Suomeksi
Cirkulär
29/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtalet för tekniska sektorn 2001-2002 (TS-01)

Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation har vid sitt möte 13.12.2000 godkänt det förhandlingsresultat för avtal för tekniska sektorn 1.2.2001-31.1.2003 som Kommunala arbetsmarknadsverket, AKAVA-OS rf, Kommunfackets union rf och Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf enats om. Genom detta tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades 13.12.2000 verkställs det inkomstpolitiska avtalet från 15.12.2000.

1  De allmänna förhöjningarna 1.2.2001 och 1.3.2002

De allmänna förhöjningarna framgår av § 3 i underteckningsprotokollet till TS-01. Den allmänna förhöjningen under det första avtalsåret innefattar också den jämställdhetspott på 0,2 % enligt det inkomstpolitiska avtalet vilken införs på TS’ tillämpningsområde.

2  Branschpotten 1.2.2001

Branschpotten på 0,5 % enligt det inkomstpolitiska avtalet används enligt överenskommelse som en lokal justeringsmån. Pottens storlek räknas ut på lönesumman i november 2000 för dem som omfattas av TS. Om lönesumman i november 2000 avviker från det normala, kan i stället lönesumman för någon normal månad användas som grund. Potten används till att betala branschtillägg till de tjänsteinnehavare och arbetstagare som på grund av det begränsande tillämpningsdirektivet i TS inte kunnat betalas branschtillägg, även om antalet anställningsår hade förutsatt det. Om justeringsmånen på 0,5 % inte räcker till för att betala branschtillägg på 5 och 9 %, kan branschtilläggen också vara mindre.

I de kommuner och samkommuner där justeringsmånen inte helt och hållet går åt till branschtillägg, används den återstående delen för betalning av individuella löner eller för att rätta till missförhållanden i uppgiftsrelaterade löner. Om organisationerna och arbetsgivaren inte uppnår samförstånd om betalningen av individuella löner eller om hur missförhållanden i uppgiftsrelaterade skall rättas till så rättvist som möjligt, betalas den återstående delen av potten som en jämnstor allmän förhöjning i procent.

3  Branschpotten 1.3.2002

Det andra årets branschpott på 0,3 % som ingår i det inkomstpolitiska avtalet används enligt överenskommelse som en lokal justeringsmån. Potten används för betalning av branschtillägg till dem som ännu inte kunnat betalas branschtillägg till fullt belopp, även om antalet anställningsår hade förutsatt det. Till den del justeringsmånen inte behövs för betalning av branschtillägg, används den eller en del av den enligt vad som ovan sägs om användning av justeringsmånen fr.o.m. 1.2.2001. Pottens storlek räknas ut på lönesumman i november 2001 för dem som omfattas av TS. Om lönesumman i november 2001 avviker från det normala, kan i stället lönesumman för någon normal månad användas som grund.

4  Tillämpningsdirektivet som begränsar betalningen av branschtillägg slopas

Att branschpotterna i det inkomstpolitiska avtalet används som lokala justeringsmåner för betalning av branschtillägg för dem som på grund av det begränsande tillämpningsdirektivet i TS inte kunnat betalas branschtillägg grundar sig på att tillämpningsdirektivet gäller endast till 28.2.2002. Märk dock att om de tillgängliga justeringsmånerna och de individuella lönerna och separattilläggen inte räcker till för att betala branschtillägg på 5 och 9 %, kan också mindre branschtillägg ges till utgången av avtalsperioden 31.1.2003.

5  Vissa textändringar

Detaljerade textändringar finns i bilagan till detta cirkulär. I § 2, som gäller tillämpningsområdet för TS-01, har tekniskt arbete vid arbetscentraler för skyddat arbete lagts till i enlighet med det tidigare tillämpningsdirektivet. Tillämpningsdirektivet till § 9, vilket gäller uppgiftsrelaterad lön, har ändrats till att bättre motsvara de mål som ställts upp för tillämpningen av lönesystemet i TS. Av samma orsak har även texten om bedömningssystemet i bilaga 1 i TS preciserats.

§ 12 mom. 3, som gäller individuell lön, har gjorts klarare och bestämmelserna om den prövningsbaserade delen av den individuella lön som uppstått vid införandet av lönesystemet har i reviderad form införlivats i bestämmelserna om separattillägg i § 14 i TS-01. Bestämmelserna om branschtillägg i § 13 har ändrats så att den tid som berättigar till tillägget motsvarar den tid som berättigar till erfarenhetstillägg enligt AKTA. De nya bestämmelserna om branschtillägg tillämpas fr.o.m. 1.2.2001. Bestämmelserna tillämpas inte retroaktivt. Rätten till branschtillägg börjar vid ingången av den kalendermånad som följer efter att den till tillägg berättigande anställningstiden uppfyllts. Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren behöver inte ansöka om branschtillägg, men är skyldig att visa upp tillförlitliga skriftliga utredningar över anställningstider hos en annan arbetsgivare.

Bestämmelserna i § 14 i TS-01 har gjorts klarare genom att de olika slagen av separattillägg definierats i mom. 1 och genom att bestämmelser om hur separattillägget beter sig införts i mom. 2 och 3. § 14 mom. 2 i TS-01 gäller sådana separattillägg som avses i mom. 1 punkt 1 och 3, och mom. 3 gäller separattillägg som avses i mom. 1 punkt 2 och som uppkommit i samband med att lönesystemet i TS-95 införts.

Eftersom Kristi himmelsfärdsdag till följd av det inkomstpolitiska avtalet blir en avlönad ledig dag år 2002 har det varit nödvändigt att göra ändringar i bilaga 5 och 6 till TS, vilka gäller kontinuerligt och avbrutet treskiftsarbete, samt i bilaga 2, som gäller arbetstidsarrangemangen vid brand- och räddningsverk. I bilaga 2 har dessutom införts bestämmelser om givande av semester i enlighet med de nya semesterbestämmelserna.

Kommunala arbetsmarknadsverket och representanterna för de organisationer som undertecknat TS-01 har förhandlat och enats om frågorna ovan.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Förhandlingschef Pentti Hakola

BILAGOR
1.  Underteckningsprotokoll
2.  Textändringar i TS-01