Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TIM-AKA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

  Allmän del

  § 1 Avtalets tillämpningsområde

  mom. 1 Allmänt

  Detta avtal gäller med nedan nämnda begränsningar sådana arbetstagare i kommunerna och samkommunerna vilkas lön och löneform på grundval av deras arbetsuppgifter bestäms enligt § 30 i detta kollektivavtal.


  Tillämpningsanvisning

  Kollektivavtalet gäller inte personer som deltar i arbetsprövning eller arbetsträning eller som annars är i en sådan ställning att de inte kan betraktas som arbetstagare.


  mom. 2 Arbetstagare och lantbruksarbetare som inte omfattas av arbetstidslagen

  På arbetstagare och lantbruksarbetare som utför arbeten som avses i 2 § i arbetstidslagen (personer som står utanför arbetstidslagen) tillämpas endast bestämmelserna i § 3–7 och 37–66 i detta kollektivavtal och i tillämpliga delar också lönegrunderna i § 27–36.

  mom. 3 Skogsarbetare

  På skogsarbetare som står utanför arbetstidslagen tillämpas endast bestämmelserna i § 3–7, § 37–38, § 44 mom. 3 och § 45–74 i detta kollektivavtal och i tillämpliga delar också bestämmelserna i § 32 mom. 5 och § 35.

  Förkortningen av arbetstiden för skogsarbetare som inte omfattas av arbetstidslagen bestäms i tillämpliga delar enligt det avtal om förkortning av arbetstiden som gäller inom skogs- och flottningsbranschen, men förkortningen är 16 timmar mindre än förkortningen av årsarbetstiden enligt nämnda avtal.

  I fråga om sådana skogsarbetare som arbetar både i arbeten som inte omfattas av arbetstidslagen och i arbeten som omfattas av arbetstidslagen, och som fått sådan s.k. arbetstidsförkortning som avses i § 9 i detta kollektivavtal, avdras denna förkortning före kalenderårets slut från den förkortning av arbetstiden som nämns i föregående stycke.

  Både för de skogsarbetare som står utanför arbetstidslagen och de som omfattas av arbetstidslagen bestäms reseersättningar enligt skogsbranschens kollektivavtal


  Tillämpningsanvisning

  Arbeten som står utanför arbetstidslagen är skogsarbete, skogsförbättringsarbete, flottningsarbete och arbete i anslutning till dessa arbeten. Skogsarbete är bland annat tillvaratagande av energivirke och trädfällning (också i skogsvårdssyfte).

  På skogsarbetare som omfattas av arbetstidslagen tillämpas detta kollektivavtal till alla delar (med undantag av reseersättning).

  Arbete som omfattas av arbetstidslagen är maskinellt skogs- och skogsförbättringsarbete och maskinell närtransport av virke som sker i terrängen samt skogsvårdsarbete, plantering av skog, s.k. ungskogsgallring och sådan upparbetning och behandling av virke som sker någon annanstans än i terrängen.


  mom. 4 Arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade

  På arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade som avses i 27 d § 3 mom. i socialvårdslagen (710/1982) tillämpas kollektivavtalets bestämmelser med de undantag som anges i bilaga 5.

  § 2 Lokala avtal

  Detta avtal tillämpas inte till den del man med stöd av § 13 mom. 1 i huvudavtalet lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala avtal kan man dock inte avvika från detta avtals bestämmelser om den genomsnittliga längden på den ordinarie arbetstiden, semesterns längd eller förmåner vid sjuk- och moderskapsledighet eller från strukturen på delackordslönesättningarna i bilaga 4. Man kan inte heller genom ett lokalt avtal komma överens om att betala en lägre lön än den lägsta grundtimlön som anges i grundtimlönegrupperna i bilaga 1 i detta avtal. Om en inrättning eller verksamhetsenhet vars huvudman är en kommun eller samkommun, staten eller en privat sammanslutning överförs till en annan huvudman som är en kommun eller samkommun, kan semesterns längd för den överförda personalen avtalas på ett sätt som avviker från semesterbestämmelserna i detta avtal.


  Tillämpningsanvisning

  När man avtalar om att minska lönekostnaderna ska minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

  De bestämmelser om avvikelser från avtal som ingår i § 13 mom. 1 i huvudavtalet följs enligt nämnda moment inte, om man genom ett riksomfattande kollektivavtal har avtalat om lokala avtal genom egna särskilda bestämmelser. I så fall tillämpas bestämmelserna i det riksomfattande kollektivavtalet.

  När huvudavtalet upphört att gälla följs de bestämmelser om iakttagande av huvudavtalet som ingår i det tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades 3.4.2008.


  § 3 Anställningens början

  mom. 1 Allmänt

  Arbetsgivaren har rätt att anställa och avskeda arbetstagare och att leda och övervaka arbetet.

  mom. 2 Arbetsavtal

  Vid anställning ska i allmänhet ingås ett skriftligt arbetsavtal. När arbetsavtalet ingås ska man i mån av möjlighet göra upp det skriftligt och så noggrant att alla omständigheter som inverkar på bestämningen av anställningsförhållandet framgår. Förtroendemannen har rätt att granska de skriftliga arbetsavtalen.


  Tillämpningsanvisning

  Ett arbetsavtal ska i regel ingås skriftligt. Arbetsavtalet kan ingås muntligt om det finns grundad anledning till detta, till exempel då det är fråga om ett kortvarigt arbetsavtal.

  De bestämmelser i arbetsavtalslagen som gäller ingående av arbetsavtal har inte tagits med som en del av detta avtal, men för att användningen av detta avtal ska underlättas har de till behövliga delar kopierats i slutet av avtalet i den form som de hade då den finska avtalsversionen gick i tryck.

  Förutsättningarna för att ingå arbetsavtal för viss tid anges i arbetsavtalslagen


  mom. 3 Uppvisande av läkarintyg

  En arbetstagare ska vid anställningens början på begäran visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Läkarintyg behövs dock inte om en arbetstagare som sedan tidigare är anställd av kommunen eller samkommunen övergår till en ny uppgift av samma art och arbetstagaren visat upp ett godtagbart läkarintyg när han eller hon tillträdde anställningen.


  Tillämpningsanvisning

  När arbetsavtalet ingås ska arbetstagaren informeras om skyldigheten att visa upp läkarintyg. Om arbetstagaren inte visar upp ett godtagbart läkarintyg eller läkarintyget visar att arbetstagaren på grund av sitt hälsotillstånd inte är lämpad för arbetet, kan arbetsavtalsförhållandet avslutas om förutsättningarna för hävning under prövotid, uppsägning eller hävning enligt arbetsavtalslagen uppfylls (hänvisningsbestämmelse).


  mom. 4 Tidpunkten då ett anställningsförhållande och medföljande rättigheter börjar

  En anställning och de rättigheter som den medför anses börja den dag då arbetstagaren de facto börjar arbeta.

  § 4 Permittering av arbetstagare

  mom. 1 Allmänt

  Vid permittering av arbetstagare tillämpas bestämmelserna i gällande arbetsavtalslag och lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (hänvisningsbestämmelse), dock med beaktande av mom. 2–5 nedan. Lagbestämmelserna om permittering har inte tagits med som en del av detta avtal.

  mom. 2 Ordningsföljden vid reducering av arbetskraften (ekonomiska orsaker och produktionsorsaker)

  I samband med permittering av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker ska man i mån av möjlighet iaktta regeln om att man sist i ordningen permitterar sådana arbetstagare som är viktiga för kommunens eller samkommunens verksamhet och personer som förlorat en del av sin arbetsförmåga i arbete hos samma arbetsgivare. Om arbetstagarna på dessa grunder är likvärdiga, beaktas också deras försörjningsplikt och anställningens längd.

  mom. 3 Meddelande om permittering

  Arbetsgivaren ska ge ett meddelande om permittering minst en månad på förhand.


  Tillämpningsanvisning

  Tiden för meddelande om permittering är längre än vad som föreskrivs i arbetsavtalslagen.

  Bestämmelser om meddelande om permittering finns i 5 kap. 4 § i arbetsavtalslagen.

  Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren inte skyldig att ge meddelande om permittering i de fall då arbetsgivaren av någon annan orsak än permitteringen inte har skyldighet att betala lön under permitteringstiden eller då arbetshindret beror på omständigheter som avses i arbetsavtalslagen.

  En permittering kan inte bestämmas att börja eller sluta på en dag som är ledig dag för arbetstagaren. Permitteringen ska alltså börja och sluta på en dag som utan permittering hade varit arbetsdag för arbetstagaren.


  mom. 4 Uppskjutande av permittering

  Om det under tiden för meddelande om permittering uppstår ett nytt, tillfälligt arbete hos arbetsgivaren, kan arbetsgivaren skjuta upp permitteringen så att den börjar vid en senare tidpunkt än vad som meddelats. Begynnelsetidpunkten kan på denna grund skjutas upp endast en gång utan nytt meddelande om permittering och högst för så lång tid som det arbete som uppkommit under tiden för meddelandet om permittering pågår.

  § 5 Ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande

  mom. 1 Allmänt

  Ombildning av ett arbetsavtal till deltid, arbetsavtalets upphörande och förfarande vid upphävande regleras i arbetsavtalslagen och lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (hänvisningsbestämmelse), såvida inte något annat bestäms nedan i mom. 2–3.

  mom. 2 Ordningsföljden vid reducering av arbetskraften (ekonomiska orsaker och produktionsorsaker)

  När arbetsgivaren säger upp arbetstagare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, ska arbetsgivaren iaktta vad som i § 4 mom. 2 sägs om ordningen för reducering av arbetskraften.

  mom. 3 Uppsägningstider

  När arbetsgivaren säger upp en arbetstagares arbetsavtal är uppsägningstiden minst

  – 14 dagar, om anställningen fortgått i högst 1 år
  – en månad, om anställningen fortgått utan avbrott i över 1 år, men högst 4 år
  – två månader, om anställningen fortgått utan avbrott i över 4 år, men högst 8 år
  – fyra månader, om anställningen fortgått utan avbrott i över 8 år, men högst 12 år
  – sex månader, om anställningen fortgått utan avbrott i över 12 år.

  När en arbetstagare säger upp sitt arbetsavtal är uppsägningstide

  – minst en månad, om anställningen fortgått utan avbrott i över 5 år
  – i övriga fall minst 14 dagar.

  Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter den dag då uppsägningen meddelas eller delges. På begäran av eller med samtycke av arbetstagaren kan man tillämpa en kortare uppsägningstid än vad som anges ovan.


  Tillämpningsanvisning

  När man räknar ut den anställningstid som bestämmer uppsägningstidens längd, beaktas endast den tid under vilken arbetstagaren utan avbrott varit anställd av arbetsgivaren i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. För en arbetstagare beaktas tid i tjänsteförhållande endast om personen i fråga omedelbart har övergått från tjänsteförhållandet till ett arbetsavtalsförhållande. Till exempel moderskapsledighet, värnplikt eller studieledighet avbryter inte ett anställningsförhållande. Tid som värnpliktig räknas dock inte in i anställningens längd.


  § 6 Invalidpensionering

  En anställning upphör utan uppsägning och uppsägningstid när en pensionsanstalt har beslutat bevilja arbetstagaren invalidpension. Detta sker vid utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagarens absoluta rätt till sjuklön enligt § 61–62 har upphört eller, om arbetsgivaren fått del av beslutet vid en senare tidpunkt, vid utgången av månaden för delfåendet.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelsen ovan gäller inte sjukpension som beviljas av FPA.

  I 6 kap. 1 a § i arbetsavtalslagen finns en bestämmelse om avgångsålder för arbetstagare (hänvisningsbestämmelse).


  § 7 Obligatorisk arbetspraktik

  Permittering eller uppsägning av personal utgör inget hinder för att anställa eller hålla kvar en arbetstagare som utför förhandspraktik i anslutning till utbildning, specialiseringspraktik eller praktik som ingår i utbildning.


  Tillämpningsanvisning

  Utöver bestämmelsen ovan har inget annat genom detta kollektivavtal avtalats för arbetstagarna om permitteringsgrunder eller sådana uppsägningsgrunder som avser ekonomi eller produktion.