Suomeksi
Anvisning
UKTA

Antalet arbetstimmar i byråarbetstid för lärare som avses i bilaga 7 och 8 till UKTA läsåret 1.8.2018–31.7.2019

Det årliga antalet arbetstimmar för lärare vid social- och hälsovårdsläroanstalter och läroanstalter för skogsbruk- och trähushållning motsvarar den årliga byråarbetstiden. Arbetstidens längd framgår av tabellen nedan.

Förläggningen av arbetstiden under kalenderåret anpassas däremot till läroanstaltens verksamhet, vilket sägs i avtalet. Vid förläggningen av arbetstiden måste också beaktas att lärarens arbetshälsa förutsätter en rimlig arbetstid per vecka. Detta förutsätter å sin sida att lärarna inte utför hela årets arbete under till exempel 38 veckor.

Om till exempel en årsarbetstid på 1 600 timmar delas på 38 veckor ger det en veckoarbetstid som överstiger 42 timmar, men målet är att arbetstiden per arbetsvecka inte ska överstiga i snitt 40 timmar per vecka. Läroanstaltens verksamhet kan förutsätta att lärarna koncentrerar sig på de uppgifter som direkt gäller undervisning under den tid studerandena befinner sig i läroanstalten. Under den övriga tiden sköts sådana uppgifter som inte förutsätter att de studerande är närvarande. Det är ändamålsenligt att fastställa dessa uppgifter på förhand när arbetsåret inleds.

Läsåret 1.8.2018–31.7.2019

Rätt till semester 38 arbetsdagar

 

dagar

timmar

Arbetsdagar per år

261

 
 • arkipyhät

10

 
 • semestrar

– 38

 

 

213

1 566

Rätt till semester 30 tarbetsdagar

 

dagar

timmar

Arbetsdagar per år

261

 
 • söckenhelger

– 10

 
 • semestrar

– 30

 

 

221

1 624

Rätt till semester 28 arbetsdagar

 

dagar

timmar

Arbetsdagar per år

261

 
 • söckenhelger

– 10

 
 • semestrar

– 28

 

 

223

1 639

Rätt till semester 23 arbetsdagar

 

dagar

timmar

Arbetsdagar per år

261

 
 • söckenhelger

– 10

 
 • semestrar

– 23

 

 

228

1 676

Tillämpning av helhetsarbetstid på korttidsanställda lärare

I bilagorna i UKTA som gäller social- och hälsovårdsanstalter och läroanstalter för skogsbruk och trähushållning har hela undervisningspersonalen helhetsarbetstid. I fråga om den årliga indelningen av arbetstiden i undervisning och i annat arbete har man endast avtalat om det minimiantal timmar som ska anvisas för annat arbete än undervisning. Denna bestämmelse är svår att tillämpa i de fall då anställningen inte gäller hela arbetsåret eller när en arbetsperiod avbryts av lärarens tjänstledighet eller anställningen upphör under en arbetsperiod.

Därför har avtalsparterna enats om följande tillämpningsanvisningar:

 1. För en lärare (tjänsteinnehavare eller heltidsanställd timlärare) som är anställd hela arbetsåret minskar de tjänstledigheter som infaller under en arbetsperiod den årliga arbetstiden enligt den fastställda arbetsplanen.
   
 2. För de lärare som arbetar endast en del av arbetsåret bestäms arbetstiden enligt byråarbetstid (36,45 timmar i veckan) utan att man tillämpar bestämmelsen om hur mycket av arbetstiden på årsnivå som ska användas för annat arbete än undervisning. Det här gäller lärare som har ett kortare anställningsförhållande än ett arbetsår och de fastanställda lärare som arbetar kortare tid än ett arbetsår. Det kan till exempel vara fråga om lärare som kommer tillbaka efter en tjänstledighet eller som tar tjänstledigt eller går i pension mitt under ett arbetsår.
   
 3. Om anställningen varar högst en månad kan lönen betalas som till timlärare, och då tillämpas den undervisningsskyldighet som avtalats för timlärare i bisyssla.
   
 4. Som anställning i huvudsyssla som berättigar till den årsbundna delen av det individuella tillägget betraktas 19 veckotimmar för tjänsteinnehavare och heltidsanställda timlärare och 16 veckotimmar för övriga timlärare.