Suomeksi
Anvisning
UKTA

Tillämpningsområde för UKTA del G (§ 1 mom. 1)

Vilka omfattas av del G i UKTA?

Del G i UKTA omfattar sådana lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare som arbetar i daghem och som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 26 §, 30 § eller 31 § i lagen om småbarnspedagogik.

Del G i UKTA omfattar också lärare inom småbarnspedagogik som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar på sjukhus och i klubbverksamhet enligt den lag om småbarnspedagogik som gäller 1.6.2021. Det samma gäller lärare inom småbarnspedagogik som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar inom familjedagvården (s.k. resurslärare), när de arbetar under ledning av en daghemsföreståndare vars uppgift i huvudsak är att leda ett daghem.

På personer som saknar behörighet enligt 26 §, 30 § eller 31 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) tillämpas bilaga 5 i AKTA.

Vad avses med personer som uppfyller behörighetsvillkoren?

Med personer som uppfyller behörighetsvillkoren avses personer som har behörighet enligt 26 §, 30 § eller 31 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Om exempelvis en person som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 26 § i lagen om småbarnspedagogik (lärare inom småbarnspedagogik) utför uppgifter som visstidsanställd speciallärare inom småbarnspedagogik på ett daghem, omfattas han eller hon av UKTA:s tillämpningsområde.

Med personer som uppfyller behörighetsvillkoren avses också personer som i enlighet med övergångsbestämmelserna i 75 § i lagen om småbarnspedagogik har behörighet att verka i sådana uppgifter som avses i 26 §, 30 § eller 31 § i lagen. Sålunda hör till exempel en person med socionombakgrund som arbetar som lärare i småbarnspedagogik och som med stöd av övergångsbestämmelsen i 75 § lagen om småbarnspedagogik är behörig för uppgiften som lärare i småbarnspedagogik till tillämpningsområdet för del G i UKTA.

Likaså uppfylls behörighetsvillkoren av den som arbetar som förskolelärare inom småbarnspedagogik och som har behörighet enligt 7 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Detta innebär att om en person som arbetar som förskolelärare inom småbarnspedagogiken har behörighet som klasslärare, omfattas han eller hon av del G i UKTA när största delen av hans eller hennes uppgifter inom småbarnspedagogiken är förskoleundervisning.

Kombinationsuppgifter

Till UKTA:s tillämpningsområde hör också sådana daghemsföreståndare vars uppgifter till största delen består av professionell ledning av ett daghem.

Olika kombinationsuppgifter omfattas av UKTA:s tillämpningsområde när största delen av uppgifterna är uppgifter för lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare på daghem, sjukhus eller i klubbverksamhet enligt den lag om småbarnspedagogik som gäller 1.6.2021.

Vad avses med klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik?

Med klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik avses klubbverksamhet som leds av en lärare i småbarnspedagogik och som följer grunderna för planen för småbarnspedagogik och den lag om småbarnspedagogik som gäller 1.6.2021.

Del G i UKTA tillämpas alltså om man i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik tillämpar grunderna för planen för småbarnspedagogik enligt 21 § i lagen om småbarnspedagogik och den lokala planen för småbarnspedagogik enligt 22 § i lagen, och dessa grunder styr verksamheten.