Suomeksi
Vanliga frågor
UKTA

Kan lärare inom småbarnspedagogik med magisterexamen betalas högre lön?

Den kompetens som magisterexamen medför syns ofta i den anställdas arbetsprestation som ett bredare kunnande och mer yrkesskicklighet. I så fall kan den beaktas vid utvärderingen av arbetsprestationen, på basis av vilken individuella tillägg beviljas. Det individuella tillägget betalas på basis av yrkesskicklighet, arbetsprestationer och andra, eventuella lokalt fastslagna kriterier.

Tanken är att det individuella tillägget ger den anställda mer motivation för arbetet, då han eller hon kan påverka sin lönenivå genom sina prestationer. KT och OAJ rekommenderar att det kunnande som magisterexamen medför beaktas vid bedömningen av arbetsprestationen och beviljandet av individuella tillägg.

En person med högre utbildning kan också ges mer krävande arbetsuppgifter. Om arbetsuppgifterna och uppgifternas svårighetsgrad skiljer sig åt för lärare inom småbarnspedagogik med magisterexamen jämfört med dem med kandidatexamen eller annan utbildning som ger behörighet för lärare inom småbarnspedagogik, betalas de olika stor uppgiftsrelaterad lön.

Det är inte förenligt med UKTA del G att differentiera de uppgiftsrelaterade lönerna för lärare inom småbarnspedagogik enbart på basis av utbildning. Principen i lönesystemet i UKTA del G är att den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt uppgifternas svårighetsgrad.

Enligt UKTA del G granskas uppgifternas svårighetsgrad lönepunktsvis. Speciallärare inom småbarnspedagogik har samma lönenivå oberoende av att man på dem som avlagt magisterexamen respektive kandidatexamen tillämpar olika lönepunkter (4501042 och 4500042). Det samma gäller lärare inom småbarnspedagogik (45001044 och 45000044). Detta innebär att till exempel en lärare inom småbarnspedagogik med magisterexamen inte kan betalas en annan uppgiftsrelaterad lön än en lärare med kandidatexamen eller någon annan behörighetsgivande examen enbart på basis av utbildningsnivån.

KT och OAJ har tillsammans utarbetat denna fråga och dess svar.