsskyldighet ändras 1.8.2003.

Underteckningsprotokollet och C-lönetabellerna har skickats ut med arbetsmarknadsverkets cirkulär 20/2002 som också finns på våra webbsidor. Tabellerna för tim- och övertimarvoden finns på kollektivavtalssidorna under rubriken Löner och arvoden. Dessa tabeller följs fr.o.m. 1.3.2003 då avtalets första allmänna förhöjning görs. Till följd av att det i avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet har beslutats om vissa arrangemang som berör C-tabellerna fr.o.m. 1.12.2003 kommer den lönetabell som träder i kraft 1.3.2003 att gälla bara till slutet av november 2003.

Trots den nya strukturen i UKTA 2003-2004 grundar sig avtalet i huvudsak på sedvanliga centralt avtalade allmänna förhöjningar och justeringar av löneklasserna och innehåller endast några tekniska ändringar.

I bilaga 2 redogörs för regler för beräkning av den allmänna förhöjningen av löner i euro, tillägg som baserar sig på anställningstid samt övertimmar. I bilagan ges också konkreta exempel. Uträkningen av de tillägg som baserar sig på anställningstid har ändrats i fråga om anställda som redan tidigare fått sin lön bestämd i euro. Uträkningen av övertimarvodet har också ändrats.

De löneklassjusteringar och andra avtalsändringar som träder i kraft 1.8.2003 och 1.3.2004 kommer att framgå av UKTA-boken, och uppgifterna läggs ut på webbsidorna.

Mer detaljerade tillämpningsdirektiv skickas ut senare.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Anja Vaheri

Bilagaor
1.  De viktigaste avtalsändringarna som träder i kraft 1.2.2003 och 1.3.2003
2.  Regler för beräkning av den allmänna förhöjningen av löner i euro, tillägg som baserar sig på anställningstid samt övertimmar