Suomeksi
UKTA
Del B Bilaga 2 Gymnasier

III Lön och arbetstid för timlärare

§ 14 Grundlön för timlärare

mom. 1 

Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande

4 04 07 03 7

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

4 04 07 03 9

Tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller
grundläggande utbildning

4 04 07 04 0

Slopad och överförd till punkt 4 04 07 03 9

4 04 07 04 2

Högskoleexamen

4 04 07 04 1

Annan än ovan nämnd

§ 15 Arbetstid för timlärare

mom. 1 

För en timlärare i huvudsyssla ingår enligt § 2 samplanering i arbetstiden.

mom. 2  

Undervisningsskyldigheten för en timlärare bestäms enligt § 3.

mom. 3  

Om en timlärare inte undervisar i något läroämne i gymnasiet, utan har ålagts att sköta stödfunktioner vid skolan (resursen tagen ur gymnasieresursen), är den kalkylerade undervisningsskyldigheten för dessa uppgifter 23 veckotimmar.

§ 16 Timarvode för timlärare i bisyssla

Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 13 utgående från grundlönen i § 14 ovan och undervisningsskyldigheten i § 15. Eftersom timlärare i bisyssla inte har samplaneringsskyldighet och inte motsvarande arbetstid multipliceras timarvodet med 0,96.

Bestämmelsen trädde i kraft 1.8.2003. Om en timlärare i bisyssla har anställts tillsvidare eller 31.7.2003 har varit anställd vid ett gymnasium i kommunen, minskas lönen inte enligt ovan så länge lärarens anställning fortgår oavbrutet i kommunens gymnasium.


Tillämpningsanvisning

Arvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut genom att timlärarens grundlön enligt lönepunkten multipliceras med koefficienten för dyrortsklassen nedan 0,83. Resultatet divideras med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka. Detta tal multipliceras med 12 och resultatet divideras med 38. Det engångstimarvode man på detta sätt kommer fram till multipliceras med 0,96, vilket ger det slutliga timarvode som betalas till en timlärare i bisyssla.

Timarvodeskoefficienten för en timlärare i bisyssla 0,96 tillämpas inte på tjänsteinnehavare vid en grundskola som har timmar utöver undervisningsskyldigheten i ett gymnasium i samma kommun.


§ 17 Slopad

§ 18 Slopad

§ 19 Andra bestämmelser som gäller timlärare

mom. 1  

I övrigt tillämpas på anställningsvillkoren för timlärare de bestämmelser i UKTA del A som gäller timlärare i huvudsyssla och bisyssla.   

mom. 2 

På timlärare tillämpas följande bestämmelser i denna bilaga:

§ 5

Inräknande av särskilda uppgifter i undervisningsskyldigheten

§ 6

Koefficienttimmar

§ 7

Gymnasieresurstimmar

§ 8

Förhör av en studerande vid gymnasiet samt preliminär granskning och bedömning av studentskrivningar

§ 9

Förhör av privatelev och arbetsuppgifter i samband med studentskrivningar

§ 11

Arbete vid distansundervisning

§ 12

Klubbarbete

mom. 3          

På timlärare i huvudsyssla tillämpas utöver bestämmelserna ovan följande bestämmelser i denna bilaga:

§ 2 och
§ 2 a


Samplanering

§ 4

Inräknande av biträdande rektors uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinnehavare har förordnats till biträdande rektor

§ 13

Övertimarvode

§ 20 Undantagsbestämmelse om timarvoden för dem som övergått till grundskolesystemet

Bestämmelsen om timarvoden för en lärare enligt § 33 mom. 3 i bilaga 2 i UKTA 2001–2002 tillämpas så länge läraren är kvar i den tjänst som läraren förflyttades till då rätten till timarvodet uppkom.