På svenska
TTES
TTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

71 § Luottamusmiehet

1 mom. Luottamusmiehen asettaminen

Tähän työehtosopimukseen sidotulla ammattiyhdistyksellä on oikeus asettaa työpaikan työntekijöistä valittu luottamusmies valvomaan työehtosopimuksen noudattamista. Valitusta luottamusmiehestä on kirjallisesti ilmoitettava kunnalle tai kuntayhtymälle.

Tässä sopimuksessa sanotut oikeudet alkavat työnantajan saatua edellä tarkoitetun ilmoituksen.

2 mom. Pääluottamusmies

Ammattiyhdistyksellä on niin ikään oikeus valita kunnan tai kuntayhtymän työntekijäin keskuudesta pääluottamusmies ja hänelle varamies tai ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja entinen käytäntö, useampiakin pääluottamusmiehiä. Valinnasta on kirjallisesti ilmoitettava kunnalle tai kuntayhtymälle. Pääluottamusmiehelle valitusta varamiehestä on lisäksi kulloinkin ilmoitettava, milloin hän toimii pääluottamusmiehen sijaisena.

Luottamusmiesvaali voidaan suorittaa työaikana ja työpaikalla ehdolla, että sen suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä sovitaan työnantajan kanssa.

Paikallisesti voidaan sopia myös sellaisesta menettelystä, että sama luottamusmies ja pääluottamusmies toimii sekä tunti- ja kuukausipalkkaisten työntekijäin että viranhaltijain edustajana. Työntekijäin pääluottamusmiehenä voi toimia myös viranhaltijain luottamusmies, jos tästä on paikallisesti sovittu.

3 mom. Pääluottamusmiehen oikeudet

Pääluottamusmiehellä on oikeus hänen tehtäviinsä kuuluvissa asioissa käydä työaikana työpaikoilla sovittuaan sopivasta ajankohdasta oman työnjohtajansa kanssa. Pääluottamusmiehellä ja erityisestä syystä myös luottamusmiehellä on oikeus työaikana käydä tästä työehtosopimuksesta johtuvien asioiden järjestelyä varten eri virastoissa ja laitoksissa sovittuaan tästä työnjohdon kanssa.

Jos pääluottamusmiehelle ei ole järjestetty säännöllisesti toistuvaa vapautusta työstä, sovitaan kuitenkin luottamusmiestehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisesta viikoittaisesta vastaanottoajasta.

Vastaanottoajan pituus sovitaan paikallisesti ottaen huomioon työntekijöitten lukumäärästä ja muista seikoista johtuva luottamusmiestehtävien määrä siten, että vastaanottoaika on enintään 3 tuntia viikossa.

4 mom. Luottamusmiehen ansion korvaaminen

Kunta tai kuntayhtymä korvaa sen ansion, jonka luottamusmiehet menettävät toimiessaan luottamusmiehenä tai muutoin työnantajan kanssa sovituissa tehtävissä. Samoin korvataan se ansionmenetys, joka aiheutuu osallistumisesta työsuojelutarkastajan työpaikalla toimittamaan tarkastukseen.

Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten ansionmenetyskorvaus sovitaan paikallisesti esimerkiksi 35 §:n mukaisesti. Päätoimisen pääluottamusmiehen perustuntipalkan tulee olla vähintään palkkaryhmän I A alarajan tasoinen.

Pääluottamusmiehelle maksetaan 0,48–1,64 €/tunti suuruista henkilökohtaista lisää, joka sisällytetään edellisessä kappaleessa sanottuun ansionmenetyskorvaukseen sekä työssäolon ajalta maksettuun palkkaan. Lisän suuruus määräytyy edellä mainitussa rajoissa, ottaen huomioon pääluottamusmiehen tehtävien laajuus sekä hänen osallistumisensa työnantajan toimeenpanemien kehittämishankkeiden ja/tai tuottavuussidonnaisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Niissä tapauksissa, joissa tuntipalkkaisten pääluottamusmies toimii myös enemmistönä olevien kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja/tai viranhaltijoiden pääluottamusmiehenä, lisä määräytyy kuukausipalkkaisen luottamusmiehen luottamusmiespalkkion mukaan tuntipalkaksi muutettuna edellisessä momentissa mainituissa rajoissa.

Lisä suoritetaan myös pääluottamusmiehen varamiehelle, milloin hän esimiehelle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa luottamusmiestehtävää vähintään kahden viikon ajan.

Lisä voidaan paikallisen sopimuksen nojalla maksaa pääluottamusmiehen sijasta muulle luottamusmiehelle, etenkin tuottavuussidonnaisten palkkausjärjestelmien suunnittelun ja käytön yhteydessä.

5 mom. Ylityökorvaus

Jos luottamusmies suorittaa työnantajan kanssa sovittuja tehtäviä varsinaisen työajan jälkeen, maksetaan näin menetetystä ajasta ylityökorvaus.

6 mom. Matkustamiskustannusten korvaaminen

Luottamusmiehen tehtävien hoitamisesta mahdollisesti johtuvat matkustamiskustannukset korvataan, jollei paikallisesti muusta sovita, yleisten kulkuneuvojen taksan mukaisesti niissä tapauksissa, joissa työnantaja edellä 4 ja 5 momentin perusteella korvaa luottamusmiehen ansionmenetyksen.

7 mom. Siirto muuhun työhön

Jos pääluottamusmieheksi valitun henkilön varsinainen työ vaikeuttaa pääluottamusmiehen tehtävien hoitamista ja jos hänelle tästä syystä järjestetään muuta työtä, ei tällainen järjestely saa aiheuttaa hänen ansionsa alentumista.

8 mom. Toimitilat

Työnantaja järjestää pääluottamusmiehelle paikan, jossa voidaan säilyttää luottamusmiestehtäviä varten tarvittavat asiakirjat ja toimistovälineet. Milloin työpaikan koko sitä edellyttää, työnantaja järjestää tarkoituksenmukaisen toimitilan, jossa voidaan käydä luottamusmiestehtävien hoitamista varten välttämättömät keskustelut.

9 mom. Muut oikeudet

Luottamusmiehenä toimivaa työntekijää ei tätä tehtävää hoitaessaan tai sen tähden saa siirtää huonompipalkkaiseen työhön eikä myöskään ilman pätevää syytä toiselle työpaikalle.

Luottamusmiestä ei saa erottaa työstä luottamusmiestehtävien takia.

Jos luottamusmiehen työsopimus puretaan ja luottamusmies riitauttaa purkamisen, on työnantajan maksettava luottamusmiehelle 1 kuukauden palkkaa vastaava määrä, mikäli kanne asiassa nostetaan 4 viikon kuluessa työsopimuksen purkamisesta.

Pääluottamusmiestä ei myöskään voi irtisanoa eikä hänen työsopimustaan purkaa työsopimuslain tarkoittamassa sairaustapauksessa.

Luottamusmiehen irtisanomista koskevia määräyksiä sovelletaan myös 1 momentissa kohdassa tarkoitetun yhdistyksen kokouksessaan tai muutoin asettamaan pääluottamusmiesehdokkaaseen, jonka asettamisesta kyseinen yhdistys on kunnalle kirjallisesti ilmoittanut. Ehdokassuoja alkaa kuitenkin aikaisintaan 3 kuukautta ennen valittavana olevan pääluottamusmiehen toimikauden alkua ja päättyy muun kuin vaalissa valituksi tulleen osalta yhdistyksen todettua vaalituloksen.

Luottamusmiehen irtisanomista koskevia määräyksiä sovelletaan myös pääluottamusmiehenä toimineeseen työntekijään 6 kuukautta hänen pääluottamusmiestehtävänsä päättymisen jälkeen.

Jos luottamusmiehen työsopimus on lakkautettu tämän sopimuksen vastaisesti, työnantajan on suoritettava korvauksena luottamusmiehelle vähintään 10 ja enintään 30 kuukauden palkka. Korvausta lisäävänä tekijänä on otettava huomioon se, että tämän sopimuksen oikeuksia on loukattu. Jos tuomioistuin harkitsee, että edellytykset työsuhteen jatkamiselle tai jo päättyneen työsuhteen palauttamiselle ovat olemassa, eikä työsuhdetta siitä huolimatta jatketa, on tämä otettava erityisen painavana syynä huomioon korvauksen suuruutta määrättäessä.

Luottamusmiehenä toimivaa työntekijää ei saa luottamusmiestehtävänsä takia asettaa muita työntekijöitä heikompaan asemaan sovellettaessa kunnallista henkilöstökoulutusta koskevaa suositussopimusta. Erityisesti on luottamusmiestehtävän päättyessä kiinnitettävä huomiota pääluottamusmiehen henkilökoulutustarpeeseen ottaen huomioon vapautus työstä, luottamusmieskauden kesto ja mahdolliset työssä tapahtuneet muutokset.

10 mom. Tietojen saanti

Jos kunnassa tai kuntayhtymässä kerätään työntekijäkuntaa koskevia laitos- ja osastokohtaisia palkkatietoja, myös pääluottamusmiehellä on oikeus saada nämä tiedot käyttöönsä.


Soveltamisohje

Pääluottamusmiehellä on oikeus saada kerran kalenterivuodessa edustamistaan työntekijöistä seuraavat tiedot:

 1. suku- ja etunimet
   
 2. uusien sekä irtisanottujen palvelukseen tuloaika
   
 3. tehtävänimike tai vastaava
   
 4. toimintayksikkö, johon työntekijä kuuluu
   
 5. tehtäväkohtainen palkka tai vastaava
   
 6. henkilökohtaisen lisän saajien lukumäärä, jakautuminen eri henkilöstöryhmien välillä ja kustannukset (henkilöiden nimiä ei ilmoiteta).

Työnantaja antaa erikseen jokaisesta uudesta työntekijästä edellä kohdissa 1–5 mainitut tiedot joko välittömästi palvelussuhteen alettua tai ajanjaksoittain, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Edellä mainittujen tietojen lisäksi työnantaja antaa pääluottamusmiehen pyynnöstä tiedon uuden työntekijän palvelussuhteen laadusta (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen) ja määräaikaisuuden perusteesta vähintään neljännesvuosittain, mikäli palvelussuhde kestää vähintään 30 kalenteripäivää. Pääluottamusmiehen on pidettävä mainitut tehtäviensä hoitamista varten saamansa tiedot luottamuksellisina.

Tiedotustoiminnan hoitamiseksi luottamusmiehen saatavana pidetään tietoja kunnan ja sen eri yksiköiden toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja taloudellisesta tilasta sekä kunnan henkilöstösuunnitelmasta, henkilöstöpolitiikan yleisistä periaatteista ja henkilöstöhallinnon käytännön toimenpiteistä.

Luottamusmiehelle annetaan kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelua koskevat tiedot.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) 6 §:ssä on säädetty henkilöstön edustajien oikeudesta saada tietoja. Säännöksen perusteella henkilöstön edustajille annetaan mm. heidän pyynnöstään neljännesvuosittain selvitys määräaikaisessa ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa olevien määrästä. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) annetun lain 6 §:ssä on säädetty luottamusmiehen oikeudesta saada pyynnöstään tietoja vuokratyöstä ja alihankinnasta (viittausmääräys).


72 § Työsuojeluvaltuutetut

1 mom. Työsuojeluvaltuutetun asema ja ansionmenetys

Työsuojeluvaltuutettua ei saa siirtää toiseen työhön ilman pätevää syytä. Jos työsuojeluvaltuutetun varsinainen työ vaikeuttaa valtuutetun tehtävien hoitamista ja hänelle tämän johdosta järjestetään muuta työtä tai vapautetaan osittain tai kokonaan työstä, ei tällainen järjestely saa aiheuttaa hänen ansionsa alentumista. Työsuojeluvaltuutetun ansionmenetyskorvaus lasketaan 71 §:n 4 momentin 2 kappaleen mukaisesti.

2 mom. Työsuojeluvaltuutetun korvaus

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 0,60 €/tunti suuruinen korvaus, joka sisällytetään 71 §:n 4 momentin 2 kappaleessa sanottuun ansionmenetyskorvaukseen sekä työssäolon ajalta maksettuun palkkaan.

Mikäli työsuojeluvaltuutetun edustamien (henkilöiden) työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä on 700 tai enemmän, edellä mainittu korvaus on kuitenkin 1,66 €/tunti. Edellä tässä kappaleessa mainitut korotetut korvaukset ovat voimassa tämän sopimuskauden loppuun asti.

3 mom. Työsuojeluvaravaltuutettu

Jos työsuojeluvaltuutettu ei voi hoitaa tehtäviään tilapäisen esteen vuoksi, varavaltuutettu huolehtii välttämättömistä työsuojeluvaltuutetun tehtävistä, joita ei voi siirtää odottamaan työsuojeluvaltuutetun esteen päättymistä (laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006, 29 § 3 mom.).

Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ollessa tilapäisesti estynyt hoitamasta työsuojeluvaltuutetun tehtäväänsä, myös varavaltuutetulle maksetaan edellä 2 momentin mukainen korvaus sen jälkeen, kun varsinaisen työsuojeluvaltuutetun este on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään yhden kuukauden, mutta kuitenkin enintään niin kauan kuin varavaltuutettu hoitaa varsinaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävää.

4 mom. Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja

Työnantaja saa irtisanoa työsuojeluvaltuutetun virkasuhteen/työsopimuksen vain laissa säädetyin perustein (viittausmääräys).

Mikäli työsuojeluvaltuutetun työsopimus puretaan ja työsuojeluvaltuutettu riitauttaa purkamisen, on työnantajan maksettava työsuojeluvaltuutetulle yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä, mikäli kanne asiassa nostetaan neljän viikon kuluessa työsopimuksen purkamisesta.

Jos työsuojeluvaltuutetun työsuhde on päätetty tämän sopimuksen vastaisesti, työnantajan on suoritettava korvauksena työsuojeluvaltuutetulle vähintään 10 ja enintään 30 kuukauden palkka. Korvaus on määrättävä samojen perusteiden mukaan kuin työsopimuslaissa on säädetty.

73 § Ammattiyhdistyksen edustajan kuuleminen

Sopimukseen sidotulle paikalliselle yhdistykselle varataan tilaisuus neuvotteluihin tai yhdistyksen edustaja kutsutaan kuultavaksi ennen lopullisten päätösten tekemistä työehtosopimukseen liittyvissä muissakin kuin sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa, jos niillä on yleisempää merkitystä.

74 § Vastuun määräytyminen

Työehtosopimukseen osallisten ja siihen muutoin sidottujen vastuu määräytyy lain mukaan.