TTES
TTES, voimassa 1.2.2017 lukien

Sopimukseen liittyvät lait

Painetussa sopimuskirjassa olevat lait löytyvät Finlexin verkkosivuilta

Työsopimuslaki

26.1.2001/55

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055


Työaikalaki

9.8.1996/605

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605


Vuosilomalaki

18.3.2005/162

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162


Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

13.4.2007/449

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449