2020– 2021

UKTA

2020–2021

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

III Tjänsteinnehavarnas arbetstid

§ 6 Samplanering 1.8.2007–31.7.2022

Utöver den undervisning och de övriga arbetsuppgifter som ålagts en lärare per vecka ska läraren i skolan delta i samplanering, möten som gäller olika ämnesområden och sakfrågor, i samarbetet mellan hem och skola och planeringen av undervisning och arbetsuppgifter som gäller utvecklingen av skolans verksamhet. Arbetstiden bestäms enligt § 6 a.


Tillämpningsanvisning

Vid planering av arbetstiden för samplanering bör man ge akt på att denna arbetstid i mån av möjlighet används jämnt fördelad över hela arbetsåret.


§ 6 a  Årligt antal timmar för samplanering (träder i kraft 1.8.2020)

Under läsåret är det totala antalet timmar för samplanering högst 120. Den årliga planeringen av arbetstiden för samplanering får inte leda till att antalet lärararbetsdagar utökas under läsåret.


Tillämpningsanvisning

Vid planering av arbetstiden för samplanering bör man ge akt på att arbetstiden räcker till för de planerade uppgifterna.


§ 7 Undervisningsskyldighet (uvs)

mom. 1

Lärare som ger klassundervisning eller specialundervisning

uvs/vecka

I förskollärartjänst

23

I klasslärartjänst

24

I speciallärartjänst

24

I specialklasslärartjänst

22


Tillämpningsanvisning

Undervisningsskyldigheten för en timlärare i ovan nämnda undervisning är den samma som för en tjänsteinnehavare.


mom. 2

Ämneslärare

uvs/vecka

Modersmålet och litteratur (också finska/svenska som
andra språk)


18

Det andra inhemska språket och främmande språk,
också främmande språk som modersmål (elevens hemspråk)


20

Matematik, fysik, kemi, informationsteknik, bildkonst
och musik


21

Religion, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, huslig ekonomi, merkantila ämnen, hälsokunskap, biologi och geografi


23

Textilslöjd, teknisk slöjd, gymnastik, jord- och skogsbruk och trädgårdsskötsel, elevhandledning


24

Övriga ämnen

23

mom. 3 

Om en innehavare av ämneslärartjänst undervisar i två eller flera ämnen med olika stor undervisningsskyldighet räknas en vägd undervisningsskyldighet ut.

mom. 4 

Om en lärartjänsteinnehavare för en separat förskoleklass utöver förskoleundervisningen undervisar inom annan grundläggande utbildning räknas en vägd undervisningsskyldighet ut.


Tillämpningsanvisning

I del A § 53 finns en formel för uträkning av vägd undervisningsskyldighet och anvisningar för avrundning.


mom. 5 

Undervisningsskyldigheten kan bestämmas som årlig undervisningsskyldighet genom att undervisningsskyldigheten per vecka multipliceras med 38.

mom. 6 

Om en tjänsteinnehavare som är gemensam för en grundskola och ett gymnasium eller en tjänsteinnehavare i en grundskola är tvungen att undervisa vid ett gymnasium (bilaga 2) för att fullgöra sin undervisningsskyldighet, multipliceras klassundervisningstimmarna vid gymnasiet med gymnasiekoefficienten 1,10, och dessa koefficienttimmar kan räknas in i lärarens undervisningsskyldighet. Om en grundskollärare har ålagts en uppgift i gymnasiet för vilken anvisats gymnasieresurstimmar, räknas dessa vid behov till undervisningsskyldigheten.

§ 8 Inräknande av skolföreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinnehavare har förordnats till skolföreståndare

mom. 1  

Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till föreståndare för en eller flera skolor med årskurs 1–6 och/eller en specialskola räknas följande timantal till undervisningsskyldigheten:

Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna

Timantal/vecka

1–2

1

3

2

4–5

3

6–7

6

8

7

9–12

9

13–

12

mom. 2

Om föreståndaren är gemensam för en skola med årskurs 1–6 och en specialskola bestäms timantalet enligt tabellen ovan separat för vardera skolan, dock så att föreståndaren har minst fyra timmar undervisningsarbete i veckan.              

mom. 3         

Slopat (slagits ihop med mom. 1)

mom. 4        

Om två eller flera skolor med årskurs 1–6 har en gemensam föreståndare kan arbetsgivaren till skolföreståndarens undervisningsskyldighet räkna högst två veckotimmar utöver vad som anges i mom. 1.

mom. 5 (gäller 1.8.2020–31.7.2022)

En lärartjänsteinnehavare i årskurs 7–9 eller i en sammanhållen grundskola kan undantagsvis förordnas till skolföreståndare av orsaker som beror på lokala särförhållanden. Sådana orsaker kan anses vara till exempel långa avstånd eller skärgårdsförhållanden. Då är det inte ändamålsenligt att ha en rektorstjänst på grund av det låga elevantalet. Det kan vara motiverat att ha en skolföreståndare i årskurs 7–9 eller i en sammanhållen grundskola också i en situation där det kan påverka antalet skolor som fastställts för innehavaren av en rektorstjänst i kommunen.  

På en skolföreståndare i årskurs 7–9 eller i en sammanhållen grundskola tillämpas bestämmelserna ovan i mom. 1−4. Arbetsgivaren kan dessutom bestämma att till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare som förordnats till skolföreståndare i årskurs 7–9 eller i en sammanhållen grundskola ska räknas högst 3 timmar mer, om detta kan motiveras med lokala särförhållanden. Skolföreståndarens undervisningsarbete ska dock uppgå till minst fyra timmar i veckan.

§ 9 Inräknande av biträdande föreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinnehavare har förordnats till biträdande föreståndare (träder i kraft 1.8.2020)

mom. 1         

Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till föreståndare för en eller flera skolor med årskurs 1–6, räknas följande timantal till undervisningsskyldigheten:

Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna

Timantal/vecka

24–29

1–3

30–35

3–6

36–41

42

6–9

11–14

mom. 2

För en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande föreståndare för någon annan grundskola/andra grundskolor än de som avses i mom. 1 räknas följande timantal till undervisningsskyldigheten:

Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna

Timantal/vecka

13–20

3–6

21–25

5–10

26–30

8–16

31–

10–18


Tillämpningsanvisning för moment 1 och 2

Om det undantagsvis har förordnats flera biträdande föreståndare för en skola/flera skolor fördelas timantalet i mom.1 eller 2 mellan de biträdande föreståndarna.


mom. 3

Slopat

mom. 4

Om en grundskola och ett gymnasium har en gemensam rektorstjänsteinnehavare och det till biträdande föreståndare har förordnats en grundskollärare, räknas lönegrundsgrupperna i grundskolan och gymnasiet ihop vid bestämning av timantalet enligt mom. 2.


Tillämpningsanvisning mom. 1–4 (gäller 1.8.2020–31.7.2022)

Till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande föreståndare eller biträdande rektor kan räknas ett större antal timmar än vad antalet lönegrundsgrupper anger, om det finns en stor mängd administrativt arbete i skolan. Det administrativa arbetet i skolan påverkas till exempel av mängden annan personal utöver undervisningspersonalen. Det timantal som räknas till undervisningsskyldigheten kan vara högst två timmar mer.

Arbetsgivaren kan bestämma att till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande skolföreståndare eller biträdande rektor ska räknas  ett timantal som överskrider ovan nämnda (mom. 1 och mom. 2) med högst 3 timmar. Bestämmelsen ska basera sig på lokala särförhållanden och grunderna ska bedömas varje läsår. Förutsättningen för att de överskridande timmarna ska räknas till undervisningsskyldigheten är att dessa timmar inte är övertimmar.


mom. 5 (gäller 1.8.2020–31.7.2022) 

Genom ändringar i tjänsteutövningsskyldigheten (KomTjL 23 §) kan administrativa rektorsuppgifter av grundad anledning överföras på en lärartjänsteinnehavare, dock inte chefsarbete. I en skola med årskurs 1–6 är en sådan överföring möjlig om antalet lönegrundsgrupper är minst 36 och i andra grundskolor om antalet lönegrundsgrupper är minst 26. I en skola med årskurs 1–6 kan högst 5 timmar administrativa uppgifter räknas till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare och i andra grundskolor högst 7 timmar. Den avvikande bestämmelsen om arbetstid kan tillämpas för ett läsår i sänder. 


Tillämpningsanvisning

Bestämmelsen tillämpas bara om de administrativa uppgifterna inte kan överföras på en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande föreståndare/biträdande rektor.


§ 10 Inräknande av andra än ledningsuppgifter i undervisningsskyldigheten

Se del B § 17 (timmar för förberedelse av demonstrationer) och § 18 (arbetstid för ambulerande lärare).

mom. 1  

Om en innehavare av klasslärartjänst undervisar i en klass med elever från två eller flera årskurser räknas en årsveckotimme till undervisningsskyldigheten. Detta gäller också innehavare av specialklasslärartjänst med undantag av undervisning för mycket gravt utvecklingsstörda.

mom. 2 

Om en innehavare av klasslärartjänst eller specialklasslärartjänst undervisar i en klass med en eller flera förskoleelever räknas en årsveckotimme till undervisningsskyldigheten. Detta tillämpas dock inte om det i undervisningsgruppen enbart finns förskoleelever med förlängd läroplikt.


Tillämpningsanvisning för moment 1 och 2

Tillämpningen av bestämmelserna förutsätter att klasslärarens eller specialklasslärarens undervisning i en klass enligt mom.1 och/eller mom. 2 utgör minst hälften av undervisningen för hela undervisningsgruppen. Om både mom. 1 och 2 uppfylls räknas 2 årsveckotimmar till undervisningsskyldigheten.

Bestämmelserna tillämpas också på en timlärare i huvudsyssla om läraren sköter motsvarande uppgift i sammansatt klass som en innehavare av klasslärartjänst eller specialklasslärartjänst. (träder i kraft 1.8.2020)


mom. 3 

Om en innehavare av ämneslärartjänst eller en timlärare (i ämnesundervisning) undantagsvis åläggs att sköta en klass i årskurs 1–6 och klassen inte har en egen klasslärare, räknas en årsveckotimme till undervisningsskyldigheten.

mom. 4 

Om en lärartjänsteinnehavare inte kan anvisas det antal timmar som undervisningsskyldigheten förutsätter, räknas till lärarens undervisningsskyldighet elevhandledning enligt del A § 23 och till behövliga delar särskilda uppgifter enligt § 11–22 i denna bilaga.


Tillämpningsanvisning

Om klassföreståndaruppgifter räknas till undervisningsskyldigheten för en innehavare av ämneslärartjänst, används 1 årsveckotimme som timantal, inte 1,4 årsveckotimmar enligt § 14.


§ 11 Skötsel av bibliotek

mom. 1 

Till en lärartjänsteinnehavare som ålagts att sköta skolbiblioteket betalas

  1. en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme, om biblioteket är öppet en timme i veckan under arbetsåret,
     
  2. en ersättning som motsvarar årsarvodet för två veckotimmar, om biblioteket är öppet minst två timmar i veckan och antalet boklån under föregående läsår har varit minst 3 500, och
     
  3. en ersättning som motsvarar årsarvodet för tre veckotimmar, om biblioteket är öppet minst tre timmar i veckan och antalet boklån under föregående läsår har varit minst 6 000.

mom. 2 

Utöver vad som bestäms i mom. 1 får en lärartjänsteinnehavare som ålagts att sköta ett (referens)bibliotek i en skola med årskurs 7–9, eller en skola med årskurs 1–6 där antalet lärare är minst sex, en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme.

§ 12 Skötsel av samlingar

Till en behörig innehavare av ämneslärartjänst som ålagts att sköta samlingar i biologi respektive fysik och kemi betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme.

§ 13 Ordnande av musikframträdanden

Till en innehavare av ämneslärartjänst som ålagts att ordna musikframträdanden betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme. Motsvarande ersättning betalas till en klasslärare, specialklasslärare eller speciallärare som har ålagts att ordna musikframträdanden i en skola med minst sex lärare.

§ 14 Klassföreståndaruppgifter

Till en lärartjänsteinnehavare (lektor/klasslärare) som förordnats till klassföreståndare betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare (4 03 04 03 0) enligt följande:

klassföreståndare i årskurs 7–9

1,4 årsveckotimmar

klassföreståndare i årskurs 6

1,0 årsveckotimmar


Tillämpningsanvisning

Klassföreståndaren har i uppgift att sköta de pedagogiska frågor som gäller eleverna i den klass som ålagts klassföreståndaren. Uppgiften förutsätter samarbete med de andra lärarna och den övriga personalen i skolan och mellan skolan och hemmen. Det är också viktigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende med eleverna i klassen. Klassföreståndaren företräder eleverna i sin klass i undervisnings- och ordningsfrågor. Klassföreståndaren bör lära känna eleverna i klassen och i mån av möjlighet deras uppväxtmiljö och särskilt beakta sådana faktorer som påverkar elevens personlighetsutveckling, skolmotivation och inlärningssvårigheter samt vid behov diskutera frågor som gäller skolgången med eleverna och deras vårdnadshavare. Klassföreståndaren bör vara med och ordna gemensamma evenemang i klassen och delta i dem, vid behov föreslå för rektorn att möten och andra liknande sammankomster ska ordnas med de andra lärarna i klassen och övriga personer som handleder eleverna i skolan och delta i ordnandet av dessa, delta i elevvårdsverksamhet, hålla reda på elevernas frånvaro och orsakerna till den och vid behov vidta åtgärder osv.


§ 15 Ledning och övervakning av kostservice

mom. 1 

Till en innehavare av lärartjänst i huslig ekonomi som ålagts ledningen och övervakningen av kostservice betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme för varje påbörjat antal av åtta grundskolor. Ersättningen kan dock motsvara högst sex årsveckotimmar.

mom. 2 

Om ledningen och övervakningen av kostservice ålagts flera lärare i huslig ekonomi, delas den veckotimkvot som avses i mom. 1 mellan dessa lärare i proportion till arbetsmängden.

§ 16 Skötsel av AV-apparatur och ansvar för datorutrustning

mom. 1 

Till en lärartjänsteinnehavare som ålagts att sköta AV-apparatur betalas följande ersättning:

Skola med årskurs 7–9

1–11

Lönegrundsgrupper

1,0        

årsveckotimmar

12–

Lönegrundsgrupper

1,5    

årsveckotimmar

Skola med årskurs 1–6 och specialskola

alle 12

Lönegrundsgrupper

0,5      

årsveckotimmar

12–19

Lönegrundsgrupper

1,0        

årsveckotimmar

20–

Lönegrundsgrupper

1,5    

årsveckotimmar

Om en skola med årskurs 7–9 och ett gymnasium har gemensam AV-apparatur som en grundskollärare har ålagts att sköta, beaktas också gymnasiets lönegrundsgrupper.

mom. 2 

Till en lärare som ålagts ansvaret för skötsel och övervakning av datorutrustning betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme och i årskurs 7–9 där informationsteknik läses som tillvalsämne betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för två veckotimmar.

§ 17 Elevkårshandledning

Till en lärartjänsteinnehavare som utsetts att handleda elevkåren i årskurs 7–9 betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en halv veckotimme om det finns 1–6 lönegrundsgrupper i skolan, en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme om det finns 7–14 lönegrundsgrupper i skolan och en ersättning som motsvarar årsarvodet för en och en halv veckotimme i större skolor.

§ 18 Korsanvändning av vissa ersättningar

Om arbetsgivaren anser det vara ändamålsenligt, kan timmarna sammanslås för de ersättningar som anges i § 11 (skötsel av bibliotek), § 12 (skötsel av samlingar), § 16 (skötsel av AV-apparatur och ansvar för datorutrustning) och § 17 (elevkårshandledning). För skötseln av dessa uppgifter kan arbetsgivaren fördela högst det sammanslagna antalet timmar på något annat sätt än vad som bestäms i dessa paragrafer.

§ 19 Klubbarbete

Ersättningen för en klubbtimme som godkänts i arbetsplanen är lärarens egen övertimarvodesgrund dividerad med 24. Om klubben leds av en person som inte är tjänsteinnehavare eller timlärare vid grundskolan/gymnasiet betalas en ersättning som utgör timarvodesgrunden för en timlärare i bisyssla i årskurs 1–6 dividerat med 24.

§ 20 Ledning av verksamhet för elever som får skolskjuts

Om en lärartjänsteinnehavare åläggs att på morgonen eller eftermiddagen ordna ledd verksamhet för elever som väntar på skolskjuts betalas för varje övervakningstimme en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare (4 03 04 03 0). Ersättningen betalas inte om arbetet utförs i samband med någon annan avlönad uppgift.


Tillämpningsanvisning

Med någon annan avlönad uppgift avses till exempel en rast som ingår i en timme på 60 minuter.


§ 21 Ledning av fritidsverksamhet för elever på elevhem

Till en lärartjänsteinnehavare som utsetts till fritidsledare för elever i ett skolhem betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare (4 03 04 03 0).

§ 22 Slopad

§ 23 Konst- och färdighetsämnen

Till en innehavare av ämneslärartjänst som undervisar i konst- och färdighetsämnen i en skola med årskurs 7–9 betalas ersättning för konst- och färdighetsämnen, om det till lärarens uppgifter hör mer arbete än i genomsnitt för anskaffning av material och för underhåll av utrustning. Bestämmelsen tillämpas även på lärare som är gemensamma för gymnasiet och grundskolan och som uppfyller villkoren ovan. För ändamålet ska användas sammanlagt ett ersättningsbelopp som bestäms i lönebilagan.


Tillämpningsanvisning

Uppgifterna i § 23 i denna bilaga kan inte räknas till undervisningsskyldigheten. Till undervisningsskyldigheten kan inte heller räknas del A § 22 (stödundervisningsarvode), § 24 (arvode för skötsel av annan lärares timme), § 25 (arvode för förhör av privatelev) eller del B § 19 (tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner).


§ 24 Slopad

§ 25 Slopad

§ 26 Övertimarvode

mom. 1 

Till en lärartjänsteinnehavare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten. Övertimarvodet bestäms enligt del A § 26.


Tillämpningsanvisning

Övertimarvodet beräknas utgående från den uppgiftsrelaterade lönen som multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka enligt § 7 mom. 1−4 ger det årsarvode för en veckoövertimme som betalas per månad. När övertimarvodet räknas ut beaktas inte individuella tillägg enligt del B § 8 eller något annat individuellt tillägg.

Gymnasiets timarvodeskoefficient för timlärare i bisyssla 0,96 används inte när timarvodet i gymnasiet räknas ut för en lärartjänsteinnehavare i grundskolan som har timmar utöver undervisningsskyldigheten vid gymnasiet.


mom. 2 

Om en innehavare av klasslärartjänst har övertimmar på grund av undervisning i årskurs 7–9, i specialundervisning eller i gymnasiet är övertimarvodesgrunden för dessa timmar den samma som för timlärare med motsvarande undervisning.

mom. 3 

Om en innehavare av lärartjänst i specialundervisning har övertimmar i den allmänna undervisningen i grundskolan eller gymnasiet är övertimarvodesgrunden för dessa timmar den samma som för timlärare med motsvarande undervisning.

mom. 4  

Om en innehavare av ämneslärartjänst har övertimmar i årskurs 1–6 eller i specialundervisning, är övertimarvodesgrunden för dessa timmar övertimarvodesgrunden för den egna tjänsten.

mom. 5 

Om en innehavare av ämneslärartjänst ges övertimmar/särskilda uppgifter vid gymnasiet, ersätts de enligt gymnasiets arvodesgrund för timundervisning.

Övertimarvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla är den vägda uppgiftsrelaterade lönen, om en vägd lön enligt del A § 52 och/eller en vägd undervisningsskyldighet enligt del A § 53 har räknats ut för läraren.