På svenska
Ohje
Kaikki sopimusalat

Tartuntalain 55 §:n mukainen selvitys hengityselinten tuberkuloosista työtehtävää varten

Tartuntatautilain (1227/2016) 55 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta vaatia työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia, jos on perusteltu syy epäillä työntekijän sairastavan hengityselinten tuberkuloosia ja työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joissa hengityselinten tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat. Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta.

Tartuntatautilain mukaan perusteltu syy epäillä tuberkuloosia on pitkäaikainen tai toistuva oleskelu maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai muu erityinen altistuminen tuberkuloosille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjeistanut edellytyksistä tarkemmin (ks. linkit ohjeen lopussa). Seuraukset taas ovat lain mukaan tavanomaista vakavammat sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä ja alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. Tartuntatautilain 55 §:n selvitys koskee näissä tehtävissä toimivia henkilöitä.

Tartuntatautilain 55 §:n mukaan lain tarkoittamissa tehtävissä ei saa toimia ennen selvityksen esittämistä, mikäli on perusteltu syy epäillä tuberkuloosia. Työnantajan on tartuntatautilain mukaan vaadittava selvitys ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä sairastaa tuberkuloosia. Työnantajan on hyvä huomioida palvelussuhteeseen liittyvä valinnan ehdollisuus (esimerkiksi KVhL 7 §). Työnantajat voivat tarvittaessa olla KT:n asiantuntijoihin yhteydessä palvelussuhteeseen liittyvien kysymysten osalta.

Terveystarkastuksista

THL:n suositusten mukaan tuberkuloosiin liittyvät terveystarkastukset tehdään kahdesta eri lähtökohdasta. Tarkastukset tehdään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavan työn vuoksi (VNa 1485/2001) silloin, kun työntekijän katsotaan olevan tavanomaista suuremmassa riskissä saada työssään tuberkuloositartunta. Jos taas työntekijän tuberkuloosi olisi hänen työtehtäviensä vuoksi erityinen riski ympäristölle, tarkastuksia säätelee tartuntatautilain 55 §.

THL korostaa työterveyshuollon roolia tuberkuloosin torjunnassa, koska sairautta esiintyy työikäisillä ja työvoimaa liikkuu yli rajojen yhä enemmän. Työnantajan onkin tärkeää käyttää hyödyksi työterveyshuollon asiantuntemusta tuberkuloosia koskevan selvityksen arvioinnissa.

THL:n mukaan tartunnan riskiin ja todennäköisyyteen vaikuttavat lukuiset eri tekijät. Näitä ovat esimerkiksi altistumisen kesto ja läheisyys sekä oleskelutilan koko ja ilmanvaihto. Tartuntavaara on suurin lähialtistuneilla (esimerkiksi toistuvasti samassa huonetilassa olevilla). Työterveyslaitos (TTL) on ohjeistanut tarkemmin, että tarkastukset ovat tarpeen niille työntekijöille/henkilöille, jotka työskentelevät useammin kuin vain satunnaisesti samoissa huonetiloissa ja voivat mahdollisesti olla lähietäisyydellä hoidettavista lapsista, vanhuksista tai sairaista. Tämä koskee myös kotihoidossa työskenteleviä.

TTL on luonut kaksiportaisen toimintamallin tartuntatautilain 55 §:n tarkastusten suorittamisen tueksi. Toimintamallin avulla työnantaja voi seuloa varsinaista tarkastusta tarvitsevat henkilöt kyselyllä, jonka tulosten perusteella varsinaiseen tarkastukseen ohjataan sitä tarvitsevat henkilöt.

Tietosuoja huomioitava

Tietoja käsiteltäessä on muistettava henkilötietojen suoja. Työnantajalla on oikeus käsitellä henkilön terveydentilaa koskevia tietoja tämän suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004), työterveyshuoltolain (1383/2001), tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Terveydentilaa koskevien tietojen osalta on noudatettava yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 §:ää. Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen.

Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot on poistettava sen jälkeen, kun niitä ei tarvita. Käsittelyn perustetta ja tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.

KT on pyytänyt tietosuojavaltuutetun lausuntoa siihen, onko Työterveyslaitoksen henkilötietojärjestelmän esimerkkikirjaus tai muu vastaavanlainen kirjaus tulkittava terveydentilaa koskevaksi tiedoksi.

Lähteitä tutustuttavaksi muualla verkossa