Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TS 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

  Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2020–2021 (TS-20)

  § 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.  

  Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

  § 2 Allmänna förhöjningar

  mom. 1 Allmän förhöjning 1.8.2020  

  Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 26 euro, dock minst 1,22 procent.  

  Det individuella tillägget enligt TS-20 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,22 procent.  


  Tillämpningsanvisning

  I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 


  mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2021  

  Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent.  

  Det individuella tillägget enligt TS-20 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,0 procent.

  mom. 3 Lönegrupper

  De höjda uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna:

   

  Lönegrupp

  Uppgiftsrelaterade vminimilöner

  från 1.4.2019

  från 1.8.2020

  från 1.4.2021

  I

  1 716,28

  1 742,28

  1 759,70

  II

  1 896,55

  1 922,55

  1 941,78

  III

  3 123,18

  3 161,28

  3 192,89

  mom. 4

  Minimilönen enligt § 10 i TS-20 är 1 637,53 euro från 1.8.2020 och 1 653,91 euro från 1.4.2021. 

  § 3 Lokal justeringspott  

  mom. 1 Lokal justeringspott 1.4.2021

  Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

  mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

  Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt.

  Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner utgående från det lokala värderingssystemet för uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg utgående från det lokala värderingssystemet för individuella tillägg. Av potten används minst 0,3 procentenheter till individuella tillägg.  

  mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

  Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.  

  mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten  

  Den lokala arbetsgivarens och TS-avtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.  

  Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

  Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  § 4 Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet  

  mom. 1

  De förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till söndag 30.8.2020.  

  De ordinarie arbetstiderna enligt AKTA 2020–2021, iakttas från 31.8.2020 eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast detta datum.

  I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopats har parterna avtalat om vissa ändringar i bland annat AKTA:s arbetstidskapitel och semesterkapitel. Dessa ändringar träder i kraft 31.8.2020. För att den ordinarie arbetstidsformen enligt TS-20 bilaga 2 § 1 punkt d) ska kunna införas under perioden 1.5.2020–31.12.2021 krävs det ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal, om arbetsgivaren inte har tillämpat en sådan arbetstidsform under avtalsperioden för TS-18.  

  § 5 Ersättningar för resekostnader  

  Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 i AKTA justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar. 

  § 6 Medlemsavgifter till fackföreningar

  Arbetstagare

  Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/1997).

  § 7 TS-arbetsgrupp

  TS-avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

  TS-avtalsparternas gemensamma TS-arbetsgrupp arbetar för fungerande lokala lönesystem.

  § 8 Andra arbetsgrupper under avtalsperioden  

  Följande arbetsgrupper tillsätts:

  Arbetsgrupp som utreder arbetstidssystemet för brand- och räddningsväsendet

  Arbetsgruppen ska utreda hurdant kollektivavtalsenligt arbetstidssystem för brand- och räddningsväsendet som både möjliggör långa arbetsskift inom gränserna för arbetslagstiftningen och beaktar olika behov av arbetstidsarrangemang. Arbetsgruppen ska i sitt arbete även granska försöksbestämmelserna i TS-18 bilaga 8.

  Arbetsgrupp som utreder lönekapitlet i TS-20 

  Arbetsgruppen ska utreda hur innehållet i lönekapitlet i TS-20 kunde förnyas samt ge TS-arbetsgruppen förslag till eventuella reformer före slutet av avtalsperioden.

  § 9 Betalning av justerade löner

  De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet. 

  Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

  I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna. 

  Helsingfors, den 27 maj 2020

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

  OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

  SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF