Suomeksi
Anvisning
AKTA

Hur bestäms lönen för en sommararbetare?

I AKTA kap. II § 3 mom. 2 finns det en bestämmelse om minimilönen för sommararbetare. Med sommararbetare avses här skolelever och studerande som anställs för arbetsuppgifter som inte kräver någon särskild examen eller yrkeskunskap.

Enligt bestämmelsen är minimilönen för en sommararbetare minst 50 % av den grundlön som betalas för arbetet enligt kollektivavtalet.

Exempel på bestämning av lönen för en sommararbetare

En ung person får ett sommarjobb som vaktmästare. Normalt bestäms lönen för en vaktmästare enligt lönepunkt 01PER070.

Sommaren 2019 är grundlönen enligt lönepunkt 01PER070 1 759,42 euro, varav 50 procent är 879,71 €. Om sommararbetaren arbetar hela kalendermånaden är den uppgiftsrelaterade lönen alltså minst 879,71 euro, men arbetsgivaren kan också bestämma en högre uppgiftsrelaterad lön.

Om anställningen inte varar en hel kalendermånad betalas en partiell månadslön enligt AKTA kap. II § 19, vilken beräknas på lönen för full arbetstid. Till en deltidsanställd sommararbetare betalas lägre lön i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid.

Lönen för en studerande som vikarierar för en fast anställd

Enligt tillämpningsanvisningen tillämpas bestämmelsen inte på en studerande som inom sitt eget yrkesområde anställs som vikarie för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare. Om den studerande har kommit så långt i sina studier att han eller hon kan utföra åtminstone en del av den fast anställdas uppgifter, bestäms den uppgiftsrelaterade lönen enligt det lokala arbetsvärderingssystemet.

Om vikariens uppgifter avviker mycket från den fast anställdas uppgifter kan det bli aktuellt att tillämpa bestämmelsen i AKTA kap. II § 9 mom. 2, som gäller sänkning av lönen på grund av avsaknad av utbildning. Observera dock att den uppgiftsrelaterade lönen kan sänkas på den här grunden bara om lönepunkten har ett utbildningskrav (punkterna 1 och 2 under punkt 2, Utbildningsangivelser i lönesättningen, i tillämpningsanvisningen för AKTA kap. II § 7 mom. 1)

Om vikariens uppgiftsrelaterade lön är lägre än den fast anställdas ska en uppgiftsbeskrivning utarbetas för vikarien. Av uppgiftsbeskrivningen ska det framgå till vilka delar arbetsuppgifterna skiljer sig från den fast anställdas, och uppgiftsbeskrivningen ska gås igenom med vikarien så att han eller hon har klart för sig hur den uppgiftsrelaterade lönen bestämts.

Yleiset palvelussuhdeasiat

E-post:
kvtes@kt.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

E-post:
soster@kt.fi

Varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

E-post:
vaka@kt.fi