På svenska
Yleiskirje
29/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Teknisten sopimus 2001-2002 (TS-01)

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on kokouksessaan 13.12.2000 hyväksynyt Akava-JS ry:n, Kunta-alan unioni ry:n ja Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n kanssa saavutetun neuvottelutuloksen teknisten sopimukseksi 1.2.2001–31.1.2003. Tällä 13.12.2000 allekirjoitetulla virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan 15.12.2000 allekirjoitettu tulopoliittinen sopimus.

1 Yleiskorotukset 1.2.2001 ja 1.3.2002 lukien

Yleiskorotukset on todettu TS-01:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä. Ensimmäisen sopimusvuoden yleiskorotus sisältää myös TS:n soveltamisalueelle tulevan tupon mukaisen 0,2 %:n tasa-arvoerän.

2 Liittoerä 1.2.2001 lukien

Tulopoliittisen sopimuksen mukainen 0,5 %:n suuruinen liittoerä on sovittu käytettäväksi paikallisena järjestelyvarana. Sen suuruus lasketaan TS:n soveltamispiiriin kuuluvien marraskuun 2000 palkkasummasta. Jos marraskuun 2000 palkkasumma on poikkeuksellinen, voidaan laskennan perusteena käyttää jonkin muun, tavanomaisen kuukauden palkkasummaa. Erä käytetään ammattialalisän maksamiseen niille viranhaltijoille ja työntekijöille, joille teknisten sopimukseen sisältyvän ammattialalisän maksamista rajoittavan soveltamisohjeen perusteella lisää ei ole voitu maksaa, vaikka palvelusvuodet olisivatkin sitä edellyttäneet. Jos 0,5 %:n suuruinen järjestelyvara ei riitä ammattialalisän maksamiseen 5 ja 9 %:n suuruisena, voidaan ammattialalisinä käyttää myös pienempiä lukuja.

Niissä kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa järjestelyvara ei kokonaisuudessaan kulu ammattialalisän maksamiseen, käyttämättä oleva erä käytetään henkilökohtaisen palkan maksamiseen tai tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen. Jos henkilökohtaisen palkan maksamisesta tai tehtäväkohtaisten palkkojen epäkohtien korjaamisesta mahdollisimman tasapuolisesti ei päästä järjestöjen ja työnantajan kesken yhteisymmärrykseen, maksetaan tämä erän osa tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena.

3 Liittoerä 1.3.2002 lukien

Tulopoliittisen sopimuksen mukainen toisen vuoden 0,3 %:n suuruinen liittoerä on sovittu käytettäväksi paikallisena järjestelyvarana. Erä käytetään ammattialalisän maksamiseen niille, joille ammattialalisää ei vieläkään ole voitu täysimääräisenä maksaa, vaikka palvelusvuodet sitä edellyttäisivätkin. Jos järjestelyvaraa ei tarvita ammattialalisän maksamiseen, se tai sen osa käytetään samalla tavoin kuin järjestelyvaran käytöstä edellä 1.2.2001 lukien on sanottu. Järjestelyvaran suuruus lasketaan TS:n soveltamispiiriin kuuluvien marraskuun 2001 palkkasummasta. Jos marraskuun 2001 palkkasumma on poikkeuksellinen, voidaan laskennan perusteena käyttää jonkin muun, tavanomaisen kuukauden palkkasummaa.

4 Ammattialalisän maksamisen rajoittamista koskeva soveltamisohje poistuu

Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyvien liittoerien käyttäminen paikallisina järjestelyvaroina ammattialalisän maksamiseen niille, joille teknisten sopimukseen sisältyneen rajoittavan soveltamisohjeen vuoksi ei ammattialalisää ole voitu maksaa, perustuu siihen, että mainittu ammattialalisän maksamista rajoittava soveltamisohje on noudatettavana vain 28.2.2002 saakka. On kuitenkin huomattava, että jos käytettävissä olevat järjestelyvarat eivätkä henkilökohtainen palkka ja erillislisä riitä ammattialalisän maksamiseen 5 ja 9 %:n suuruisina, voidaan ammattialalisänä käyttää edellä sanottuja pienempiä lukuja vielä sopimuskauden loppuun 31.1.2003 saakka.

5 Eräitä tekstimuutoksia

Yksityiskohtaiset tekstimuutokset käyvät ilmi tämän yleiskirjeen liitteestä. TS-01:n soveltamisalaa koskevaan 2 §:ään on lisätty aikaisemman soveltamisohjeen mukainen suojatyökeskusten tekninen työ. Tehtäväkohtaista palkkaa koskeva 9 §:n soveltamisohje on muutettu vastaamaan paremmin TS:n palkkausjärjestelmän soveltamiselle asetettuja tavoitteita. Samasta syystä on täsmennetty myös TS:n liitteenä 1 olevaa arviointijärjestelmää koskevaa tekstiä.

Henkilökohtaista palkkaa koskevan 12 §:n 3 momenttia on selkiytetty ja palkkausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä syntyneen henkilökohtaisen palkan harkinnanvaraista osaa koskevat määräykset on muutettuina otettu TS-01:n 14 §:n erillislisää koskeviin määräyksiin. Sopimuksen 13 §:n ammattialalisää koskevia määräyksiä on muutettu siten, että lisään oikeuttava aika vastaa KVTES:n kokemuslisään oikeuttavaa aikaa. Ammattialalisää koskevia uusia määräyksiä noudatetaan 1.2.2001 lukien. Määräyksiä ei sovelleta taannehtivasti. Oikeus ammattialalisään alkaa lisään oikeuttavan palvelusajan täyttymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Ammattialalisää ei tarvitse hakea, mutta viranhaltija/työntekijä on velvollinen esittämään luotettavat kirjalliset selvitykset muun työnantajan palvelusajoista.

TS-01:n 14 §:n erillislisää koskevia määräyksiä on selvennetty määrittelemällä 1 momentissa erillislisän eri lajit ja ottamalla 2 ja 3 momenttiin määräykset erillislisän käyttäytymisestä. TS-01:n 14 §:n 2 momentti koskee 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja erillislisiä ja 3 momentti 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua TS-95:n palkkausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä syntynyttä erillislisää.

Helatorstain muuttuminen tulopoliittisen sopimuksen perusteella palkalliseksi vapaapäiväksi vuonna 2002 on aiheuttanut muutoksia TS:n liitteenä oleviin keskeytymätöntä ja keskeytyvää kolmivuorotyötä koskeviin liitteisiin 5 ja 6 sekä palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevaan liitteeseen 2. Paloalan liitteeseen on lisäksi otettu määräykset vuosiloman antamisesta uusien vuosilomamääräysten mukaisesti.

Yllä olevista asioista on neuvoteltu ja saavutettu yksimielisyys TS-01:n allekirjoittajajärjestöjen edustajien kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Pentti Hakola

Liitteet
1. Allekirjoituspöytäkirja
2. TS-01:n tekstimuutokset