På svenska
Ohje
KVTES

Miten kesätyöntekijän palkka määritetään?

Kesätyöntekijöiden vähimmäispalkasta on määräys KVTES:n II luvun 3 §:n 2 momentissa. Tässä kesätyöntekijöillä tarkoitetaan koululaisia ja opiskelijoita, jotka tulevat tekemään sellaisia tehtäviä, joissa ei edellytetä tiettyä tutkintoa taikka ammattitaitoa.

Määräyksen mukaan tässä tarkoitetulle kesätyöntekijälle maksettava vähimmäispalkka on vähintään 50 % virka- ja työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta.

Esimerkki kesätyöntekijän palkan määrittämisestä

Nuori palkataan kesätyöntekijäksi vahtimestarin tehtäviin. Vahtimestarin palkka määräytyy normaalisti palkkahinnoittelukohdan 01PER070 mukaisesti.

01PER070-peruspalkka kesällä 2021 on 1 803,27 €, tästä 50 prosenttia on 901,64 €.

Jos kesätyöntekijä on työssä koko kalenterikuukauden, hänelle maksettava tehtäväkohtainen palkka on vähintään 901,64 €. Työnantaja voi määritellä halutessaan tehtäväkohtaisen palkan tätä suuremmaksi.

Jos palvelussuhde ei kestä koko kalenterikuukautta, tehtäväkohtainen palkka lasketaan KVTES:n luvun II 19 §:n mukaisesti osakuukauden palkkana edellä mainitusta täyden työajan palkasta.

Osa-aikaiselle kesätyöntekijälle maksetaan osa-aikaprosentin mukainen palkka täyden työajan palkasta laskettuna.

Vakituisen työntekijän sijaiseksi otetun opiskelijan palkan määrittäminen

Soveltamisohjeen mukaan tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta opiskelijaan, joka on otettu oman ammattialansa viranhaltijan tai työntekijän sijaiseksi. Jos opiskelija on jo niin pitkällä opinnoissaan, että pystyy sijaisena tekemään ainakin osan vakinaisen tehtävistä, tehtäväkohtainen palkka määräytyy paikallisen TVA-järjestelmän mukaisesti.

Jos sijaisen tehtävä poikkeaa vakinaisen tehtävästä, voi tulla sovellettavaksi KVTES:n luvun II 9 §:n 2 momentin määräys tehtäväkohtaisen palkan alentamisesta puuttuvan koulutuksen vuoksi (ns. epäpätevyysalennus). Huomattavaa on kuitenkin, että tehtäväkohtaisen palkan alennus tällä perusteella voidaan tehdä vain niihin palkkahinnoittelukohtiin, joissa on koulutusvaatimus (KVTES luku II 7 § 1 mom. soveltamisohjeen kohta 2 Hinnoittelussa käytettyjä koulutusilmaisuja kohdat 1 ja 2).

Jos sijaisen tehtäväkohtainen palkka on alempi kuin vakinaisen, on sijaiselle tehtävä tehtäväkuvaus. Tehtäväkuvauksesta on käytävä ilmi, miltä osin tehtävä poikkeaa vakinaisen tehtävästä ja tämä tehtäväkuvaus on käytävä läpi sijaisen kanssa, jotta hänelle on selvää, miten hänen tehtäväkohtainen palkkansa on määritelty.

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
soster@kt.fi

Varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
vaka@kt.fi