Suomeksi
Anvisning
AKTA

Arbetstider på läger och under exkursioner

Inför läger och exkursioner ska arbetstiderna alltid bestämmas på förhand. Det gäller också principerna för betalning av resekostnader.

I verksamheten inom kommunernas kultur- och fritidsväsende ingår att arrangera olika slags läger och exkursioner. Exkursioner arrangeras också i samband med annan verksamhet.

Läger och exkursioner räknas i huvudsak som resor i anslutning till ordinarie tjänste- och arbetsuppgifter och anses därför vara tjänsteförrättningsresor. Om ett läger eller en exkursion ordnas utomlands eller på långt avstånd från den egna orten är det i allmänhet fråga om en tjänsteresa, eftersom det är en verksamhet som inte hör till de ordinarie uppgifterna.

Planering av arbetstiderna

Även om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren är med på lägret eller exkursionen hela tiden betyder det inte att all tid antecknas som arbetstid (24 tim./dygn).

Arbetstiderna under läger och exkursioner ska planeras och föras in i en arbetsskiftsförteckning av vilken det framgår när den anställdes ordinarie arbetstid börjar och slutar samt tidpunkterna för de dagliga vilotiderna. Också ledigheten per vecka planeras och förs in i arbetsskiftsförteckningen.

Om mer arbete behöver utföras under lägerveckan än under en normal vecka kan arbetstagarnas arbetstid också förläggas till en arbetsperiod som är längre än en vecka. Då kan man för lägerveckan fastställa en längre arbetstid som jämnas ut under de övriga veckorna under utjämningsperioden så att arbetstiden utjämnas till ordinarie arbetstid.

När flera arbetstagare deltar i ett läger kan deras arbetstider planeras in med ändamålsenlig spridning. Det faktum att en person huvudsakligen utför arbete på sitt verksamhetsställe kl. 8–16 hindrar inte att arbetstimmar förläggs annorlunda under en resa eller ett läger.

Om arbetstiden som planerats för lägerveckan behöver ändras tillämpas samma principer för ändringen som i andra fall då det finns anledning att ändra arbetsskiftsförteckningen. Utgångspunkten är att ändringar i arbetsskiftsförteckningen ska vara överenskomna. Om en överenskommelse inte nås kan arbetsgivaren ensidigt ändra arbetsskiftsförteckningen om det finns en grundad anledning till det. En ensidig ändring måste göras innan arbetsskiftet börjar.

För att säkerställa en korrekt beräkning av sådant mertids- och övertidsarbete som kan uppstå under lägerveckan är det viktigt att arbetsskiftsförteckningen redan från första början gjorts upp på rätt sätt och planerats som full ordinarie arbetstid.

Planering av nattskift

Eventuella nattskift ska planeras in i arbetsskiftsförteckningen som arbetstid.

När ledarna i praktiken övernattar på läger eller under exkursioner antecknas tiden inte som arbetstid för dem alla. Nattskift utgör arbetstid bara om arbetstagaren beordras vara på platsen och närvarande i samma utrymmen som lägerdeltagarna och kontinuerligt är bunden vid arbetet.

Om en arbetstagare ändå plötsligt behöver utföra arbetsuppgifter räknas denna tid in i arbetstiden.

Restid

Utgångspunkten för vad som räknas som arbetstid under ett läger är den tid som enligt arbetsskiftsförteckningen planerats som arbetstid. Restid räknas i allmänhet inte som arbetstid. Av restiden räknas endast tiden för utfört arbete som arbetstid.

Resekostnader

Resekostnader ersätts enligt resekostnadsbilagan i AKTA.

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT