Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del F Bilaga 12 Medborgarinstitut

  II Arbetstid för tjänste-/befattningsinnehavare

  § 5 Arbetstid och semester för rektorer och biträdande rektorer

  mom. 1

  På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.


  Protokollsanteckning

  Rektorsuppgifterna består delvis av sådana som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis av sådana som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än på arbetsplatsen. Arbetsmängden varierar också under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstiden.


  mom. 2 

  Rektorer har rätt till semester enligt del A § 33 mom. 1.

  mom. 3  

  En rektors undervisningsskyldighet fastställs med beaktande av medborgarinstitutets storlek och övriga lokala förhållanden av arbetsgivaren till högst 100 timmar.

  mom. 4

  Vid en läroanstalt med minst 11 000 undervisningstimmar per arbetsår gäller för biträdande rektorns arbetstid och semester vad som ovan föreskrivs om rektorer.

  Vid andra läroanstalter är undervisningsskyldigheten för en biträdande rektor 150 timmar under arbetsåret.

  § 6 Årlig arbetstid och undervisningsskyldighet för lärare

  mom. 1

  Lärare är skyldiga att hålla följande antal undervisningstimmar per arbetsår:

  a) lärare i samhällsämnen, pedagogik, modersmålet, det andra inhemska språket och främmande språk samt lärare i matematisk-naturvetenskapliga ämnen 530 timmar,

  b) övriga lärare 580 timmar.

  mom. 2

  Den övriga arbetsskyldigheten för en lärare uppgår till 374 timmar per arbetsår. Om en lärare i medeltal reser 200 kilometer per vecka på grund av resor till en annan verksamhetsenhet, räknas av den för resor använda tiden högst 75 timmar per år till den ovan nämnda övriga arbetsskyldigheten.

  mom. 3           

  Om en lärare undervisar i flera ämnen med olika undervisningsskyldighet, ska undervisningstimmarna per år räknas så att de vägs enligt de olika ämnena.

  mom. 4           

  Om undervisningsskyldigheten bestäms så att den understiger de timantal som anges i mom. 1, ska den övriga arbetsskyldigheten ökas med 1,5 timmar per minskad undervisningstimme. Med lärarens samtycke kan undervisningsskyldigheten också för ett arbetsår i sänder bestämmas vara större, varvid den övriga arbetsskyldigheten minskas med 1,5 timmar per varje tillagd undervisningstimme. Den övriga arbetsskyldigheten är då minst 200 timmar per arbetsår.

  mom. 5          

  En undervisningstimme är 45 minuter. I en undervisningstimme ingår förberedelse av undervisningen, liksom också utarbetande och korrigering av repetitioner, prov och övriga uppgifter som hör till undervisningen och deltagande i lärarmöten.

  mom. 6           

  En timme övrig arbetsskyldighet är 60 minuter.


  Tillämpningsanvisning

  Till den övriga arbetsskyldigheten hör, beroende på institutarbetets karaktär, allmänna arrangemang, uppgörande av läroplan, utveckling av undervisningen, studiehandledning, deltagande i elevkårsverksamheten vid medborgarinstitutet och andra liknande uppgifter.


  mom. 7   

  Om en lärare får i uppgift att sköta handledningen av distansundervisning, räknas det av arbetsgivaren fastställda antalet handledningstimmar till undervisningstimmarna så att 1,5 timme arbete motsvarar en undervisningstimme.

  mom. 8  

  Med anledning av trettondagen, om denna infaller på en annan vardag än lördag, görs från en lärares arbetstid en kalkylerad minskning som motsvarar en dags arbets- och undervisningsskyldighet.

  § 7 Minskning av antalet undervisningstimmar för lärare

  mom. 1  

  Om en lärare är förordnad till biträdande rektor vid ett medborgarinstitut med 6 000–10 999 undervisningstimmar kan arbetsgivaren minska antalet undervisningstimmar för biträdande rektorn till minst 400 timmar. Om det vid medborgarinstitutet ovan finns minst fyra lärartjänsteinnehavare kan antalet undervisningstimmar för biträdande rektorn minskas till minst 300 timmar.

  mom. 2   

  Om en lärare är förordnad till avdelningsföreståndare kan arbetsgivaren minska lärarens undervisningstimmar till minst 400 timmar. Om det finns över 2 000 studerande vid avdelningen kan arbetsgivaren minska avdelningsföreståndarens undervisningstimmar till minst 150 timmar, om detta är synnerligen motiverat med hänsyn till mängden administrativa uppgifter.

  mom. 3

  Arbetsgivaren kan minska antalet undervisningstimmar till minst 200 timmar för en lärare som leder sitt eget undervisningsområde och som inom detta framför allt sköter utvecklingen av undervisningen och undervisningsmaterialet och handleder timlärare. Medborgarinstitutet ska i så fall ha minst 11 000 undervisningstimmar per år.

  § 8 Kvällsundervisning

  Om en lärare åläggs att hålla minst hälften av sina undervisningstimmar efter klockan 16.00, betalas minst en ersättning som framgår av lönebilagan.


  Tillämpningsanvisning

  Kvällstillägget för en lärare med full arbetstid betalas enligt lönebilagan. För en deltidsanställd lärare är tillägget lägre i proportion till full arbetstid. Tillägget beaktas vid beräkningen av semesterpenning.


  § 9 Arbetstid för en planeringsansvarig lärare

  mom. 1

  För en planeringsansvarig lärare, vars uppgifter omfattar planering och koordinering av studieprogram/kurser samt ledning och uppföljning av projekt (ekonomiskt e.d. ansvar) fastställs den årliga bundna arbetstiden till 1 224 timmar. Arbetstiden delas enligt arbetsgivarens beslut in i undervisning och andra uppgifter som åläggs av arbetsgivaren, så att undervisningstimmarna kan uppgå till högst det antal som anges i § 6 mom. 1.


  Tillämpningsanvisning

  Förberedelse av egna lektioner och efterarbete sker utanför undervisningstiden och den övriga arbetstiden (dvs. 1 224 timmar) som arbetsgivaren bestämmer.


  mom. 2

  Arbetsgivaren och en lärare som har arbetstid enligt § 6 kan komma överens om övergång till arbetstid enligt mom. 1 i denna paragraf, så att övergången sker den 1 augusti.

  mom. 3

  Med förtroendemannen kan man komma överens om en annan fördelning av arbetstiden än vad som bestäms i mom. 1.

  § 10 Avvikelse från antalet undervisningstimmar för planeringsansvariga lärare

  Arbetsgivaren samt läraren och/eller lärarens förtroendeman kan tillsammans avtala tills vidare eller för viss tid om att procenttalen för det årsbundna tillägget enligt § 4 är de samma för den planeringsansvariga läraren som för lärare i huvudsyssla och/eller att maximiantalet undervisningstimmar enligt § 9 mom. 1 inte tillämpas.