På svenska
KVTES
KVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla

Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla ei ole osa KVTES 2022–2025 -sopimusta.


1 § Sopimuksen soveltamisala

Tätä työ- ja virkaehtoehtosopimusta ammattiyhdistyskoulutuksesta sovelletaan kunnissa, kuntayhtymissä, hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä. Osaamisen kehittämisen periaatteita on kuvattu kunta- hyvinvointialan henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa (*2022)

2 § Ammattiyhdistyskoulutuksen määritelmä ja osallistumisoikeus

Ammattiyhdistyskoulutusta on pääsopijajärjestöjen jäsenilleen järjestämä yhteistoimintamenettelyn toteuttamiseen liittyvä yhteistoimintakoulutus, luottamusmiestoimintaan liittyvä luottamusmieskoulutus sekä työsuojeluyhteistoimintaan liittyvä työsuojelukoulutus, joka sisältää myös osapuolten muutoin hyväksymän työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä työelämän kehittämistä edistävän koulutuksen.

Ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten myönnetään viranhaltijalle tai työntekijälle työ-/virkavapautta, mikäli

  1. osapuolten asettama yhteinen koulutustyöryhmä on hyväksynyt kurssin
  2. viranhaltijan tai työntekijän osallistumista kurssille voidaan pitää tarpeellisena ja
  3. koulutukseen osallistuminen ei aiheuta tuntuvaa haittaa kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän tai asianomaisen yksikön toiminnalle ja virkatehtävien tai töiden hoidolle.

Mikäli viranhaltijalle tai työntekijälle ei voida myöntää työ-/virkavapautta ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten, on asianomainen oikeutettu saamaan kirjallisen selvityksen kielteisen päätöksen perusteista ja selvityksen siitä, milloin koulutukseen osallistuminen on mahdollista.

Työnantajan edustajalle varataan tilaisuus käyttää ammattiyhdistyskurssilla puheenvuoro.

3 § Ammattiyhdistyskoulutuksen palkallisuus ja korvaukset

Mikäli viranhaltijalle tai työntekijälle on myönnetty työ-/virkavapaata koulutustyöryhmän hyväksymään ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten, maksetaan viranhaltijalle tai työntekijälle koulutuksen ajalta virka- tai työehtosopimuksen mukainen palkka ja jäljempänä mainittu ruokailukustannusten korvaus, josta tämän sopimuksen allekirjoittajaosapuolet sopivat erikseen työ- ja virkaehtosopimuksin.

Yhteistoiminta, luottamusmies- ja työsuojelukoulutukseen osallistuville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan tämän sopimuksen allekirjoittajatahojen välillä sovittu ruokailukustannusten korvaus kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle maksetaan varsinainen palkka tai työntekijälle suoritetaan ansionmenetyksen korvaus.

Edellä mainittu ruokailukustannusten korvaus voidaan suorittaa myös koulutuksen järjestäjälle ruokailukustannuksen korvauksena.

Palkallisena voidaan myöntää yhteistoimintakoulutusta enintään kahdelta viikolta kalenterivuodessa, luottamusmieskoulutusta enintään 30 päivää kalenterivuodessa sekä työsuojelukoulutusta enintään kahdelta viikolta kalenterivuodessa.

Vapautusta kurssille osallistumista varten on haettava vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua.

4 § Ammattiyhdistyskoulutukseen oikeutetut henkilöt

Yhteistoimintakoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu.

Luottamusmieskoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan pääluottamusmies, luottamusmies ja heidän varamiehensä sekä pääsopijajärjestön paikallisyhdistyksen, valtakunnallisen liittotason alayhdistyksen tai tällaisen alayhdistyksen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.

Työsuojelukoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu, työsuojeluyhdyshenkilö (aiemmin asiamies) tai vastaavassa asemassa oleva, pääluottamusmies, luottamusmies sekä työsuojelutoimikunnan tai jos sellaista ei ole, vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsen ja varajäsen.

5 § Ammattiyhdistyskoulutuksen laajuus

Koulutustyöryhmä voi hyväksyä ammattiyhdistyskoulutuskursseja korvausten piiriin siten, että luottamusmieskoulutuksen enimmäismäärä on 16 000 oppilaspäivää kalenterivuotta kohden ja työelämän kehittämiseen liittyvän yhteistoimintakoulutuksen enimmäismäärä on 4 000 oppilaspäivää.

Luottamusmieskoulutuksen, yhteistoimintakoulutuksen sekä työsuojelukoulutuksen vuotuista toteutumaa seurataan.

6 § Koulutustyöryhmän toiminta

Koulutustyöryhmän tehtävänä on edistää työnantaja- ja työntekijäosapuolten välistä yhteistyötä koulutusasioissa, antaa lausuntoja tämän sopimuksen ja osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen soveltamisesta sekä seurata koulutuksen kehitystä yleisesti sekä muilla työmarkkina-aloilla.

Tämän sopimuksen sekä kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen mukaista henkilöstön osaamisen kehittämistä seuraa koulutustyöryhmä, johon Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT nimeää puheenjohtajan, kaksi jäsentä ja sihteerin sekä tämän sopimuksen allekirjoittaneet pääsopijajärjestöt kukin kaksi jäsentä. Koulutustyöryhmä kutsuu tarvittaessa pysyviä asiantuntijajäseniä edustavuuden varmistamiseksi.

Koulutustyöryhmä hyväksyy ammattiyhdistyskoulutuksen ohjelmat/runko-ohjelmat, kohderyhmät ja osanottajien lukumäärät sekä koulutustilaisuuksien ajankohdat ja paikkakunnat.

Koulutustyöryhmä seuraa Kevan järjestämän ajankohtaista eläketietoutta pääluottamus- ja luottamusmiehille sekä heidän varamiehilleen tarkoitetun koulutuksen toteuttamista vuotuisen 800 koulutuspäivän enimmäismäärän puitteissa ja ilmoittaa koulutustilaisuuden ajankohdat ja paikat ay-koulutusyleiskirjeen yhteydessä.

Koulutustilaisuuden ajankohdan ja paikkakunnan muuttamisesta tulee ilmoittaa riittävän ajoissa koulutustyöryhmän sopimassa aikataulussa ja sopimalla tavalla Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle.

Yhteistä koulutusta varten koulutustyöryhmä suunnittelee ja hyväksyy koulutusohjelmia sekä osallistuu myös niiden toteuttamiseen.

Digitaalisessa oppimisympäristössä toteutettavassa ammattiyhdistyskoulutuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin digitaalisessa oppimisympäristössä toteutettavassa henkilöstökoulutuksessa.

7 § Voimassaolo

Tämä työ- ja virkaehtosopimus tulee voimaan allekirjoituspäivästä ja on voimassa sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajoin. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1.1.2023 alkaen.

Tällä työ- ja virkaehtosopimuksella kumotaan seuraavat suositukset ja sopimukset:

  • 7. 8.2008 allekirjoitettu kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta
  • KT:n yleiskirje 18/2008, Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta
     

Helsingissä 27. lokakuuta 2022

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY

*Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus, 2022