Suomeksi
Anvisning
UKTA

Särskilt tjänstekollektivavtal om ersättning för tutorlärares arbete

KT och OAJ har ingått ett särskilt tjänstekollektivavtal om ersättning för tutorlärares arbete, eftersom arbetet inte kan ersättas på ett ändamålsenligt sätt enligt UKTA 2017. Avsikten med avtalet är att arbetsgivaren smidigt ska kunna ersätta tutorarbetet på lika villkor och på sådana sätt som lämpar sig i situationen.

KT och OAJ har ingått ett särskilt tjänstekollektivavtal om ersättning för tutorlärares arbete, eftersom arbetet inte kan ersättas på ett ändamålsenligt sätt enligt UKTA 2017. Avsikten med avtalet är att arbetsgivaren smidigt ska kunna ersätta tutorarbetet på lika villkor och på sådana sätt som lämpar sig i situationen.

Enligt det särskilda tjänstekollektivavtalet (bilaga 1) ersätts tutorarbetet i första hand

  • genom tilläggsuppgifter i enskilda skolor och kommuner (§ 2, punkt 1)
  • och/eller genom den uppgiftsrelaterade lönen (§ 2, punkt 2).

Tillgodoräknande till undervisningsskyldigheten (§ 2 punkt 3) tillämpas i andra hand och om förutsättningarna uppfylls.

Det särskilda tjänstekollektivavtal som ingåtts om ärendet finns i bilagan och och nedan finns anvisningar om tillämpningen av tjänstekollektivavtalet. Anvisningarna har utarbetats tillsammans med OAJ. Anvisningarna har preciserats senare genom att avtala, att ersättning enligt punkt 1 kan tillämpas på anställda i bisyssla.

Vid behov kan ersättningen på 130 euro per månad i punkt 1) också fördelas till ordinarie lärare som utför samma tutorarbete under samma läsår. Då ändras månadsarvodet genom att ersättningen ombildas till ett timarvode genom formeln för engångstimarvode (Del A § 27).

Det särskilda tjänstekollektivavtalet gäller tutorarbete som ersätts enligt Utbildningsstyrelsens specialunderstöd (Utbildningsstyrelsen, Statens specialunderstöd för att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet som baserar sig på ny pedagogik, nya lärmiljöer och de nya läroplansgrunderna, ansökningsgrupp 1 och 2). Det har varit möjligt att ansöka om understödet från 14.10. 2016.
 
Det är fråga om ett spetsprojekt i regeringens strategiska program.


Anvisningar om ersättning för tutorlärares arbete i UKTA

(Särskilt tjänstekollektivavtal daterat den 26 oktober 2016)
 
Syftet med det särskilda tjänstekollektivavtalet är att ersätta arbete enligt statens specialunderstöd där digitalisering utnyttjas i undervisningen (Utbildningsstyrelsen, Statens specialunderstöd för utvecklings- och utbildningsverksamhet som baserar sig på ny pedagogik, nya lärmiljöer och de nya läroplansgrunderna, ansökningsgrupp 1 och 2).
I ersättningen av tutorlärarnas arbete (§ 2 punkterna 1–3 i det särskilda tjänstekollektivavtalet) ska användas åtminstone det penningbelopp som anges i ansökningsgrupperna 1 och 2 för specialunderstödet, förutom de övriga kostnader som enligt specialunderstödet hänför sig till anslaget (bl.a. kostnaderna för tutorlärares fortbildning och lönerna för vikarier).
 
Tutorarbete ersätts i första hand via Tilläggsuppgifter i enskilda skolor och kommuner (punkt 1) och den uppgiftsrelaterade lönen (punkt 2). Punkt 2 tillämpas i andra hand.
 
Arvodet enligt punkt 1 kan vara mindre än 130 euro/mån. om tutorarbetet ersätts också genom en höjning av den uppgiftsrelaterade lönen (punkt 2). Den sammanlagda effekten av höjningarna ska ändå vara minst 130 euro/mån.
 
Genom beslut på lokal nivå kan detta belopp också överskridas.

Tutorarbete är inte undervisning enligt Del B § 18 och paragrafen blir inte tillämplig för tutorarbetet.

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT