På svenska
Ohje
OVTES

OVTES:n osio G:n soveltamisala (1 § 1 mom.)

Ketkä kuuluvat OVTES:n osio G:n soveltamisalan piiriin?

OVTES:n osio G:n soveltamisalaan kuuluvat sellaiset päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkotien johtajat, jotka täyttävät varhaiskasvatuslain 26, 30 tai 31 §:n mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

OVTES:n osio G:n soveltamisalan piiriin kuuluvat myös kelpoisuusvaatimukset täyttävät, sairaaloissa ja 1.6.2021 voimassa olevan varhaiskasvatuslain mukaisessa kerhotoiminnassa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä toimivat henkilöt. Sama koskee perhepäivähoidossa työskenteleviä, kelpoisuusvaatimukset täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia (ns. resurssiopettajia), kun he työskentelevät sellaisen päiväkodin johtajan alaisuudessa, jonka tehtävistä pääosa on päiväkodin johtamista.

Varhaiskasvatuslain 540/2018 26, 30 tai 31 §:n mukaista kelpoisuutta vailla oleviin sovelletaan KVTES:n liitettä 5.

Mitä tarkoitetaan kelpoisuusvaatimukset täyttävillä?

Kelpoisuusvaatimukset täyttävillä tarkoitetaan varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 § tai 31 §:n mukaisn kelpoisuusvaatimuksen täyttäviä henkilöitä.

Jos esimerkiksi varhaiskasvatuslain 26 §:n (varhaiskasvatuksen opettaja) kelpoisuusvaatimuksen täyttävä tekee määräaikaisena päiväkodissa varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviä, on hän OVTES:n soveltamisalan piirissä.

Kelpoisuusvaatimukset täyttävillä tarkoitetaan myös henkilöitä, joilla on varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännösten mukaan kelpoisuus toimia varhaiskasvatuslain 26 §:n, 30 §:n tai 31 §:n mukaisissa tehtävissä. Näin esimerkiksi sosionomitaustainen henkilö, joka toimii varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä ja on varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksen nojalla kelpoinen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, kuuluu OVTES:n osio G:n soveltamisalan piiriin.

Lisäksi kelpoisuusvaatimukset täyttää sellainen varhaiskasvatuksessa esiopettajan tehtävässä työskentelevä henkilö, jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jos varhaiskasvatuksen esiopettajan tehtävissä työskentelevällä on luokanopettajan kelpoisuus, kuuluu hän OVTES:n osio G:n soveltamisen piiriin, silloin kun hän työskentelee varhaiskasvatuksessa ja pääosa hänen tehtävistään on esiopetusta.

Yhdistelmätehtävät

OVTES:n soveltamisalan piiriin kuuluvat myös sellaiset päiväkodin johtajat, joiden tehtävistä pääosa on ammatillista päiväkodin johtamista.

Erilaiset yhdistelmätehtävät kuuluvat OVTES:n soveltamisala silloin, kun pääosa tehtävästä on opettajan, erityisopettajan tai päiväkodin johtajan tehtäviä päiväkodissa, sairaalassa tai 1.6.2021 voimassa olevan varhaiskasvatuslain mukaisessa kerhotoiminnassa.

Mitä tarkoitetaan varhaiskasvatuslain mukaisella kerhotoiminnalla?

Varhaiskasvatuslain mukaisella kerhotoiminnalla tarkoitetaan sitä, että kerhotoiminta on varhaiskasvatuksen opettajan pitämää, 1.6.2021 voimassa olevan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista ohjattua kerhotoimintaa.

Eli OVTES:n osio G:tä sovelletaan, jos varhaiskasvatuslain mukaisessa kerhotoiminnassa sovelletaan varhaiskasvatuslain 21 §:n mukaisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja 22 §:n paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja nämä perusteet ohjaavat toimintaa.