Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TIM-AKA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 5 Särskilda bestämmelser för arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade

  § 1 Lön

  Lönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade enligt 27 d § 3 mom. i socialvårdslagen (710/1982) bestäms enligt § 28–36 i kollektivavtalet så, att grundtimlönen och arbetserfarenhetstillägget är lägre i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt, såvida man inte genom arbetsavtal kommit överens om någon annan lönegrund enligt § 30 i kollektivavtalet.

  § 2 Anställningens upphörande

  Utöver vad som i övrigt föreskrivs i lagstiftning och andra bestämmelser kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare på den grund som anges i 27 d § 5 mom. i socialvårdslagen.

  § 3 Sjuklön

  En arbetstagare har rätt till avlönad sjukfrånvaro enligt § 61 i detta kollektivavtal, om orsaken till arbetsoförmågan är en annan än den sjukdom som ligger till grund för sysselsättningsverksamheten. Om orsaken till arbetsoförmågan är den sjukdom eller skada som ligger till grund för sysselsättningsverksamheten, betalas ingen lön under sjukfrånvaron.