På svenska
Yleiskirje
2/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2003-2004 tärkeimmät 1.2.2003 ja 1.3.2003 voimaan tulevat muutokset

Tärkeimmät 1.2.2003 ja 1.3.2003 voimaan tulevat sopimusmuutokset on koottu liitteeseen 1.

Uusi OVTES 2003–2004 on luettavissa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilla.

Sopimuksen rakenne on uudistunut. Se on jaettu osioihin A–F ja osiot jakautuvat puolestaan liitteiksi. Osio A käsittää kaikkia oppilaitoksia koskevan yleisen osan. Yleissivistävän opetuksen määräykset on koottu osioksi B. Sen alkuun on koottu yleissivistävän koulun yhteiset määräykset, joka noudattaa samaa periaatetta kuin ammatillisten oppilaitoksien yhteiset määräykset (osio C), aikaisempi liite 6a. Osion B jälkeen seuraa ammatillinen koulutus (osio C), ammattikorkeakoulu (osio D), ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (osio E) ja viimeisenä on vapaata sivistystyötä ja taiteen perusopetusta (osio F) koskevat sopimusmääräykset. Uudistuksesta johtuen määräysten sijainti ja järjestys ovat muuttuneet sillä seurauksella, että aiemmat pykälänumerot ei pääsääntöisesti pidä paikkaansa uudessa sopimuksessa.

Uuden sopimuksen tekstimuutokset tulevat voimaan 1.2.2003, palkkaluokantarkistukset ja euromääräiset palkat 1.3.2003 ja eräät opetusvelvollisuuden muutokset 1.8.2003.

Allekirjoituspöytäkirja ja C-palkkataulukot on toimitettu kuntiin ja kuntayhtymiin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä 20/2002. Yleiskirje löytyy myös kotisivuiltamme. Tunti- ja ylituntipalkkioihin liittyvät taulukot ovat kotisivuillamme kohdassa Palkat ja palkkiot. Näitä taulukoita noudatetaan 1.3.2003 alkaen, jolloin sopimuksen ensimmäinen yleiskorotus toteutuu. Sen johdosta, että kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman mukaan on sovittu toteutettavaksi eräitä C-taulukkoon tulevia järjestelyjä 1.12.2003 alkaen, tulee 1.3.2003 voimaan tuleva palkkataulukko olemaan voimassa vain marraskuun 2003 loppuun.

OVTES 2003–2004 rakenteellisesta uudistuksestaan huolimatta perustuu pääsääntöisesti perinteiseen keskitetysti sovittuun yleiskorotukseen ja palkkaluokan tarkistuksiin sisältäen vain joitakin teknisiä muutoksia.

Liitteessä no 2. on euromääräisten palkkojen yleiskorotuksen, palvelusaikaan perustuvien lisien ja ylituntien laskentasäännöt esimerkkeineen. Palveluaikaan perustuvien lisien laskentaan on tullut muutoksia jo ennestään euromääräisessä palkkauksessa oleville. Myös ylituntipalkkion laskentasääntöön on tullut muutos.

1.8.2003 ja 1.3.2004 voimaantulevat palkkaluokan tarkistukset ja muut sopimusmuutokset ilmenevät tammi-helmikuun vaihteessa lähetettävästä OVTES-kirjasta ja em. kotisivuilta.

Tarkemmat soveltamisohjeet pyritään lähettämään helmikuun alkupuolella.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Anja Vaheri

LIITTEET

1. Tärkeimmät 1.2.2003 ja 1.3.2003 voimaan tulevat sopimusmuutokset

2. Euromääräisten palkkojen yleiskorotuksen ja palvelusaikaan  perustuvien  lisien ja ylituntien laskentasäännöt