Suomeksi
Anvisning
UKTA

Tillämpning av helhetsarbetstid på korttidsanställa lärare

I bilagorna i UKTA som gäller social- och hälsovårdsanstalter och läroanstalter för skogsbruk och trähushållning har hela undervisningspersonalen helhetsarbetstid. I fråga om den årliga indelningen av arbetstiden i undervisning och i annat arbete har man endast avtalat om det minimiantal timmar som ska anvisas för annat arbete än undervisning. Denna bestämmelse är svår att tillämpa i de fall då anställningen inte gäller hela arbetsåret eller när en arbetsperiod avbryts av lärarens tjänstledighet eller anställningen upphör under en arbetsperiod.

Därför har avtalsparterna enats om följande tillämpningsanvisningar:

  1. För en lärare (tjänsteinnehavare eller heltidsanställd timlärare) som är anställd hela arbetsåret minskar de tjänstledigheter som infaller under en arbetsperiod den årliga arbetstiden enligt den fastställda arbetsplanen.
     
  2. För de lärare som arbetar endast en del av arbetsåret bestäms arbetstiden enligt byråarbetstid (36,25 timmar i veckan) och utan att man tillämpar bestämmelsen om hur mycket av arbetstiden på årsnivå som ska användas för annat arbete än undervisning. Det här gäller lärare som har ett kortare anställningsförhållande än ett arbetsår och de fastanställda lärare som arbetar kortare tid än ett arbetsår. Det kan till exempel vara fråga om lärare som kommer tillbaka efter en tjänstledighet eller som tar tjänstledigt eller går i pension mitt under ett arbetsår.
     
  3. Om anställningen varar högst en månad kan lönen betalas som till timlärare, och då tillämpas den undervisningsskyldighet som avtalats för timlärare i bisyssla.
     
  4. Som anställning i huvudsyssla som berättigar till den årsbundna delen av det individuella tillägget betraktas 19 veckotimmar för tjänsteinnehavare och heltidsanställda timlärare och 16 veckotimmar för övriga timlärare.