Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Kan en arbetstagares individuella tillägg sänkas eller slopas helt?

I allmänhet sänks eller höjs ett individuellt tillägg i samma proportion som arbetstiden förändras. Om arbetstiden ändras från heltid till deltid sänks också ett individuellt tillägg i euro. Sänkningen görs i samma proportion som arbetstidsförkortningen, om inget annat har beslutats när tillägget beviljades.

Ett individuellt tillägg kan sänkas om tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens arbetsprestation försämras betydligt av ett skäl som beror på den anställde själv. Den anställde ska ges möjlighet att förbättra sin arbetsprestation innan sänkningen görs. Eventuella stödåtgärder kan diskuteras till exempel vid utvecklingssamtalet. Det individuella tillägget kan sänkas också när arbetsuppgifterna ändras väsentligt och lönegrunderna därför omvärderas.

Det individuella tillägget beviljas i regel tills vidare, men det är också möjligt att bevilja ett tidsbegränsat tillägg. I så fall slopas tillägget när den utsatta tiden gått ut.

AKTA kap. II § 11 mom. 1 och 5