Suomeksi
Cirkulär
7/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Läkaravtalet 2000

Som bilagor till detta brev skickas för kännedom resultatet av förhandlingarna om det tjänstekollektivavtal som gäller anställningsvillkoren för läkare, tandläkare och veterinärer i kommunernas och samkommunernas tjänst (Läkaravtalet 2000) samt ett PM om ändringarna i avtalet. Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation har godkänt förhandlingsresultatet 1.2.2000. Inom AKAVA-OS pågår behandlingen av ärendet ännu. Om undertecknandet av avtalet meddelas senare separat, varefter de lönejusteringar och andra ändringar av anställningsvillkoren som avses i avtalet genomförs.

Läkaravtalet är i kraft 1.2.2000–31.1.2001. Förhandlingsresultatet är en s.k. ren löneuppgörelse som inte innehåller sådana textändringar som medför kostnader. Några tekniska ändringar har gjorts i avtalets struktur. Lönejusteringarna och de andra ändringarna i avtalet träder i kraft 1.2.2000 med undantag av ändringarna i bilaga 3 (tandläkare vid hälsocentraler) som träder i kraft 1.4.2000. Till dess skall bestämmelserna i det läkaravtal som gällde 15.1.2000 följas. På de ställen där innehållet i texten har ändrats finns markeringar i marginalen.

Också de allmänna bestämmelserna i AKTA 2000, såsom bestämmelser om erfarenhetstillägg och semester, samt bilagan om ersättningar för resekostnader tillämpas fr.o.m. 1.2.2000 på dem som omfattas av läkaravtalet.

Förhandlingsresultatets kostnadseffekt är 3,1 %, varav den allmänna förhöjningen utgör 2,6 % och justeringspotten 0,5 %. Justeringspotten har i sin helhet använts centralt bl.a. till slopandet av den andra dyrortsklassen i lönesättningen och för justering av de nedre gränserna i vissa punkter i lönesättningen.

Senare skickas ett separat cirkulär om beställningen av tryckta avtal. I detta cirkulär ingår endast underteckningsprotokollet och ett PM om de viktigaste ändringarna i avtalet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Ulla-Riitta Parikka

BILAGOR
1. Läkaravtalets underteckningsprotokoll
2. PM om ändringarna i avtalet