Suomeksi
Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas den lokala justeringspotten?

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman för en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av potten. Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av avtalet med undantag för extraordinära löneposter såsom semesterpenningar och resultatbonus. Vid beräkningen av lönesumman utgår man från en "normal" månad som inte omfattar lönehöjningar, nämnda extraordinära löneposter, engångsersättningar eller permitteringar.

 

I lönesumman ingår alltså bland annat alla löner, tillägg i euro, arbetstidsersättningar, jourersättningar och åtgärds- och besöksarvoden. När justeringspotten används för att höja uppgiftsrelaterade löner, bör man vid beräkningen av den slutliga kostnadseffekten beakta inte bara höjningarna av de uppgiftsrelaterade lönerna utan också bland annat höjningarna av individuella tillägg och arbetstidsersättningar, och kontrollera att den sammanlagda kostnadseffekten blir rätt procent av den totala lönesumman, dvs. varken mer eller mindre.

 

I beräkningen beaktas löner som verkligen betalats. Om en tjänst varit obesatt eller en tjänsteinnehavare har haft tjänstledighet utan lön, räknas dessa inte med i lönesumman. Också tjänster utanför lönesättningen tas med i beräkningen. Med i beräkningen tas även till exempel vikarier och deltidsanställda, om man inte lokalt vill följa någon annan etablerad praxis.

 

Också löner och arvoden till stafettläkare som stått i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande räknas med i lönesumman.

 

Kostnaderna för köpta tjänster beaktas inte i beräkningen av justeringspotten (utgör inte löner och ingår inte heller i lönesumman).