Suomeksi
Anvisning
AKTA

Budgetberedningen för 2017

​De kommunala kollektivavtalen som ingår i konkurrenskraftsavtalet omfattar alla 422 000 anställda i kommunerna och samkommunerna. Avtalsperioden är 1.2.2017–31.1.2018.

Konkurrenskraftsavtalet påverkar budgetarna för 2017. I budgetberedningen bör följande faktorer beaktas:

  • Lönerna höjs inte under avtalsperioden.
  • Semesterpenningen skärs ner med 30 procent, dvs. under perioden 1.2.2017–30.9.2019 betalas mindre semesterpenning än år 2016.
  • Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter minskar:
  • Den lönebaserade KompL och OffPL-avgiften sjunker med 0,20 procentenheter.
  • Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift minskar. Närmare förhandlingar om avgifterna förs i augusti 2016.
  • Arbetsgivarens socialskyddsavgift (sjukförsäkringsavgift) sänks med 0,94 procentenheter. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer socialskyddsavgifterna för nästa år i slutet av 2016.

De ovan nämnda förändringarna minskar arbetskraftskostnaderna.

Enligt konkurrenskraftsavtalet ska sänkningen av socialskyddsavgiften finansieras genom besparingar för offentliga sektorns arbetsgivare, närmare bestämt genom ändringar i arbetstiden och semesterpenningarna inom offentliga sektorn och ändringar i finansieringsansvaret för arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna. Den kommunala ekonomin förbättras inte omedelbart genom de överenskomna åtgärderna eller genom kollektivavtalen, eftersom staten skär ner finansieringen till kommunerna lika mycket som åtgärderna uppskattas ge besparingar. 

Finansieringsförhållandena mellan staten och kommunerna hör inte till arbetsmarknadens centralorganisationer och inte heller till KT:s befogenheter. Några överenskommelser om detta har därför inte kunnat ingås vid arbetsmarknadsförhandlingarna. Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet kommer att förhandla med Finansministeriet och de andra ministerierna om förändringarna i finansieringen. Tillsvidare finns det inga uppskattningar av hur stora nedskärningarna blir och hur de genomförs.

Vid centralorganisationernas förhandlingar om konkurrenskraftsavtalet försäkrade sig KT om att också de kommunala arbetsgivarna får sänkta socialskyddsavgifter, inte bara de privata företagen. För KT var det viktigt att principen uppfylls så att kostnadsneutraliteten mellan olika arbetsmarknadssektorer tryggas.

KT:s delegation förutsatte också att kommunerna i enlighet med regeringsprogrammet kompenseras för de skatteinkomster de förlorar på grund av konkurrenskraftsavtalet.

Avdragen i semesterpenningarna

Enligt konkurrenskraftsavtalet skärs semesterpenningen ner med 30 procent från den nuvarande nivån under perioden 1.2.2017–30.9.2019. Under perioden betalas alltså mindre semesterpenningar än år 2016.

Semesterpenningarna skärs ner från 1.2.2017 så att nedskärningen gäller semesterpenningen för hela kvalifikationsåret 1.4.2016–31.3.2017.

Semesterpenningen minskas inte när semesterpenning för kvalifikationsåret 1.4.2016–31.3.2017 betalas för en anställning som upphör före 1.2.2017. Nedskärningen gäller alltså inte semesterpenningar som betalas före 1.2.2017.