Suomeksi
Anvisning
AKTA

Arbetsgivaren kan få ersättning för coronavacciner som getts inom företagshälsovården

Statsrådet har fattat beslut om verkställande av coronavaccinationer och utfärdat en förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer. Förordningen trädde i kraft i 23.12.2020. Enligt beslutet och förordningen samordnar sjukvårdsdistrikten de praktiska vaccinationsarrangemangen.

Kommunerna ansvarar för vaccinationerna inom sitt område. Kommunerna kan samarbeta sinsemellan, med företagshälsovården och privata serviceproducenter samt med sjukvårdsdistriktet inom sitt område.

FPA betalar ersättning till arbetsgivarna för coronavaccinationer som getts inom företagshälsovården som en del av den förebyggande företagshälsovården, om arbetsgivaren har betalat de kostnader som coronavaccinationerna medför.

FPA betalar ersättning bara för de kostnader som föranleds av vaccinerandet. För vaccinpreparaten betalas ingen ersättning för företagshälsovård, eftersom preparaten enligt vaccinationsprogrammet är avgiftsfria för serviceproducenten.

Vaccinerandet ska skötas i enlighet med anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd

Uppgifter om varje given vaccindos ska registreras i det elektroniska patientdatasystemet och det bör säkerställas att vaccinationsuppgifterna automatiskt överförs till det nationella vaccinationsregistret. Med hjälp av registret följer Institutet för hälsa och välfärd upp genomförandet av vaccinationerna samt vaccinationernas effekt och säkerhet.
Anvisningarna har publicerats i en gemensam nyhet från Institutet för hälsa och välfärd samt Arbetshälsoinstitutet 15.12.2020.

Mer på webben