På svenska
Ohje
KVTES

Työajat leireillä ja retkillä

Kun leirejä ja retkiä järjestetään, työajat on aina määriteltävä etukäteen. Myös matkakustannusten maksamista koskevat periaatteet on määriteltävä etukäteen.

Kuntien kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimintaan kuuluu järjestää erilaisia leirejä ja retkiä. Retkiä järjestetään myös muun toiminnan yhteydessä.

Leirit ja retket ovat pääosin tavanomaisiin virka- ja työtehtäviin liittyviä matkoja, joten niitä pidetään virantoimitusmatkoina. Silloin, jos leirit tai retket suuntautuvat ulkomaille tai muutoin kauas omalta paikkakunnalta, leiri katsotaan yleensä virkamatkaksi, koska tällaista toimintaa ei voida pitää tavanomaisena.

Työaikojen suunnittelu

Vaikka viranhaltija tai työntekijä olisikin leirillä tai retkillä mukana koko ajan, se ei tarkoita sitä, että koko aika (24 t/vrk) merkitään työajaksi.

Leirien ja retkien työajat on suunniteltava etukäteen laatimalla työvuoroluettelo, josta käy ilmi säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä päivittäiset lepoajat. Viikoittainen vapaa suunnitellaan ja järjestetään työvuoroluetteloon.

Mikäli leiriviikolla on tarpeen teettää säännöllistä työaikaa enemmän kuin normaaliviikolla, työntekijöiden työaika voidaan järjestää myös viikkoa pitempään työaikajaksoon. Tällöin leiriviikolle voidaan vahvistaa pidempi työaika, joka tasataan muilla samaan tasoittumisjakoon kuuluvilla viikoilla niin, että työaika tasoittuu säännölliseen työaikaan.

Kun leirille osallistuu useampia työntekijöitä, työaikaa voidaan sijoittaa lomittain ja porrastaen. Se, että henkilö tekee toimipaikassaan työtä pääasiassa klo 8–16, ei estä työtuntien sijoittamista toisin matkan tai leirin aikana.

Jos leiriviikolle suunniteltua työaikaa on tarpeen muuttaa, muuttamisen yhteydessä noudatetaan samoja periaatteita kuin muutoinkin, kun havaitaan tarve työvuoroluettelon muuttamiselle. Lähtökohtana on, että työvuoroluettelon muuttamisesta sovitaan. Mikäli sopiminen ei ole mahdollista, voi työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa, kun tähän on perusteltu syy. Yksipuolinen muuttaminen on tehtävä ennen työvuoron alkamista.

Jotta leiriviikon aikana mahdollisesti muodostuvat lisä- ja ylityöt voidaan laskea oikein, on tärkeää, että työvuoroluettelo on jo alun perin laadittu oikein ja suunniteltu täyteen säännölliseen työaikaan.

Yövuoron suunnittelu

Mahdollinen yövuoro on suunniteltava työvuoroluettelossa työajaksi.

Kun ohjaajat käytännössä yöpyvät leireillä tai retkellä, aikaa ei merkitä kaikille työajaksi. Yövuoro on työaikaa vain silloin, kun työntekijät määrätään olemaan paikalla ja läsnä samoissa tiloissa leiriläisten kanssa jatkuvasti sidottuna työhönsä.

Kuitenkin jos työntekijä joutuu yllättäen tarpeen vaatiessa työhön, kyseinen aika luetaan mukaan työajan toteutumaan.

Matka-aika

Lähtökohtana leireillä on, että työaikaa on työvuoroluettelon mukaan työajaksi suunniteltu aika. Matka-aika ei yleensä ole työaikaa. Matka-ajasta työaikaa on vain työsuoritukseksi katsottava aika.

Matkakustannukset

Matkakustannukset korvataan KVTES:n matkakustannusliitteen mukaisesti.

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT