Suomeksi

AKTA

2017

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2017, i kraft från 1.2.2017

  Bilaga 5 Dagvårdspersonal m.m.

  § 1 Tillämpningsområde

  Denna bilaga tillämpas på dagvårdspersonal och på vissa yrkesuppgifter inom vård, handledning och fostran i skolor. På familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem tillämpas bilaga 12.


  Tillämpningsanvisning

  Personal utanför lönesättningen

  Den administrativa ledningen för dagvården (t.ex. avdelningschef/dagvårdsdirektör) står utanför lönesättningen.

  En tjänsteinnehavare eller arbetstagare vars huvudsakliga uppgift är planering, utveckling och andra sakkunniguppgifter inom dagvården (t.ex. dagvårdsplanerare) står utanför lönesättningen och då kan i allmänhet personer i lednings- och chefsuppgifter inom dagvården användas som referensgrupp.

  I fråga om bestämningen av lönen för personal utanför lönesättningen, se § 8 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.


  § 2 Lönesättning

  Lednings- och chefsuppgifter inom dagvården

  Den främsta uppgiften för anställda som hör till denna grupp är att leda och planera ett verksamhetsområde eller en enhet inom dagvården eller att leda och planera personalens arbete och att fatta och bereda beslut som gäller det område eller den enhet den anställde leder eller ansvarar för. Till uppgifterna kan också höra sakkunniguppgifter inom området och medverkan i vården och fostran.

  Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå.

  05PKO014

  Grundlön

  1.7.2015

  1.2.2016

  1.2.2017

   

   

  2 588,69 €

  2 604,69 €

  2 604,69 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. daghemsföreståndare, familjedagvårdsledare och dagvårdsledare.

  Ansvariga tjänsteinnehavare/arbetstagare vid små daghem eller övriga enheter eller delområden inom dagvården

  Till denna grupp hör tjänsteinnehavare och arbetstagare som utöver undervisningsuppgifter, pedagogiska o.d. uppgifter ansvarar för en dagvårdsenhet eller ett delområde/en delfunktion och som har en direkt chefsställning gentemot personalen. Med delområde/delfunktion avses inte att arbetet fördelas mellan de anställda, utan att en särskild relativt stor verksamhetshelhet underställs en viss tjänsteinnehavare eller arbetstagare.

  Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå.

  05PKO011

  Grundlön

  1.7.2015

  1.2.2016

  1.2.2017

   

   

  2 347,98 €

  2 363,98 €

  2 363,98 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. daghemsföreståndare vid ett litet daghem eller barnträdgårdslärare/specialbarnträdgårdslärare i ansvarsställning.

  Undervisning och pedagogiska uppgifter inom småbarnsfostran

  För anställda som hör till denna grupp består de primära uppgifterna av undervisning och fostran av barn.

  Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå.

  05PKO02B

  Grundlön

  1.7.2015

  1.2.2016

  1.2.2017

   

   

  2 288,88 €

  2 304,88 €

  2 304,88 €

  Till denna grupp hör t.ex. barnträdgårdslärare, socialpedagoger, socionomer (yrkeshögskoleexamen) och specialbarnträdgårdslärare.


  Tillämpningsanvisning

  I fråga om hur specialutbildning inverkar på den uppgiftsrelaterade lönen, se punkt 3.1 Utbildning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet.


  Vård- och omsorgsuppgifter inom småbarnsfostran (yrkesuppgifter)

  För anställda som hör till denna grupp består de primära uppgifterna av vård och omsorg.

  Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesexamen på skolnivå inom området.

  05PKO030

  Grundlön

  1.7.2015

  1.2.2016

  1.2.2017

   

   

  1 955,44 €

  1 971,44 €

  1 971,44 €


  motsvarar lönepunkt 03HOI040

   

   

  Till denna grupp kan höra t.ex. barnskötare och dagvårdare.

  Yrkesuppgifter inom vård, handledning och fostran i skolor

  För anställda som hör till denna grupp består de primära uppgifterna av att hjälpa eleverna i deras skolarbete och fungera som handledare för elevgrupper.

  Kompetens: Yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesexamen på skolnivå eller yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom området.

  05KOU010

  Grundlön

  1.7.2015

  1.2.2016

  1.2.2017

   

   

  1 855,67 €

  1 871,67 €

  1 871,67 €

  Till denna grupp kan höra t.ex. skolgångsbiträden och ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelser om skolgångsbiträden samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever finns i lagen om grundläggande utbildning. Ett skolgångsbiträde kan arbeta i hela kommunen, en skola eller en klass eller också vara personligt skolgångsbiträde för en elev.

  Personliga assistenter beviljas däremot handikappade m.fl. enligt lagstiftningen om social service. På personliga assistenter tillämpas lönepunkt 04PER010 i bilaga 4.
  Om en person har uppgifter t.ex. som skolgångsbiträde och ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever bestäms grundlönen enligt denna lönepunkt (05KOU010). Om personen vid sidan av arbetet som skolgångsbiträde till exempel är personlig assistent inom socialvården eller klubb- och ungdomsledare inom ungdomsarbete står uppgiften i allmänhet utanför lönesättningen. För bestämning av lönen se § 7, 8 och 9 i lönekapitlet i AKTA.

  För undervisningspersonal inom den grundläggande utbildningen (t.ex. klasslärarvikarie) bestäms anställningsvillkoren enligt UKTA. Se bestämmelsen om tillämpningsområde i UKTA del A § 1 mom. 1.


  Grundläggande serviceuppgifter inom dagvården och i skolor

  05PER010

  Grundlön

  1.7.2015

  1.2.2016

  1.2.2017

   

   

  1 721,27 €

  1 737,27 €

  1 737,27 €

  Till denna grupp hör t.ex. familjedagvårdare, trefamiljsdagvårdare, gruppfamiljedagvårdare, daghemsbiträden, skolbiträden och andra ordningsbiträden.


  Tillämpningsanvisning för lönesättningen

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

  Till exempel är en barngrupps vårdberoende en faktor som påverkar uppgifternas svårighetsgrad för en anställd som arbetar med undervisning och fostran.

  Chefsställning

  I fråga om bestämningen av lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 i lönekapitlet i AKTA.

  Extra uppgifter och extra ansvar

  Exempel på extra uppgifter och extra ansvar är ansvar för en krävande uppgiftshelhet som andra som hör till samma lönegrupp inte har. Inom dagvården är ansvar för förskoleundervisningen ett exempel på en sådan extra uppgift inom arbetet med undervisning och fostran. Om det är fråga om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som utöver undervisningsuppgifter, pedagogiska o.d. uppgifter ansvarar för ett delområde/en delfunktion tillämpas lönepunkt 05PKO011.

  Omorganisering av verksamheten och arbetsarrangemang

  Vid tillämpningen av lönesättningen ska arbetsgivaren följa upp och genom lönerna stödja sådana mål som har ställts upp i nationella projekt inom social- hälsovården (t.ex. rekommendation för uppgiftsstrukturer för den yrkesutbildade personalen inom socialvården, SHM:s publikationer 2007:14) och som innebär att uppgiftsstrukturerna för personalen inom dagvård och småbarnsfostran utvecklas och omformas så att varje individs kunnande bättre än tidigare kommer till användning på arbetsplatsen.

  Vid ändringar i arbetsuppgifterna bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och arbetets svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 i lönekapitlet i AKTA.

  § 3 Vissa arbetstidsbestämmelser

  mom. 1 Särskilda bestämmelser om arbetstid för daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare och specialbarnträdgårdslärare

  Personer som arbetar som daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare eller specialbarnträdgårdslärare och som uppfyller behörighetsvillkoren ges för varje två i AKTA kap. IV § 3 avsedda fulla kvalifikationsmånader en extra ledig dag, dock högst fem dagar per år. Vid uträkningen av dessa fulla kvalifikationsmånader likställs semesterdagar med tjänsteutövningsdagar och arbetade dagar.


  Tillämpningsanvisning

  1  Planering av arbetstiden i daghem

  Vid planering av arbetstiden för anställda som avses i mom. 1 ska i arbetsskiftsförteckningen efter omständigheterna en tillräcklig del av den ordinarie arbetstiden (38 timmar 45 minuter) reserveras för verksamhet utanför barngruppen såsom gemensam planering av verksamheten, planering av den egna barngruppens verksamhet och föräldraträffar. En del av tiden kan användas enligt chefens närmare anvisningar utanför arbetsplatsen. Allmänt har ansetts att cirka 8 % av arbetstiden går åt till uppgifter utanför barngruppen. För den som ansvarar för förskoleundervisning ska i planeringen av arbetstiden också beaktas den tid som behövs för utarbetandet av läroplanen och en eventuell läroplan för förskoleundervisningen för ett enskilt barn eller en enskild barngrupp. Likaså ska för daghemsföreståndare som deltar i undervisningen och fostran av barngrupper beaktas den tid som behövs för daghemmets ledning och chefsarbetet.

  Arbete som räknas som övertidsarbete ska i regel utföras på arbetsplatsen. Den tid som åtgått eller mängden utfört arbete ska utredas på ett tillförlitligt sätt och den behöriga myndigheten ska ha gett en skriftlig beordran om övertidsarbetet. I fråga om arbetstidsersättningar för tjänsteinnehavare och arbetstagare i självständig ställning, se AKTA kap. III § 21 och 23.

  2  Extra lediga dagar

  Kommunen bestämmer när ettårsperioden för intjänande av extra lediga dagar börjar. Rätten till lediga dagar kan fastställas exempelvis enligt läget den 30 juni eller enligt läget vid någon annan tidpunkt förutsatt att samma intjäningsperiod tillämpas på alla anställda. En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som före den 30 juni har arbetat i tjänsten eller befattningen i fråga minst ett år ges fem extra lediga dagar. Om den anställde däremot har börjat sköta tjänsten eller arbetet till exempel 1.12 föregående kalenderår, har tre extra lediga dagar som avses i avtalet tjänats in 30.6. Annan frånvaro från tjänsteutövningen eller arbetet än semester utgör inte dagar som likställs med tjänsteutövningsdagar och arbetade dagar när rätten till dessa extra lediga dagar räknas ut. Deltidsanställda tjänar in extra lediga dagar i samma proportion som deras arbetstid är kortare än ordinarie full arbetstid.

  Arbetsgivaren beslutar om tidpunkten för extra lediga dagar. I allmänhet ges ledigheten efter intjäningsperioden (t.ex. 1.7–30.6). Om lediga dagar ges före periodens utgång kan man bevilja högst så många lediga dagar som har intjänats vid tidpunkten i fråga. De lediga dagarna kan enligt arbetsgivarens prövning ges i en eller flera omgångar. Ersättning i pengar betalas inte för lediga dagar som inte tagits ut. Om lediga dagar inte ges till exempel med anledning av att anställningen upphör, har den anställde inte rätt till ersättning i pengar.

  mom. 2  Särskild bestämmelse om arbetstiden för trefamiljsdagvårdare och övriga familjedagvårdare som arbetar hemma hos ett barn

  På familjedagvårdare som i huvudsak arbetar i barnets/barnens hem tillämpas bestämmelserna om arbetstid och arbetstidsersättningar i § 7–10 i bilaga 12.


  Tillämpningsanvisning

  Med familjedagvårdare som arbetar hemma hos ett barn avses oberoende av yrkesbeteckning till exempel familjedagvårdare som arbetar i ett barns hem, trefamiljsdagvårdare och familjedagvårdare som arbetar som ersättande familjedagvårdare i ett barns eller i en annan familjedagvårdares hem. Dessa familjedagvårdares ordinarie arbetstid och arbetstidsersättningar bestäms enligt bilaga 12. Övriga anställningsvillkor såsom lön, semester, sjuk- och moderskapsledigheter samt övriga arbetsledigheter med lön följer de allmänna bestämmelserna i AKTA.