Suomeksi
LÄKTA
Bilaga 5 Veterinärer

II Vilotider

§ 3 Veckovila

mom. 1

Veterinärens arbete organiseras med femdagars arbetsvecka som grund, om detta är möjligt med tanke på att veterinärvårdens funktioner ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

mom. 2

Veterinärens tjänsteutövningsskyldighet ska ordnas så att tjänsteinnehavaren en gång per kalendervecka får en minst 35 timmar lång oavbruten ledighet, som i mån av möjlighet ska förläggas i samband med söndagen. Veckovilan får ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en period av 14 dygn. Tjänsteinnehavaren ska dock få en oavbruten ledighet på minst 24 timmar i veckan. 

mom. 3

Veckovilan genomförs med hjälp av jourledigheter enligt § 4, om den inte kan ordnas på annat sätt. 

mom. 4

På veterinärer tillämpas inte den bestämmelse om ersättning för förlust av ledighet per vecka som anges i § 6 i arbetstidskapitlet i detta avtal.

mom. 5

Med veterinärens medgivande kan arbetet temporärt arrangeras på något annat sätt än vad som anges ovan i denna paragraf.


Tillämpningsanvisning

Femdagars arbetsvecka innebär att en veterinär i regel arbetar tjänstetid alla vardagar (må–fr) i månaden, se 11 § i veterinärvårdslagen (765/2009) (hänvisningsbestämmelse). 

Med veckovila avses att tjänsteinnehavaren under en kalendervecka ska få en oavbruten ledighet på i genomsnitt 35 timmar, under vilken tjänsteinnehavaren inte utför arbete. Om en tjänsteinnehavare inte har arbetat hela veckan till exempel på grund av en söckenhelg, semester eller någon annan tjänstledighet, och ledigheten uppfyller kravet på veckovila enligt mom. 2, anses veckovilan ha uppfyllts. Sjukledighet och tillfällig vårdledighet utgör inte sådan veckovila som avses här. 

Beviljandet av veckovila som avses i avtalet görs möjligt genom sådana veckosluts- och vardagsjourarrangemang som är ändamålsenliga med tanke på veterinärvården samt vid behov genom vikariearrangemang. Utgångspunkten är att lediga dagar beviljas genom vardags- och veckoslutsjourarrangemang enligt reciprocitetsprincipen så, att kommunens/samkommunens egna veterinärer sköter varandras uppgifter utan vikarier och utan särskild ersättning.


§ 4 Veterinärers jourledighet

Om en veterinär har jour under ett veckoslut, får veterinären en jourledighet per 32 jourtimmar som utförs under ett och samma veckoslut. Om en veterinär har jour ett helt veckoslut (fredag kl. 16.00 – måndag kl. 8.00), får veterinären två lediga dagar. Jourledigheterna ska förläggas så att veckovilan enligt § 3 mom. 3 uppfylls. 

För jour under långfredag, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton samt dagar då nyårsdagen, trettondagen, första maj, självständighetsdagen, julafton, juldagen eller annandag jul infaller på en annan dag än en lördag eller söndag får en veterinär en jourledighet för varje hel söckenhelgsjour.  

Veterinärerna får en jourledighet per 64 jourtimmar som ersatts som vardagsjour.


Tillämpningsanvisning

Med jourledighet avses att veterinären är befriad från sin tjänsteplikt och jourskyldighet. Jourledigheterna ska förläggas så att veckovilan enligt § 3 uppfylls. För veterinärer innebär jourledighet inte att jourersättningarna byts till ledig tid. 

När veterinärvårdens funktioner och jourverksamhet organiseras bör man se till att veterinärernas bundenhet till arbetet inte blir oskälig med tanke på arbetsbelastningen och arbetshälsan. 

Det rekommenderas att veterinärer har jour i sntt var femte vardag.

En veterinär bör inte ha jour mer än två vardagar i följd.

Jouren under veckoslut bör fördelas mellan veterinärerna, om arrangemanget möjliggör en ändamålsenlig veterinärvård.

Om en veterinär har jour hela veckoslutet rekommenderas det att veterinären har jour högst vart femte veckoslut.

Arbetsgivaren ska befria gravida tjänsteinnehavare från nattarbete kl. 23.00–6.00 och anvisa tjänsteinnehavaren arbete under annan tid än kl. 23.00–6.00, om jour nattetid enligt ett läkarutlåtande är skadligt för den gravida tjänsteinnehavarens hälsa eller fostrets hälsa och utveckling.

Efter 28:e graviditetsveckan rekommenderas, med beaktande av vete-rinärens arbetsförmåga, att veterinären helt befrias från jourskyldighet.  Om det av verksamhetsbetingade skäl inte är möjligt att befria tjänsteinnehavaren från jour ska hennes jourskift minskas eller förkortas. 

Arbetsgivaren kan alltid befria en tjänsteinnehavare från jourskyldigheten eller minska/förkorta jourskiften oberoende av antalet graviditetsveckor, om det är befogat med hänsyn till tjänsteinnehavarens arbetsförmåga och övriga omständigheter.

Om jouren på veckoslutet har fördelats mellan två veterinärer (skiftbytet har avtalats t.ex. till lördagar kl. 20–22), är det ändamålsenligt att komma överens om att båda veterinärerna får en jourledighet för den delade veckoslutsjouren.


Tillämpningsanvisning

Alternativt kan en veterinärs jourledigheter också beräknas direkt på basis av utförda jourtimmar för att möjliggöra flexibla jourarrangemang.
Varje 64 jourtimmar ger i ledighet ett antal timmar som beräknas med följande koefficient:

  • 1 när det är fråga om jour vardagar kl. 16–8.
  • 1,6 när det är fråga om jour på söckenhelger.
  • 2 när det är fråga om jour på veckoslut.

Jourledigheterna ska tas ut som hela dagar.

De i detta avtal avsedda lediga dagarna ska ges i form av ledighet, och penningersättning kan inte ges i stället. Om de lediga dagarna inte tas ut t.ex. på grund av att veterinärens tjänsteförhållande avslutas, betalas penningersättning inte för de outtagna lediga dagarna.  

Då veckovilan har uppfyllts, kan de återstående lediga dagarna hållas vid en tidpunkt som är ändamålsenlig med hänsyn till veterinärvårdens funktioner. Antalet lediga dagar får dock uppgå till högst 20. Arbetsgivaren ska se till att jourledigheterna tas ut inom rimlig tid, så att det inte samlas mer än 20 dagar.