Suomeksi
Cirkulär
1/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007

Härmed sänder vi för kännedom avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007, som undertecknats den 13 november 2002 (bilaga 1, nedan löneutvecklingsavtalet). Löneutvecklingsavtalet gäller till den 31 december 2007, såvida det inte sägs upp före det. Avtalet kan upphöra att gälla tidigast den 31 januari 2005.

Löneutvecklingsavtalet sänds först nu för kännedom, eftersom det utan det inkomstpolitiska avtalet hade kunnat sägas upp att upphöra den 31 januari 2003.

De första löneförhöjningarna i anknytning till avtalet om löneutvecklings-avtalet träder i kraft den 1 december 2003.

Enligt löneutvecklingsavtalet höjs lönerna åren 2003-2007 med i snitt 3 % inom alla de områden som omfattas av avtalet. Som en del av avtalet genomförs en partiell överföring av erfarenhetstilläggen till grundlönen i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och en revidering av den individuella delen samt en partiell överföring av tjänstetilläggen till grundlönen i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn. Kostnaderna för detta uppgår för respektive avtalsområde till i snitt cirka 0,9 %.

Löneutvecklingsavtalet omfattar inte läkaravtalet, men läkarna får åren 2003-2004 en pott på 1,3 % som motsvarar de övriga avtalsområdena, antingen som ett resultat av arbetet i arbetsgrupper eller som en lokal pott från 16 februari 2005.

I bilaga 2 finns tillämpningsdirektiv för avtalet om utveckling. Företrädarna för avtalsparterna är eniga om innehållet i direktivet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Heikki Saipio

Bilagor
1. Avtal om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007
2. Tillämpningsdirektiv för avtalet