Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kuntatyönantajien tueksi.

UKK
KVTES

Työnantaja on toteuttamassa lomautuksia. Kuinka toimitaan, jos työntekijä sairastuu ennen lomautusta tai lomautuksen aikana? 

Jos lomautus ja sairausloma sattuvat samaan aikaan, työntekijän työnteon esteen katsotaan johtuneen siitä syystä, joka on alkanut ensimmäisenä. Tällöin ratkaiseva merkitys annetaan lomautusilmoituksen tiedoksi antamisen ajankohdalle. 


Lisätietoa lomauttamisesta, aikaprioriteetista, määräajoista ja sairausajan palkasta


Jos työntekijän sairausloma on alkanut ennen lomautusilmoituksen tiedoksiantoa, lomautus alkaa vasta sairausloman päätyttyä.

Jos lomautusilmoitus on jo ehditty antaa ennen sairausloman alkamista, sairausajan palkkaa maksetaan lomautuksen alkamiseen asti, jolloin poissaolon perusteeksi vaihtuu lomautus.  


Oikeuskäytäntöä lomauttamisesta ja sairauslomista


Esimerkki 1 lomauttamisesta ja sairausajan palkasta

Työntekijä on lääkärin todistuksen mukaan työkyvytön 1.6.–31.7. Lomautusilmoitus 15.7. alkavasta ja 15.8. päättyvästä lomautuksesta annetaan 12.6. Työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa 31.7. saakka, jonka jälkeen lomautus alkaa. 

Esimerkki 2 lomauttamisesta ja sairausajan palkasta

Lomautusilmoitus 15.7. alkavasta ja 15.8. päättyvästä lomautuksesta on annettu 27.5. Työntekijän työnantajalle toimittaman lääkärintodistuksen mukaan hän on työkyvytön 1.6.–31.7. Sairausajan palkkaa ei makseta ajalta 15.7.–15.8. Lomautus toteutetaan annetun ilmoituksen mukaisesti.

Mikäli on kyse tilanteesta, jossa työntekijän sairausloma on alkanut ennen lomautusilmoituksen antamista ja sairausloma jatkuu yhdenjaksoisesti lomautuksen jälkeen, sairausajan palkkaa maksetaan sairauden päättymiseen saakka tai kunnes KVTES:n mukainen maksujakso päättyy (ks. KVTES V luku 2 §). Jos lomautusaikaa on jäljellä sairausloman päättyessä, lomautus alkaa sairausloman päättymistä seuraavasta päivästä. 

Oikeuskäytännössä esimerkiksi tapauksessa TT:2004-124 on arvioitu seuraavasti:

"Lääkäri oli määrännyt työntekijän sairauslomalle kolmeksi peräkkäiseksi ajanjaksoksi samalla taudinmäärityksellä. Työnantaja ilmoitti ensimmäisen sairauslomajakson aikana työntekijän lomauttamisesta jakson päättymisestä lukien. Työntekijän koko työkyvyttömyysaikaa oli kuitenkin tarkasteltava yhtenäisenä sairauslomana. Työntekijän poissaolon katsottiin siten johtuneen sairaudesta myös ilmoitetun lomautuksen aikana. Työntekijällä oli oikeus sairausajan palkkaan.”

UKK
KVTES

Milloin on kyse kokoaikaisesta lomautuksesta? Milloin osittaisesta lomautuksesta?

Työnantaja valitsee lomautuksen toteuttamistavan toiminnan tarpeiden mukaan.

Lomautus voidaan toteuttaa joko

  1. keskeyttämällä työnteko ja/tai virantoimitus ja palkanmaksu kokonaan (kokoaikainen lomautus) tai
     
  2.  lyhentämällä työntekijän ja/tai viranhaltijan säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä (osittainen lomautus).

 

Osittainen lomautus voidaan toteuttaa lyhentämällä joko palvelussuhteessa olevan säännöllistä viikoittaista tai vuorokautista työaikaa. Osittainen lomautus voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että työskennellään kolmena päivänä viikossa tai viisi tuntia päivässä. Osittainen lomautus voidaan toteuttaa myös vuoroviikkolomautuksena.

Työnantaja päättää lomautuksen osa-aikaprosentin tarpeensa mukaisesti.

Lomautuksen toteuttamistavalla voi olla vaikutusta palvelussuhteessa olevan työttömyysturvaan. Palvelussuhteessa oleva voi parhaiten selvittää lomautuksen vaikutukset työttömyysturvaansa omasta työttömyyskassastaan, työ- ja elinkeinotoimistosta tai Kelasta.

Osittaisessa lomautuksessa ei ole kyse työsuhteen osa-aikaistamisesta.
 

UKK
KVTES

Voiko työnantaja määrätä työntekijän vain 12 päivän yhdenjaksoiselle kesälomalle?

Pääsääntöisesti työnantajan on annettava työntekijälle ja viranhaltijalle kesäloma ja talviloma yhdenjaksoisina.

Jos töiden käynnissä pitämisen vuoksi on välttämätöntä, kesälomaa voidaan jakaa useampaan osaan. Työnantajan on pystyttävä perustelemaan kesäloman jakaminen toiminnallisilla perusteilla. Jos kesälomaa jaetaan töiden käynnissä pitämisen vuoksi, on työnantajan kuitenkin annettava työntekijälle ja viranhaltijalle vähintään yksi 10 vuosilomapäivän yhdenjaksoinen kesäloma (KVTES:n IV luvun 7 §:n 4 momentti).

Kymmenen vuosilomapäivää (10) ylittävältä osalta kesäloma voidaan antaa lomakaudella yhdessä tai useammassa osassa, kuitenkin mahdollisimman yhdenjaksoisissa osissa.

Jos työntekijä tai viranhaltija on ansainnut alle 10 vuosilomapäivää, koko loma myönnetään yhdenjaksoisena.

Työnantajan on kesälomaa antaessaan otettava huomioon, että vuosilomasta 20 päivää, kuitenkin vähintään 65 prosenttia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä sijoitetaan lomavuoden lomakauteen (kesäloma). (KVTES:n IV luvun 7 §:n 2 momentti)

Lisäksi vähintään 25 vuosilomapäivän pituisesta lomasta annetaan lomakauden ulkopuolella 5 vuosilomapäivää talvilomana, elleivät työnantaja ja työntekijä tai viranhaltija sovi asiasta toisin. (KVTES:n IV luvun 7 §:n 3 momentti)

Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivat työnantaja ja viranhaltija tai työntekijä sovi loman pitämisestä KVTES:n IV luvun 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla. (KVTES IV luvun 7 § 1 momentti). 

Vuosilomia antaessaan työnantajan on otettava huomioon myös KVTES:n IV luvun muut vuosilomia koskevat säännökset.

UKK
KVTES

Maksetaanko lomautusaikaan sisältyvältä arkipyhäpäivältä palkkaa?

Jos lomautukseen sisältyy arkipyhä tai arkipyhiä, kyseiset päivät ovat palkattomia kuten muutkin lomautuspäivät.

 

UKK
KVTES

Mitä tarkoitetaan KVTES:n VIII luvun soveltamisohjeella, jonka mukaan “Lomautusta ei voi määrätä alkamaan eikä päättymään työntekijän vapaapäivänä. Lomautuksen tulee siten alkaa ja päättyä sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän työpäivä.”?

A ) Voiko toimistotyöaikaa noudattavan työntekijän lomautus päättyä sunnuntaina, kun normaalisti hänen työpäivänsä ovat maanantai–perjantai?

Lomautus ei voi päättyä tai alkaa sunnuntaina taikka arkipyhänä, mikäli se ei olisi työpäivä.

B) Voiko lomautus alkaa työntekijän vuosiloman viimeistä päivää seuraavana päivänä?

Lomautus voi alkaa työntekijän vuosiloman viimeistä päivää seuraavana päivänä, jos tuo päivä muutoin olisi työntekijän työpäivä.

UKK
KVTES

Voiko työntekijä olla lomautuksen aikana vuosilomalla?

Työnantajalla on oikeus ilman työntekijän ja/tai viranhaltijan suostumusta keskeyttää lomautus siksi, että vuosiloma määrätään työehtosopimuksen mukaisesti annettavaksi. Vuosiloma on annettava mahdollisen lomautuksenkin aikana työehtosopimuksen mukaisesti lomakaudella KVTES:n IV luvun säännöksiä noudattaen.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle vuosiloman ajankohdasta, mikäli mahdollista vähintään kuukautta ennen vuosiloman tai sen osan alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, vuosiloman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista.

KT katsoo, että työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia lomautuksen keskeyttämisestä vuosiloman vuoksi.

Tyoikeus-kirja s. 817 (Koskinen, Seppo, Martti Kairinen, Kimmo Nieminen, Vesa Ullakonoja, ja Mika Valkonen. Työoikeus. 5., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent, 2018):

”Vuosilomalaissa ei ole erityisiä säännöksiä vuosiloman antamisesta silloin, kun työntekijä on lomautettuna, joten vuosiloma annetaan työntekijälle lomautuksesta huolimatta vuosilomalain yleisten säännösten ja periaatteiden mukaisesti. Jos ei toisin sovita, kesäloma annetaan lomakautena ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkamista.”

Myöskään KVTES:ssa ei ole erityisiä säännöksiä vuosiloman antamisesta lomautuksen aikana, joten estettä vuosilomasta sopimiselle ei KT:n tulkinnan mukaan ole.

Tapauksessa KKO 1999:45 oli sovittu vuosiloman ajankohdasta:

"Työnantaja oli työn vähyyden perusteella lomauttanut työntekijän toistaiseksi. Kesken lomautuksen työntekijä oli ollut kuukauden vuosilomalla, jolta ajalta työnantaja oli maksanut vuosilomapalkan. Vuosiloma ei keskeyttänyt lomauttamisen yhdenjaksoisuutta eikä työsopimuslain 42 §:n 3 momentissa tarkoitetun 200 kalenteripäivän laskemista."

Myös irtisanomisajalle voidaan sopia vuosilomaa.

Työoikeus-kirja s. 542 (Koskinen, Seppo, Martti Kairinen, Kimmo Nieminen, Vesa Ullakonoja, ja Mika Valkonen. Työoikeus. 5., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent, 2018):

”Vuosiloma saadaan sijoittaa myös työntekijän irtisanomisajalle, mikäli vuosilomalain mukaiset loman määräytymisedellytykset täyttyvät taikka työnantaja ja työntekijä sopivat asiasta.”

Työntekijä ja/tai viranhaltija palaa lomautetuksi, jos lomautus jatkuu vuosiloman jälkeen.

Työnantajan on kohdeltava henkilöstöään yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti myös lomautusajalle kohdistuvien lomien määräämisen ja antamisen suhteen.

Vuosiloman ajalta maksetaan vuosilomapalkka. Työntekijä ja/tai viranhaltija voi selvittää kesken lomautuksen pidettävän vuosiloman vaikutuksen työttömyysturvaansa Kelasta tai työttömyyskassasta.

UKK
KVTES

Työnantaja antaa työntekijälle lomautusilmoituksen tiedoksi sähköisesti sähköpostilla. Milloin lomautusilmoituksen voidaan katsoa tulleen työntekijälle tiedoksi?

Lomautus on työnantajan yksipuolinen toimi ja edellyttää lomautusilmoituksen antamista työntekijälle henkilökohtaisesti tiedoksi. Lomautusilmoitus on toimitettava sekä työntekijälle että viranhaltijalle niin hyvissä ajoin, että tiedon katsotaan tulleen henkilön tietoon viimeistään kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Työntekijän suostumuksella lomautusilmoitus voidaan antaa tiedoksi hänen edustajalleen.

Tiedoksianto kirjeellä tai sähköisesti on toissijaisesti mahdollista.

Lomautusilmoitus voi olla myös suullinen, mutta työnantajalla on näyttötaakka siitä, että työntekijä on saanut lomautusilmoituksen ajoissa. Jos työntekijä ja työnantaja ovat sopineet lomautuksesta, katsotaan työntekijän saaneen lomautusilmoituksen tiedokseen sopimispäivänä.

Lomautusilmoitusajan laskemisessa noudatetaan säädettyjen määräaikain laskemisesta annetussa laissa (150/1930) olevia laskemissääntöjä.

Lomautusilmoituksen antamiseen ei liity työntekijöiden kohdalla säännöstä, jonka mukaan ilmoituksen voidaan olettaa tulleen työntekijän tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. Lomautusilmoitusaika alkaa kulua vasta tosiasiallisesta tiedoksisaannista ja epäselvissä tilanteissa työnantajan on näytettävä toteen tiedoksisaanti. Sähköisessä tiedoksiantamisessa työnantajan olisi syytä pyytää työntekijältä vastaanottokuittaus ja siten varmistua tiedoksisaannista.

Hallituksen esityksessä 157/2000 eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi todetaan, että

"Lomautusilmoituksen kirjeitse tai sähköisesti toimittamiseen ei liittyisi lakiehdotuksen 9 luvun 4 §:n mukaista ilmoituksen tiedoksi tulemista koskevaa viikon olettamasääntöä, vaan ilmoitukseen vetoavan osapuolen olisi näytettävä toteen lomautusilmoituksen tiedoksi tulemisen ajankohta."

Viranhaltijoille lomautuspäätös annetaan tiedoksi henkilökohtaisesti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 31 §:n mukaan. Jos henkilökohtainen tiedoksianto ei ole mahdollista, voidaan päätös toimittaa myös kirjeitse. Kirjeitse toimitetun päätöksen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty.

Viranhaltijalain esitöissä (HE 196/2002) on todettu, että

”Kunnallisen päätöksenteon luonne huomioon ottaen työsopimuslain mukaista suullisen tai sähköisen tiedoksiannon mahdollisuutta ei ehdoteta säädettäväksi. Näin ollen lomautusilmoitusta ei voitaisi antaa esimerkiksi telefaxin tai sähköpostin välityksellä.”

KT katsoo, että viranhaltijoiden osalta päätös voidaan antaa tiedoksi vain henkilökohtaisesti tai kirjeitse.

Työnantaja on vastuussa menettelynsä lainmukaisuudesta.

UKK
KVTES

Keihin terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa työskenteleviin henkilöihin voidaan soveltaa vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten väliaikaisia poikkeuksia koronaepidemia vuoksi?

Valtioneuvoston 15.6.2020 antaman päätöksen mukaisesti Suomessa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:n mukaiset poikkeusolot. Valmiuslain ja sen nojalla annettujen asetusten soveltaminen on päättynyt. Työnantaja ei voi enää 16.6.2020 alkaen vedota valmiuslakiin tai valmiuslain nojalla annettuihin asetuksiin toimenpiteissään.

Asetus 128/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä oli voimassa 18.3.−13.4.2020.

Asetus 190/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä oli voimassa 14.4.−13.5.2020. Asetuksia 128/2020 ja 190/2020 voitiin soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnoissa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 7.4.2020 ohjeen siitä, keihin sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin voidaan ainakin soveltaa vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten väliaikaisia poikkeuksia. 

Luettelo ei ole tyhjentävä.

Asetusten 128/2020 ja 190/2020 soveltaminen edellytti, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi. 

Ministeriön mukaan tarkoituksena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana, jotta sosiaalitoimen ja terveydenhuollon toimintakyky voidaan turvata koronaepidemian aikana. Asetuksen soveltamisella ei saa vaarantaa työntekijän työturvallisuutta ja terveyttä.

Listaus asetuksen soveltamisalaan ainakin kuuluvasta henkilöstöstä löytyy sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen liitteestä. Ministeriön mukaan listaus ei ole tyhjentävä.

Uutta, 14.5.−15.6.2020 voimassa olevaa, valtioneuvoston asetusta 362/2020 sovelletaan vain sosiaalialan ja terveydenhuoltoalan työntekijöihin ja viranhaltijoihin. Asetusta ei voi enää soveltaa pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskenteleviin, jonka vuoksi on täsmennetty, että asetuksessa mahdollistettuja poikkeamisia voidaan soveltaa kuitenkin ensihoidon tehtävissä työskenteleviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin, kuten sairaanhoitajiin, lääkäreihin, ensihoitajiin ja lähihoitajiin.

Asetuksen 362/2020 soveltamisen edellytyksenä on, että hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntatautiepidemian aikana työvoiman riittävyyttä ei voida turvata vuosilomalakia, työaikalakia ja työsopimuslain 6 luvun 3 §:n 2 momenttia soveltamalla. Toimivaltuuksien käytön on oltava välttämätöntä työnantajan toiminnan turvaamiseksi, ja toimien on oltava oikeassa suhteessa toimivaltuuksien käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään.


Sivu on julkaistu 27.4.2020, mutta sitä on täydennetty 18.5.2020 muun muassa lisäämällä tietoa valtioneuvoston asetuksesta 362/2020.

Sivua on päivitetty 30.6.2020 lisäämällä tietoa valmiuslain ja sen nojalla annettujen asetusten soveltamisen päättymisestä.

UKK
KVTES

Työsuhteinen työntekijä on lomautettu määräajaksi. Lomautusaikana työnantajalle syntyy mahdollisuus tarjota väliaikaisesti tai pysyvästi työtä jo lomautettuna olevalle. Miten toimitaan?

Työnantaja saa työsopimuslain 5 luvun 2 §:n mukaisten lomautusperusteiden täyttyessä lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon kokonaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä.  

KVTES:n VIII luvun 1 §:n soveltamisohjeen mukaan muun muassa kustannusten pakottava vähentämistarve voi olla lomautuksen perusteena. 

Määräaikainen lomauttaminen voi tilapäisen työn vähentymisen perusteella kestää enintään 90 päivää. Lomauttaminen selvästi yli 90 päiväksi edellyttää, että työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.

Työnantajan on peruutettava työntekijälle ilmoitettu lomautus ennen lomautuksen alkamista, jos sille ei ole enää edellytyksiä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun työnantajalle ilmaantuu uutta työtä, jota lomautettu kykenee tekemään. 

KVTES:n VIII luvun 2 §:n mukaan työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi, jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä. Lomautuksen alkamisajankohtaa voidaan tällä perusteella siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran, kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi työntekijän tilapäisen työssäolon jälkeen. Keskeytyksestä voidaan kuitenkin sopia työntekijän kanssa, jolloin työnantajan on ilmoitettava tilapäisen työn arvioitu kestoaika.

Jo alkanut määräaikainen lomautus päättyy vasta lomautusilmoitukseen merkittynä päivänä, elleivät työntekijä ja työnantaja erikseen sovi aikaisemmasta työhön paluusta.

Työntekijällä ei liene velvollisuutta ottaa vastaan määräaikaisen lomautuksen aikana työnantajan tarjoamaa työtä. 

UKK
KVTES

Kunta on aloittanut yt-neuvottelut koskien määräaikaista lomauttamista ajalle 15.5.–31.7.2020. Kesätyöpaikat ovat olleet haussa, mutta valintapäätöksiä ei ole vielä tehty. Onko kesätyöntekijöitä palkattava?

Työnantajalla ei ole rekrytointipakkoa, joten sen ei tarvitse palkata kesätyöntekijöitä tilanteessa, jossa valintapäätöksiä ei ole vielä tehty. 

Kunta voi tarjota kesätöitä hakijoille, jos kesätöiden tarjoamisella ei loukata lomautusuhan alla olevien tai jo lomautettujen henkilöiden oikeutta muuhun sopivaan työhön lomautuksen aikana. 

Työnantajan on aina tarjottava lomautusuhan alla olevalle tai lomautettavalle työtä, joka on 

  1. työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai
  2. ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen tai lomautuksen aikana. 

Työnantajalla tarkoitetaan koko kuntaa tai kuntayhtymää. 

Työnantajan on tarjottava työntekijälle hänen ammattitaitoonsa ja kykyihinsä nähden sopivia, muita työnantajan kokoaikaisia tai osa-aikaisia tehtäviä.

Työnantajan on tarjottava työntekijälle ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä tai mahdollisimman samanlaista työtä. Jos tämä ei ole mahdollista, voi työnantaja tarjota myös muita töitä, joita voidaan pitää työntekijän koulutus, ammattitaito ja kokemus huomioon ottaen hänelle sopivina. Tarjotusta työstä maksetaan tarjotun työn mukainen palkka. 

Jos lomauttaminen tapahtuu taloudellis-tuotannollisilla perusteilla, työnantajan tulee kouluttaa työntekijä sellaisiin uusiin tehtäviin, joita työnantaja on velvollinen tarjoamaan irtisanomisen vaihtoehtona. Jos lomauttaminen tapahtuu työn tilapäisen vähentymisen perusteella, lomauttamisen edellytyksenä on, ettei työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Koulutusta täytyy voida pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena molempien osapuolten kannalta. 

Työsopimuslain 5 luvun 2 §:ssä säädetty lomautettuja koskeva työntarjoamisvelvollisuus ei estä sitä, että kunta tai kuntayhtymä ottaa työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun palkkatuettuun työsuhteeseen tai työkokeiluun henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa.

UKK
KVTES

Missä laajuudessa kunnan on työnantajana järjestettävä henkilöstölle ruokahuolto valtioneuvoston asetukseen 128/2020, 190/2020 tai 362/2020 perustuen? Kuinka monta ateriaa on tarjottava ja kenelle?

Valtioneuvoston 15.6.2020 antaman päätöksen mukaisesti Suomessa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:n mukaiset poikkeusolot. Valmiuslain ja sen nojalla annettujen asetusten soveltaminen on päättynyt. Työnantaja ei voi enää 16.6.2020 alkaen vedota valmiuslakiin tai valmiuslain nojalla annettuihin asetuksiin toimenpiteissään.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 128/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan työnantajan on järjestettävä työpaikalle ruokahuolto, mikäli työnantaja teettää työntekijällä ylitöitä ilman tämän suostumusta, poikkeaa vuorokausi- ja viikkolepoa koskevista säännöksistä taikka poikkeaa enimmäistyöajasta. Asetus on voimassa 18.3.13.4.2020.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 190/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (pdf). Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöiden käyttöön ruokahuolto, mikäli työnantaja teettää työntekijällä ylitöitä ilman tämän suostumusta, poikkeaa vuorokausi- ja viikkolepoa koskevista säännöksistä taikka poikkeaa enimmäistyöajasta. Asetus on voimassa 14.4.13.5.2020.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 362/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Asetuksen ruokahuoltoa koskeva osuus on vastaava kuin aiemmassa asetuksessa 190/2020. Asetus on voimassa 14.5.−15.6.2020.

Työnantajan on ruokahuollon lisäksi järjestettävä työntekijöiden käyttöön lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja ja sosiaalitiloja.

Asetusten tausta-aineistosta ei ole saatavilla tietoa siitä, mitä tämä työnantajan velvollisuus tarkemmin tarkoittaa ja miten velvollisuuden täyttymistä arvioidaan. Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden jaksamiseen, terveyteen ja turvallisuuteen poikkeusoloaikoina ja omalla harkinnallaan arvioitava, miten tämä velvollisuus ruokahuollon järjestämisestä toteutetaan.


Sivu on julkaistu 14.4.2020 ja sitä on päivitetty 18.5.2020 lisäämälle siihen viittauksia valtioneuvoston asetukseen 362/2020.

Sivua on päivitetty 30.6.2020 lisäämällä tietoa valmiuslain ja sen nojalla annettujen asetusten soveltamisen päättymisestä.

UKK
KVTES

Työntekijä on siirretty tilapäisesti muihin tehtäviin 8 viikon ajaksi. Siirtoa on tarve jatkaa 8 viikon jälkeen. Miten työnantajan on meneteltävä?

KVTES:n I luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksella, mutta hän on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan pitää hänelle sopivina hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Kyseistä säännöstä koskevan soveltamisohjeen mukaan yli kahdeksan viikkoa kestävä siirto edellyttää joko työntekijän suostumuksen tai sitä, että työnantajalla on irtisanomisperuste. Mikäli tarve siirtää työntekijä toisiin työtehtäviin arvioidaan 8 viikkoa pidemmäksi, on työnantajan arvioitava, onko tarpeen aloittaa yhteistoimintamenettely.

UKK
KVTES

Työnantaja on tehnyt työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen eikä sopimuksessa ole irtisanomisehtoa. Työnteko ei ole vielä alkanut eikä työnantajalla ole tarjota työntekijälle työtä. Voiko työnantaja purkaa työsopimuksen työn vähentymisen takia koronaepidemian vuoksi?

Pääsääntöisesti määräaikainen sopimus sitoo työnantajaa ja työntekijää sen keston ajan.

Työsopimussuhde pysyy voimassa, mutta työntekijälle ei makseta palkkaa, koska hän ei ole ryhtynyt työhön. KVTES:n I luvun 6 §:n mukaan työsuhde ja siihen liittyvät oikeudet alkavat siitä päivästä, jona työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työhön.

Työnantaja on velvollinen osoittamaan työntekijälle työtä, kun työnteon este poistuu. Työsuhde voidaan päättää työntekijän aloitteesta sopimalla siitä työnantajan kanssa.

Määräaikaisella työsopimuksella on voitu sopia koeajasta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Koronavirusepidemiaa ei sellaisenaan voida pitää koeaikapurkuun oikeuttavana perusteena.


Vastaus on julkaistu 1.4.2020 ja sitä on päivietty 4.8.2021.

UKK
KVTES

Voidaanko työntekijän työaikamuotoa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla muuttaa koronatilanteen takia?

Koronavirusepidemia ei tuo muutosta työnantajan oikeuksiin muuttaa työaikamuotoa.

 

 

UKK
KVTES

Millaisia ovat työnantajan työturvallisuusvelvoitteet koronavirusepidemian aikana?

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan henkilöstön turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Työnantajan on koronavirusepidemian aikana arvioitava, onko riski saada koronavirustartunta työssä kohonnut muuhun väestöön verrattuna.

Riskin arvioinnissa on otettava huomioon esimerkiksi lähikontaktien määrä ja kesto sekä suojautumisen mahdollisuus. Terveydenhuollon työpaikoilla on otettava huomioon erityisesti aerosoleja tuottavat toimenpiteet. Jos tartuntariskin arvioidaan olevan merkittävästi kohonnut, on työnantajan ryhdyttävä työsuojelullisiin toimenpiteisiin.

Työnantajan velvoitteista on määräyksiä muun muassa työturvallisuuslaissa. Työturvallisuuslain mukaan työntekijän altistumista terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle.

Yksi keino vähentää altistumista on henkilösuojainten käyttäminen tehtävissä, joissa sairastumisen riski on kohonnut. Työnantaja arvioi tapauskohtaisesti suojaimien, kuten hengityssuojainten ja suojakäsineiden, käytön tarpeen potilastyössä.

Työnantajan on hankittava tarvittavat suojaimet, jos työntekijä tutkii tai hoitaa henkilöitä, joiden epäillään tai tiedetään saaneen koronavirustartunnan. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että työntekijät osaavat käyttää suojaimia oikein.

Työnantajan ja sen edustajan on hyvä ottaa huomioon myös rikoslain 47 luvun 1 §:n määräys työturvallisuusrikoksesta ja työturvallisuuslain 63 §:n määräys työturvallisuusrikkomuksesta.