Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TS 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 2 Särskilda bestämmelser om arbetstidsarrangemang vid brand- och räddningsverk

  1 § Ordinarie arbetstid

  mom. 1

  Den ordinarie arbetstiden för tjänsteinnehavare och arbetstagare vid brand- och räddningsverk kan följa

  1. allmän arbetstid (AKTA kap. III § 7)
    
  2. kontinuerligt treskiftsarbete (bilaga 5)
    
  3. avbrutet treskiftsarbete (bilaga 6) eller
    
  4. i medeltal 40 timmar per vecka under en period av högst 12 veckor , varvid de ordinarie skiften delas in i dagskift och nattskift. Dagskiftets längd är 8 eller 9 eller 12 timmar och nattskiftets 16 eller 15 eller 12 timmar.

  Tillämpningsanvisning (punkt d)

  Med stöd av 34 § i arbetstidslagen har parterna avtalat om dygnsvila på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs i 25 § i arbetstidslagen genom att dygnsvilan kan vara kortare än 11 timmar.

  Arbetsskiften måste dock ordnas så att den ersättande vilotiden enligt 25 § 4 mom. i arbetstidslagen ges på det sätt som föreskrivs i lagen (hänvisningsbestämmelse).


  Tillämpningsanvisning

  Den ordinarie arbetstiden kan också basera sig på ett tillstånd till undantag som beviljats med stöd av arbetstidslagen (605/1996, 872/2019) (hänvisningsbestämmelse).


  mom. 2

  Den ordinarie arbetstiden för tjänsteinnehavare med ledar-, instruktions- och brandsynsuppgifter kan utöver alternativen i mom. 1 också följa byråarbetstid (AKTA kap. III § 8), om

  • kommunen eller samkommunen anser det vara ändamålsenligt, och
  • den anställda i allmänhet inte är skyldig att delta i släcknings- och räddningsverksamheten eller vara i beredskap.

  Tillämpningsanvisning

  Syftet med textändringarna i detta moment är inte att ändra tillämpningsområdet för motsvarande bestämmelser i TS-03, utan ändringarna beror enbart på att tjänstebeteckningarna för räddningsledningen ändrats.


  mom. 3 Uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden

  Uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden är 6 månader.


  Tillämpningsanvisning

  Med stöd av 34 § i arbetstidslagen (872/2019) har parterna kommit överens om att förlänga uppföljningsperioden för den maximala
  arbetstiden enligt 18 § i arbetstidslagen till 6 månader. 

  Uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden införs inom den tid som anges i arbetstidslagen.


  § 2 Mertidsersättning under söckenhelgsveckor *)

  Om arbetsgivaren under en söckenhelgsvecka inte kan ge en hel dags kompensationsledighet för söckenhelger och helgdagsaftnar som avses i AKTA kap III § 7 mom. 3, betalas till anställda med full arbetstid för varje sådan söckenhelgsdag eller helgdagsafton oförhöjd timlön för

  • 7 timmar 39 minuter vid arbetstid som anges i § 1 mom. 1 punkt a
  • 8 timmar vid arbetstid som anges i § 1 mom. 1 punkt d och 
  • 7 timmar 15 minuter, vid arbetstid som anges i § 1 mom. 2.

  Detta gäller även då den anställda enligt arbetsskiftsförteckningen varit ledig från arbetet eller haft semester, sjukfrånvaro eller moderskapsledighet.


  Protokollsanteckning

  *) Se bilagan till underteckningsprotokollet om familjeledighetsreformens inverkan på avtalsbestämmelserna.


  Tillämpningsanvisning

  I arbetstid som baserar sig på tillstånd till undantag betalas i mertidsersättning på motsvarande sätt en oförhöjd timlön som motsvarar en femtedel av veckans genomsnittliga ordinarie arbetstid, om inte något annat följer av tillståndet till undantag.


  § 3 Övertidsersättning

  Övertidsersättningen bestäms

  • vid allmän arbetstid enligt AKTA kap. III § 16 mom. 1 punkt 1 och 3,
    
  • vid arbetstid enligt tillstånd till undantag, så som tillståndet föreskriver och
    
  • vid en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar per vecka så, att för övertidsarbete som utförs utöver arbetsskift på 8, 9 eller 12 timmar respektive 16, 15 eller 12 timmar betalas för de två första timmarna en med 50 % och för de följande timmarna en med 100 % förhöjd lön.

  Tillämpningsanvisning

  Arbetstidssystem enligt tillstånd till undantag

  I arbetstidssystem enligt tillstånd till undantag utgör arbete som utförs mellan skiften i allmänhet övertidsarbete. Om en brandman t.ex. under lediga dagar mellan två arbetsskift inkallas till arbete två olika gånger (6 timmar resp. 4 timmar), och detta arbete blir övertidsarbete, räknas arbetstimmarna för de båda arbetspassen ihop (6 + 4 = 10 timmar). Övertidsersättningen betalas enligt det sammanlagda antalet timmar (för 2 timmar höjs lönen med 50 % och för 8 timmar höjs den med 100 %), om inte något annat bestäms i tillståndet till undantag.

  Genomsnittlig arbetstid 40 timmar per vecka

  Även i de fall då anställningsförhållandet för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare, vars genomsnittliga arbetstid är 40 timmar per vecka, börjar eller slutar mitt under en utjämningsperiod, ska den anställda arbeta i enlighet med arbetsskiftsförteckningen för utjämningsperioden. Övertidsarbete är arbete som utförs utöver de arbetsskift på 8, 9, 12, 16 eller 15 timmar som antecknats i arbetsskiftsförteckningen.

  Om arbetet avbryts på grund av sjukfrånvaro eller någon annan arbetsledighet, medför frånvaron under utjämningsperioden (med undantag av semester) ingen förändring i arbetstidsutjämningen eller i hur övertiden bestäms under utjämningsperioden.

  Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare övergår från ett arbetsskift till ett annat mitt under en vecka, bestäms övertiden enligt antalet timmar i den arbetsskiftsförteckning inom ramen för vilken den anställda i huvudsak har arbetat under veckan.

  Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare övergår från dagarbete till en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar per vecka eller från en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar per vecka till dagarbete, bestäms övertidströskeln per vecka enligt föregående stycke, dvs. enligt antalet timmar i den arbetsskiftsförteckning inom ramen för vilken den anställda i huvudsak har arbetat under övergångsveckan.


  § 4 Nattersättning

  Med nattarbete avses arbete som utförs kl. 22.00–7.00. För nattarbete betalas ersättning enligt arbetstidskapitlet i AKTA. 

  § 5 Vissa arbetstidsersättningar som kan ingå i den uppgiftsrelaterade lönen

  Genom lokala avtal kan man bestämma att separat utbetalda kvälls-, natt-, skift- och lördagsersättningar samt ersättningar för fri beredskap helt eller delvis ska ingå som en fast post i en del av den uppgiftsrelaterade lönen för brand- och räddningspersonal.

  § 6 Begränsningar för arbetstidsersättningar

  mom. 1

  Begränsningarna för arbetstidsersättningar bestäms enligt AKTA kap. III § 21.
   

  § 7 Arbetsdygnets och arbetsveckans början

  Ett arbetsdygn beräknas börja vid den ordinarie begynnelsetidpunkten för 1) dagarbete, 2) morgonskift eller 3) arbetstiden enligt tillstånd till undantag och en arbetsvecka börjar på måndagen vid den ordinarie begynnelsetidpunkten för dagarbete, morgonskift eller arbetstiden enligt tillstånd till undantag.


  Tillämpningsanvisning

  I treskiftsarbete kan man lokalt avtala om att arbetsdygnet börjar vid den tidpunkt då nattskiftet normalt inleds och att arbetsveckan börjar på söndag när nattskiftet tar vid.


  § 8 Semester

  Vid semester räknas dygnet börja vid den tidpunkt som anges i § 7.


  Tillämpningsanvisning

  1 Bestämning av semester

  a. Bestämning av semester då den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per vecka enligt tillstånd till undantag är 42 timmar och arbetsskiftet 24 timmar.

  Utgående från rätten till semester räknar man ut hur många arbetsskift semestern bör innehålla. (AKTA kap. IV Semester: formel  § 6 mom. 3, avrundning  § 6 mom. 5)

  Arbetsdagarna i genomsnitt under en kalendervecka: 42/24 = 1,75.

  38 semesterdagar

  1,75 x 38

  = 13,3 = 13 arbetsskift (avrunding nedåt)

  5

  30 semesterdagar

  1,75 x 30

  = 10,5 = 11 arbetsskift (avrunding uppåt)

  5

  28 semesterdagar

  1,75 x 28

  = 9,8 = 10 arbetsskift (avrunding uppåt)

  5

  b. Bestämning av semester då den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per vecka är 40 timmar och arbetsskiften indelas i dag- och nattskift så att de bildar par där dagskiftet är 8, 9 eller 12 timmar och nattskiftet 16, 15 eller 12 timmar.

  Utgående från rätten till semester räknar man ut hur många arbetsskift semestern bör innehålla. (AKTA kap. IV Semester: formel § 6 mom. 3. Skiften anses inte variera i längd, eftersom de bildar par, dvs. deras gemensamma längd är alltid 24 timmar. Avrundning: (§ 6 mom. 5).

  Arbetsdagarna i genomsnitt under en kalendervecka: 40/24 = 1,667.

  38 semesterdagar

  1,667 x 38

  = 12,66 =

  13 dag- och 13 nattskift (avrunding uppåt)

  5

  30 semesterdagar

  1,667 x 30

  = 10,0 =

  10 dag- och 10 nattskift (ingen avrunding)

  5

  28 semesterdagar

  1,667 x 28

  = 9,3 =

  9 dag- och 9 nattskift (avrunding nedåt)

  5

  Antalet arbetsskift som ingår i semestern är konstant. Antalet arbetsskift kan inte ändras inte ändras genom semesterarrangemang. Dessutom är det nödvändigt att rätt antal kalenderdagar antecknas som semestertid. Detta är nödvändigt bland annat för att de arbetstidstillägg som ingår i den ordinarie arbetstiden ska kunna räknas ut när semesterlönen höjs. Det är också nödvändigt att känna till den anställdas egentliga semestertid.

  Följande antal kalenderdagar bör ingå i semestern utgående från rätten till semester:

  38 semesterdagar

  =

  semestertid på 52 kalenderdagar *)

  30 semesterdagar

  =

  semestertid på 42 kalenderdagar *)

  28 semesterdagar

  =

  semestertid på 38 kalenderdagar *)

  *) Till semestertiden läggs de söckenhelger som infaller på måndag–fredag under semesterperioden. Se mertidsersättning under söckenhelgsveckor i § 2 i denna bilaga.

  2 Sparande av semester

  Bestämmelser om sparande av semester finns i § 12 i semesterkapitlet i AKTA. När man inom brandväsendet tillämpar arbetstidsarrangemang som avviker från allmän arbetstid bör man beakta följande:

  a) Arbetstid enligt tillstånd till undantag

  När arbetstid enligt tillstånd till undantag tillämpas är den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per vecka 42 timmar och arbetsskiftet 24 timmar.

  Av semestern kan sparas den del som överskrider 5 arbetsskift, vilket innebär att maximalt 8 arbetsskift kan sparas av semestern. När arbetsskiftsförteckningen består av moduler där arbetsskift på 24 timmar följs av 3 lediga dagar, ska ett arbetsskift som tas ut som sparad ledighet också innefatta 3 lediga dagar, dvs. sammanlagt 4 kalenderdagar. Av semestern kan sålunda högst 8 x 4 = 32 kalenderdagar sparas.

  När sparad semester tas ut beviljas den alltid som ovan nämnda moduler.

  b) Genomsnittlig ordinarie arbetstid per vecka 40 timmar

  Den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per vecka kan vara 40 timmar så att arbetsskiften är indelade i dag- och nattskift. Dag- och nattskiften bildar då par där dagskiftets längd är 8, 9 eller 12 timmar och nattskiftets 16, 15 eller 12 timmar.

  Av semestern kan sparas den del som överskrider 5 kombinerade natt- och dagskift, vilket innebär att maximalt 8 hopslagna natt- och dagskift kan sparas. När arbetsskiftsförteckningen består av moduler där natt- och dagskift följs av 2 lediga dagar, ska ett natt- och dagskift som tas ut som sparad ledighet också innefatta 2 lediga dagar, dvs. sammanlagt 4 kalenderdagar. Av semestern kan sålunda högst 8 x 4 = 32 kalenderdagar sparas.

  När sparad semester tas ut beviljas den alltid som ovan nämnda moduler.

  3 Ytterligare anvisningar

  I fallen ovan skjuts även utbetalningen av arbetstidstillägg som höjer semesterlönen upp till den tidpunkt då den sparade semestern tas ut.