På svenska
Ohje
KVTES
OVTES

Uusi varhaiskasvatuslaki muuttaa kelpoisuuksia, nimikkeistä päättää työnantaja

Uudessa varhaiskasvatuslaissa on ollut tavoitteena yhtenäistää varhaiskasvatuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä. Laissa säädetään kelpoisuusehtoihin perustuvista tehtävänimikkeistä.

Varhaiskasvatuslain kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi (HE 40/2018 vp) hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa.

Laki tulee voimaan 1.9.2018 ja sillä kumotaan edellinen varhaiskasvatuslaki (36/1973), lasten päivähoidosta annettu asetus (239/1973) ja yksityisestä lasten päivähoidosta annettu asetus (1050/2012).

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) ja valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018) kokoavat yhteen varhaiskasvatuksen aiemmin useisiin lakeihin ja asetuksiin perustuneita säännöksiä.

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet perustuvat kelpoisuuksiin

Uudessa varhaiskasvatuslaissa on ollut tavoitteena yhtenäistää varhaiskasvatuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä. Laissa säädetään kelpoisuusehtoihin perustuvista tehtävänimikkeistä.

Nimikkeistä ja niiden muuttamisesta päättää kuitenkin työnantaja.

Päiväkodin henkilöstön tehtävänimikkeet ovat

 • päiväkodin johtaja
 • varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Siirtymäsäännöksillä on pyritty turvaamaan se, että lain voimaan tullessa kelpoisuusehdot täyttävän henkilökunnan sekä alan opiskelijoiden kelpoisuus säilyy.

Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimukset nousevat 1.1.2030, rekrytoinneissa kannattaa kiinnittää tähän huomiota jo nyt

Päiväkodilla tulee varhaiskasvatuslain mukaan olla toiminnasta vastaava johtaja, joka vastaa johtamansa yksikön laadusta ja tuloksellisuudesta.

Uusi laki painottaa johtajan tehtävissä entistä enemmän päiväkodin varhaiskasvatukseen kuuluvan pedagogiikan ja työntekijöiden pedagogisen osaamisen johtamista ja suunnittelua. Päiväkodin johtaja voi johtaa myös useampaa päiväkotia.

1.1.2030 aletaan soveltaa uuden varhaiskasvatuslain 31 §:ää, jonka mukaan kelpoisuusvaatimuksena päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on

 1. kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään
 2. ja lisäksi vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto
 3. sekä riittävä johtamistaito.

Näin ollen tulevissa rekrytoinneissa kannatta ottaa huomioon mahdollinen kouluttautumisen tarve, mikäli rekrytoitavalla ei ole kasvatustieteiden maisterin tutkintoa.

Infograafissa on kuvattu päiväkodin johtajan uudet kelpoisuusvaatimukset 1.1.2030 alkaen. Sama tieto löytyy tekstimuodossa nettisivulta.
Päiväkodin johtajan uudet kelpoisuusvaatimukset

Päiväkodin johtajan kelpoisuutta koskevat siirtymäsäännökset

Lain voimaan tullessa eli 1.9.2018 toimivien johtajien kelpoisuus on turvattu siirtymäsäännöksellä.

Ennen lain voimaantuloa kelpoisuusehdot täyttävät päiväkodin johtajina toimivat henkilöt tai viisi vuotta ennen lain voimaantuloa virka- ja/tai työsuhteessa päiväkodin johtajana tai varhaiskasvatuksen hallinnollisena johtajana toimineet henkilöt säilyttävät kelpoisuutensa ja ovat kelpoisia toimimaan päiväkodin johtajina myös vuoden 2030 jälkeen.

Henkilö, jolla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (kasvatustieteiden kandidaatti tai sosionomitaustainen), on kelpoinen toimimaan päiväkodin johtajana 2030 asti. Tämän jälkeen häneltä edellytetään lisäksi kasvatustieteiden maisterin tutkintoa.

Kuvassa on havainnollistettu päiväkodinjohtajan uutta kelpoisuutta koskevia siirtymäsäännöksiä.
Päiväkodin johtajan kelpoisuutta koskevat siirtymäsäännökset

Varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin tehtävät ja kelpoisuudet eriytyvät

Uudessa varhaiskasvatuslaissa on eriytetty varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänimikkeet ja kelpoisuusvaatimukset.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on

 • vähintään kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin asetuksella. Tutkintoa on voinut myös täydentää mainituilla opinnoilla.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään on

 • vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin asetuksella
 • tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Kaikki lain voimaan tullessa lastentarhanopettajan kelpoisuuden täyttävät ovat siirtymäsäännöksen nojalla kelpoisia toimimaan sekä varhaiskasvatuksen sosionomin että varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä koko työuransa ajan.

Myös viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta yliopistoon tai ammattikorkeakouluun lastentarhanopettajan opintoihin hyväksytyt ovat kelpoisia kyseisiin tehtäviin, mikäli opinnot suoritetaan loppuun 31.7.2023 mennessä.

Varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelutunnus

KVTES:n liitteessä 5 ei vielä ole hinnoittelukohtaa varhaiskasvatuksen sosionomille.

Mikäli työnantaja kuitenkin rekrytoi työvoimaa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään, on työnantajan ensin laadittava tehtävänkuva kyseiselle tehtävälle.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä on toistaiseksi hinnoittelematon.

Sosionomin tutkinto ei enää riitä varhaiskasvatuksen erityisopettajalle

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan pohjakoulutuksena ei jatkossa enää voi olla sosionomin tutkinto, ellei henkilö siirtymäsäännösten nojalla ole kelpoinen uuden varhaiskasvatuslain mukaisen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään.

Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuusehdot eivät ole muuttuneet, vaan niistä säädetään edelleen opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 7 §:ssä.

Työnantaja päättää tehtävänkuvista

Uudessa varhaiskasvatuslaissa painotetaan päiväkodin sisäistä moniammatillista yhteistyötä ja lain tarkoituksena on tuoda esiin henkilöstön koulutukseen pohjautuvaa osaamista.

Tavoitteena on, että jokaisella ammattiryhmällä on oma vastuullinen rooli kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamisessa.

Laissa on säädetty joihin vastuualueisiin liittyen, millainen kelpoisuus kyseisten tehtävien hoitamiseen tarvitaan.

Laissa on säädetty, että päiväkodissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö. Lain esitöistä käy kuitenkin ilmi, että myös muiden henkilöstön jäsenten on osallistuttava varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.

Sosionomin osaamista on tarkoitettu hyödynnettävän erityisesti lapsen ja perheiden palveluiden yhteensovittamisessa.

Erityisopettajat toimivat lain esitöiden mukaan etenkin tuen tarpeessa olevien lasten erityisopetus- ja kasvatustehtävissä tai muun henkilökunnan konsultoinnissa ja ohjauksessa.

Laissa ei kuitenkaan säädetä tehtävänkuvista, vaan niistä päättää työnantaja.

Päiväkodin henkilöstörakennetta muutettava vuoteen 2030 mennessä

Lain voimaantulosta vuoteen 2030 saakka päiväkodin henkilöstön mitoitukseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus.

Henkilöstörakennetta koskeva muutos tulee voimaan vasta 1.1.2030, jolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Kyseisestä kahdesta kolmasosasta vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Kuten nykyäänkin henkilöstörakennetta koskeva säädös on päiväkotikohtainen, joten työnantaja voi jatkossakin käyttää ryhmäkohtaisesti tarkoituksenmukaiseksi katsomaansa henkilöstörakennetta.

Mikäli päiväkodin henkilöstörakennetta ei saada luonnollisen henkilöstön vaihtuvuuden mukaan muutettua, saattaa rakennemuutos vuonna 2030 johtaa lastenhoitajien irtisanomisiin.

Laki mahdollistaa tilapäisen poikkeamisen kelpoisuusehdoista

Varhaiskasvatuslaissa on painotettu osaavaa henkilöstöä yhtenä laatutekijänä ja tämän vuoksi on katsottu erityisen tärkeäksi, että varhaiskasvatuksen henkilökunta täyttää tehtävien kelpoisuusvaatimukset.

Toiminnassa tulee myös pyrkiä henkilöstön pysyvyyteen, mutta mikäli kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä henkilöitä ei ole saatavilla, on laissa säilytetty tilapäinen poikkeamismahdollisuus.

Mikäli varhaiskasvatuksen tehtävään ei saada kelpoisuusehtoja täyttävää henkilöä, voidaan tehtävään ottaa enintään vuoden ajaksi kerrallaan henkilö, jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset ja tehtävän edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen. Paikka on tämän jälkeen aina laitettava uudelleen hakuun ja tehtävää hoitanut henkilö, joka ei täytä kelpoisuusehtoja, voidaan valita uudelleen vain, mikäli hakijoiden joukosta ei löydy kelpoisuusehtoja täyttävää henkilöä.


30.8.2018 julkaistua tekstiä on päivitetty 11.9.2018 korjaamalla päiväkodin nimikkeitä koskevaan listaan päiväkodin johtajan nimike. Lisäksi yksityisestä lasten päivähoidosta annetun asetuksen viitteeksi on korjattu 1050/2012.

Sivua on päivitetty 24.10.2018 lisäämällä sille kuvat, joilla havainnollistetaan päiväkodin johtajan uusia kelpoisuuksia sekä päiväkodin johtajan kelpoisuutta koskevia siirtymäsäännöksiä.

Ohje on tarkistettu ja sitä on päivitetty. 21.2.2022.

Varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
vaka@kt.fi