Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kuntatyönantajien tueksi.

UKK
OVTES

Mitä tapahtuu osa-aikaeläkkeellä olevan opettajan palkalle ja työajalle vuosityöaikaan siirryttäessä?

Opettajan opetusvelvollisuus on nykyisessä työajassa 24,5 t /viikko. Osa-aikaeläkeläisen opetusvelvollisuus on 12,5 t /viikko. Hänen työaikansa on 50 % kokoaikaisen työajasta.

Palkka on nykyisessä mallissa 2 000 euroa kuukaudessa. Vuosityöaikaan siirryttäessä palkka on edelleen 2 000 euroa kuukaudessa, mutta työaikaprosentti muuttuu palkkaa vastaavaksi. Tämä perustuu osa-aikaeläkepäätökseen.

UKK
OVTES

Miten opettajalle korvataan toisen opettajan tuntien hoitaminen vuosityöajassa?

Jos opettajalle annetaan määräys huolehtia toisen opettajan luokasta yhtä aikaa oman sidotun työtehtävänsä kanssa, niin hänelle maksetaan tuntipalkkio, joka on 30 prosenttia opettajan tuntipalkasta (Osio C, liite 1 10 §).

Jos opettajalla ei ole kyseisenä ajankohtana muita työtehtäviä, niin toisen opettajan tuntien hoitaminen lasketaan vuosityöaikaan.

Määräystä ei sovelleta opinto-ohjaajiin.

UKK
KVTES

Muuttuuko arkipyhälyhennyksen pituus KVTES 2017:ssä?

Arkipyhän osalta muutoksia tulee vain arkipyhälyhennyksen pituuteen.

1.2.2017 alkaen arkipyhälyhennys lasketaan pidentyneestä työajasta.

Työaikamuoto KVTES 2014–2016 
arkipyhälyhennys 
KVTES 2017 
arkipyhälyhennys
Yleistyöaika​ 7 t 39 min 7 t 45 min
​Toimistotyöaika ​7 t 15 min   7 t 21 min 
​Jaksotyöaika ​7 t 39 min   ​7 t 45 min 
​Eräiden asiantuntijoiden työaika (entinen 37 t työaika) ​7 t 24 min  7 t 30 min

Osa-aikaisen työntekijän arkipyhälyhennys on samassa suhteessa lyhyempi kuin säännöllinen osa-aikatyö on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

UKK
KVTES

Miten voidaan suunnitella säännöllinen työaika ympärivuorokautisessa toiminnassa jaksotyössä, kun kolmella peräkkäisellä viikolla on yhteensä 4 säännöllistä työaikaa lyhentävää arkipyhää eli jouluaatto, joulupäivä, uudenvuoden päivä ja loppiainen?

Jaksotyössä säännöllinen täysi työaika on

  • 2 viikon pituisena työaikajaksona enintään 77,5 tuntia
  • 3 viikon pituisena työaikajaksona enintään 116,25 tuntia
  • 4 viikon pituisena työaikajaksona enintään 155 tuntia.

Jokainen työaikaa lyhentävä arkipyhä vähentää säännöllistä työaikaa 7,75 tuntia.

1.6.2015 lukien ns. kaksois- tai kolmoisjaksoja ei ole voinut käyttää, vaan jokainen työaikajakso on yhtenäinen kokonaisuus. Neljän viikon työaikajakson käyttäminen voi olla tarpeen, kun kolmelle peräkkäiselle viikolle sattuu useita arkipyhiä.

Jos KVTES:ssa sovituista työaikajärjestelyistä on tarve poiketa, asiasta tulee sopia paikallisesti. Kuuden viikon mittaisen työaikajakson käyttäminen edellyttää paikallista sopimusta asiasta. Sopimus tulee tehdä työnantajan ja luottamusmiehen taikka työnantajan ja asianomaisen sopijajärjestön kanssa. Enintään neljän työntekijän työaikajärjestelyä koskeva sopimus voidaan tehdä myös työntekijöiden itsensä kanssa. Tällöinkin tasoittumisjärjestelmän käyttöön ottamisesta tulee varata luottamusmiehelle tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

KVTES:lla on sovittu 2, 3 ja 4 viikon työaikajaksojen ylityökorvauksista. Mikäli sovitaan paikallisesti tätä pitemmästä tasoittumisjaksosta, on syytä sopia paikallisesti myös ylityökorvauksista.

Jos työaikajaksolla on 4 arkipyhää, 3 viikon työaikajakson säännöllinen työaika on 85,25 tuntia ja 4 viikon työaikajakson säännöllinen työaika on 124 tuntia.

Esimerkkejä 3 ja 4 viikon pituisesta työaikajaksosta, joille sattuu 4 arkipyhää

Käytettävän tasoittumisjakson pituus vaikuttaa työvoiman tarpeeseen.

3 viikon työaikajakso

Toimintaa on 3 viikkoa x 7 päivää x 24 tuntia = 504 tuntia
Työntekijän säännöllinen työaika on 116,25 - (4 x 7,75) = 85,25 tuntia

 504 : 85,25 = 5,9
Toiminta edellyttää vähintään noin kuuden työntekijän työpanosta

4 viikon työaikajakso

Toimintaa on 4 x 7 x 24 = 672 tuntia
Työntekijän säännöllinen työaika on 155 - (4 x 7,75) = 124 tuntia

672 : 124 = 5,4
Toiminta edellyttää vähintään 5,4 työntekijän työpanosta

UKK
OVTES

Ammattioppilaitoksen opettaja on sairastunut, eikä hän voi osallistua veso-koulutukseen, josta osallistujille luetaan hyväksi ½ veso-päivää. Onko hän oikeutettu saamaan ½ veso-päivän?

Koska opettaja on ollut sairaana kyseisenä päivänä, ei hänen tarvitse tehdä erikseen uudelleen puolikasta veso-päivää, vaan se luetaan hänen hyväkseen.

UKK

Opettajat ovat olleet kesäajalla pitämässä pääsykokeita ja haastattelemassa opiskelijaksi pyrkiviä. Katsotaanko tämä opettamiseksi? Millä edellytyksellä työtunnista maksetaan lomaopetuslisä?

Ilta-, viikonloppu- ja lomaopetuslisää maksetaan vain luokkaopetuksesta. Kyseinen kesällä tapahtuva pääsykokeiden pitäminen ja haastattelut eivät ole opetusta, joten niistä ei makseta OVTES:n C osion 11 §:n mukaista lisää.

Jos kyseinen tehtävä kuuluu opettajan virkatehtäviin, ei siitä makseta erillistä korvausta vaan se sisältyy normaaliin kuukausipalkkaan.

UKK
OVTES

Kuinka monta kuukautta vuosisidonnaiseen lisää oikeuttavaa palvelusaikaa opettajalle kertyy, kun hän on ollut määräaikaisessa päätoimisessa virkasuhteessa kunnassa 14.8.–31.12.2011 ja 1.1.–2.6.2012?

Opettajalla on ollut kaksi peräkkäistä yhdenjaksoista päätoimista virkasuhdetta samaan työnantajaan. Vuosisidonnaista lisää laskettaessa tämä aika otetaan huomioon yhtenäisenä jaksona. Teknisesti laskenta tehdään 14.8.–13.9. + 14.9.–13.10. jne. Opettajalle kertyy 9 kuukautta vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaa palvelusaikaa.

UKK
OVTES

Lukion lehtorin virka on haettavana määräaikaisesti. Yksi hakijoista on kelpoinen virkaan ja työkokemuksen perusteella kokenein. Hän odottaa lasta ja on äitiysvapaalla tiettyyn ajankohtaan saakka. Hän ei voi hoitaa määräaikaista virkatehtävää kuin 1,5 kuukautta. Onko hänet valittava hoitamaan virkaa?

Ansioituneinta henkilöä ei voida syrjäyttää raskauden perusteella, vaikka hän ehtisi hoitaa avoinna olevasta määräaikaisesta palvelussuhteesta vain osan. Toisaalta kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta tulla valituksi.

Työnantaja valitsee virkaa hakeneista kokonaisarvioin perusteella soveltuvimman. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän hakijan syrjäyttämiselle tulisi olla perusteltu syy. Jos kelpoisuusvaatimukset täyttävää äitiysvapaalle jäävää ei valita, tulee tästä helposti syrjintä olettama, joka työnantajan tulisi pystyä kumoamaan eli osoittamaan valinnalle muun hyväksyttävä syy.

UKK
KVTES

Kuinka paljon täyttä työaikaa tekevän säännöllinen työaika pitenee 1.2.2017?

KVTES:n työaikaluvun yleistyöajan, toimistotyöajan sekä 37 tunnin työajan säännöllinen työaika pitenee 30 minuuttia viikossa. Jaksotyöajan säännöllinen työaika pitenee 1 tunnilla kahden viikon jaksossa, 1 tunnilla 30 minuutilla kolmen viikon jaksossa ja 2 tunnilla neljän viikon jaksossa.  

 

Työaikamuoto KVTES 2014–2016 säännöllinen työaika KVTES 2017​ säännöllinen työaika
Yleistyöaika​ ​38 t 15 min / viikko ​38 t 45 min / viikko
​Toimistotyöaika ​36 t 15 min / viikko  ​36 t 45 min / viikko
​Jaksotyöaika ​76 t 30 min / 2 viikkoa
114 t 45 min / 3 viikkoa
153 t / 4 viikkoa 
​77 t 30 min / 2 viikkoa
116 t 15 min / 3 viikkoa
155 t / 4 viikkoa
​Eräiden asiantuntijoiden työaika (entinen 37 t työaika) ​37 t / viikko  ​ 37 t 30 min / viikko

 

 

UKK
KVTES

Muuttuvatko ylityörajat KVTES 2017:n työajan pidennyksen vuoksi?

Vuorokautiset ylityörajat eivät muutu.

Yleistyöajassa, toimistotyöajassa ja eräiden asiantuntijoiden työajassa viikoittainen ylityöraja muuttuu seuraavasti:

Työaikamuoto​
 

KVTES 2014–2016
ylityöraja 

KVTES 2017​
ylityöraja

Yleistyöaika​ ​38 t 15 min / viikko ​38 t 45 min / viikko
​Toimistotyöaika ​38 t 15 min / viikko  ​38 t 45 min / viikko
​Eräiden asiantuntijoiden työaika (entinen 37 t työaika) ​38 t  15 min / viikko  38 t 45 min / viikko


Jaksotyössä jakson ylityörajat muuttuvat seuraavasti:

Työaikamuoto​
 

KVTES 2014–2016
ylityöraja 

KVTES 2017​
ylityöraja

Jaksotyöaika
 

Ylityöraja on koko jakson
enimmäistuntimäärä:

Ylityöraja on koko jakson
enimmäistuntimäärä:
  76 t 30 min / 2 viikon jakso
114 t 45 min / 3 viikon jakso
153 t / 4 viikon jakso
77 t 30 min / 2 viikkoa
116 t 15 min / 3 viikkoa
155 t / 4 viikkoa
  Ennalta suunnitellussa
keskeytyksessä poissaolopäivä lyhentää säännöllistä työaikaa (ylityörajaa) 7 t 39 min.
 

Ennalta suunnitellussa keskeytyksessä poissaolopäivä lyhentää säännöllistä työaikaa (ylityörajaa) 7 t 45 min.

UKK
KVTES

Kuinka paljon osa-aikaisen työntekijän säännöllinen työaika pitenee 1.2.2017?

Osa-aikaisen työntekijän työaika pitenee samassa suhteessa kuin kokoaikaisen työntekijän työaika. Osa-aikaisen työntekijän työaikaprosentti pysyy ennallaan. Säännöllinen työaika lasketaan työaikaprosentin perusteella uudesta täydestä työajasta.

Esimerkki:
Yleistyöajassa olevan osa-aikaisen työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on KVTES 2014–2016 -sopimuksen voimassa ollessa ollut 52,29 % (20 tuntia) täydestä 38 tunnin 15 minuutin työajasta. Näin ollen 1.2.2017 lukien työaika on 52,29 % (20 tuntia 16 minuuttia) säännöllisestä täydestä 38 tunnin 45 minuutin työajasta.  

UKK
KVTES

Pidennetäänkö KVTES 2017:n mukaan myös sellaisen henkilön työaikaa, joka on osittaisella hoitovapaalla?

Lähtökohtana on, että kaikkien viranhaltijoiden/työntekijöiden työaika pitenee. Osittaisella hoitovapaalla olevien kanssa on kuitenkin syytä keskustella siitä, että sopimusmääräysten perusteella työaika pitenee. Jos työajan pidennys vaikuttaa hoitorahan määrään, voidaan henkilön kanssa sopia siitä, että työaika säilyy ennallaan. Tällöin palkka pienenee, koska työaikaprosentti pienenee ja palkka lasketaan uuden työaikaprosentin perusteella.

Toisin sanoen, jos henkilön työaika on määritelty aiemmin TSL:n 4 luvun 4 §:n mukaisesti 30 tunniksi viikossa, niin työntekijän pyynnöstä voidaan edelleen säilyttää aiemmin määritelty 30 tunnin työaika viikossa. Muussa tapauksessa hoitovapaalla olevan henkilön työaika pitenee samoin periaattein kuin muiden osa-aikaisten työntekijöiden työaika.

UKK
KVTES

Muuttuvatko tuntipalkan laskennassa käytettävät jakajat KVTES 2017:ssä?

KVTES:n työaikaluvun 25 §:n 1 momentin mukaisiin, tuntipalkan laskennassa käytettäviin jakajiin ei tule muutoksia. 

UKK
KVTES

Tuleeko KVTES 2017:n työajan pidennyksestä käydä yhteistoimintaneuvottelut?

Työehtosopimuksen muutoksesta johtuva työajan pidennys itsessään ei ole sellainen asia, josta tulisi neuvotella yhteistoimintalain mukaisesti. Työajan pidennyksestä ja sen vaikutuksesta esimerkiksi työvuorosuunnitteluun tulisi kuitenkin tiedottaa työpaikalla.

Sen sijaan, jos työajan pidennyksen yhteydessä suunnitellaan yhteistoimintalaissa tarkoitettuja muutoksia toimintojen järjestämiseen, tulee asiassa käydä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

UKK
KVTES

Saako KVTES 2017:n työajan pidennyksestä sopia paikallisesti toisin?

Työaikamuotojen säännölliset työajat määräytyvät KVTES:n mukaan, ja työnantaja on velvollinen noudattamaan niitä. Paikallisella sopimuksella ei siis voida poiketa työehtosopimuksen mukaisesta säännöllisen työajan pituudesta. Paikallisesti ei voida sopia esimerkiksi siitä, että työajan pidennystä ei oteta käyttöön tai että säännöllisen työajan pituus täydessä työajassa on lyhempi tai pidempi kuin KVTES:n mukainen täysi työaika.

Muuttuneet työaikamääräykset astuvat voimaan 1.2.2017.