Suomeksi
Vanliga frågor
LÄKTA

Vad innebär gränsen på 30 timmar för hälsocentraltandläkares kliniska arbete?

I bilaga 2 till läkaravtalet finns en bestämmelse om förhöjda åtgärdsarvoden när mängden kliniskt arbete överstiger 30 timmar per vecka. I det nya avtalet ska granskningen göras per vecka. Tidigare var det också möjligt att göra granskningen enligt ett genomsnittligt timantal.

Den gräns på 30 timmar för kliniskt arbete som anges i tabellen över åtgärdsarvoden i bilaga 2 gäller endast utbetalning av åtgärdsarvoden och storleken på dem. Om en tandläkares kliniska arbete överstiger 30 timmar per vecka, betalas för de överstigande timmarna en höjning av åtgärdsarvodena enligt tabellen. Bestämmelsen kräver inte att det ska planeras 30 timmar kliniskt arbete per vecka för tandläkare. Förhöjningen av åtgärdsarvodena betalas när det på förhand har planerats över 30 timmar kliniskt arbete i veckan samt när 30 timmar kliniskt arbete oväntat överskrids.