Suomeksi

AKTA 2018– 2019

2018–2019

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

  Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2018–2019

  § 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.2.2018–31.3.2020. Efter 31.3.2020 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

  Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

  § 2 Allmänna förhöjningar

  mom. 1  Allmän förhöjning 1.5.2018

  Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 26 euro, dock minst 1,25 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,25 procent.

  mom. 2  Allmän förhöjning 1.4.2019

  Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,0 procent.

  mom. 3  Lönesättning

  De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagorna 1–8 och de höjda priserna för en dagvårdsplats framgår av bilaga 12.

  mom. 4  

  Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 595,57 euro från 1.5.2018 och 1 611,53 euro från 1.4.2019.

  § 3 Lokal justeringspott

  mom. 1 Lokal justeringspott 1.1.2019

  Den lokala justeringspotten är 1,2 procent av lönesumman inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

  mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

  När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Samtidigt bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför lönesättningen står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.

  Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med beaktande av bilagornas lönesummor. De som står utanför lönesättningen betraktas då som en egen grupp. Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

  Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.

  mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

  Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

  Parterna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten för de ändamål som anges i § 3 mom. 2 i detta underteckningsprotokoll, dvs. om justering av de uppgiftsrelaterade lönerna på basis av arbetsvärdering och/eller om storleken på den lokala justeringspott som ska användas för individuella tillägg. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

  Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  § 4 Ikraftträdelse för vissa bestämmelser

  mom. 1

  Arbetstidskapitlet i AKTA 2018–2019 träder i kraft 1.5.2018.

  mom. 2 

  Lönebilaga 5 i AKTA 2018–2019 träder i kraft 1.5.2018.

  § 5 Ersättningar för resekostnader

  Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar.

  § 6 Medlemsavgifter till fackföreningar

  Arbetstagare

  Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/1997).

  § 7 Fortlöpande förhandlingar

  Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

  § 8 Arbetsgrupper under avtalsperioden

  Följande arbetsgrupper tillsätts:

  1. Arbetsgrupp som utreder lönesystemet

  Arbetsgruppen ska under avtalsperioden

  • se över och utveckla arbetsvärderingssystemet samt
  • kartlägga olika lösningsmodeller för den uppgiftsrelaterade lönen när arbetsgivaren byts.

  2.  Arbetsgrupp som utreder avtalsbestämmelserna om sjukledighet

  Arbetsgruppen ska under avtalsperioden

  • bedöma och utveckla bestämmelserna om sjukledighet så att bestämmelserna sporrar de anställda till att orka arbeta, gör det lättare att återgå till arbetet och främjar arbetshälsan samt
  • klargöra och förenkla avtalsbestämmelserna.

  3. Arbetsgrupp som utreder lärande och handledning i arbetet

  Arbetsgruppen ska under avtalsperioden

  • utreda läget inom lärande och handledning på arbetsplatsen samt
  • lyfta fram god praxis som främjar lärande och handledning på arbetsplatsen.

  4. Arbetsgrupp som utreder distansarbete

  Arbetsgruppen ska under avtalsperioden

  • samla ihop och beskriva god praxis för distansarbete i kommunsektorn,
  • bedöma möjligheterna att främja distansarbete och nya arbetsmetoder i ljuset av undersökningar och erfarenheter från olika sektorer och
  • presentera slutsatser om de åtgärder som behövs för att klargöra spelreglerna för distansarbete.

  Dessutom finns det arbetsgrupper som verkar enligt det avtal som ingicks 30.1.2018.

  § 9 Betalning av justerade löner

  De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

  Helsingfors, den 13 februari 2018

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS
  UTBILDADE FOSU RF

  OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

  KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF