På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TTES, voimassa 1.2.2017 lukien

  Kustannusten korvaus, matka-ajan lukeminen työaikaan ja sosiaalitilat

  38 § Työkalukorvaus

  1 mom. Korvausten suuruudet

  Omia käsityökalujaan käyttämään joutuvalle työntekijälle maksetaan tästä korvaus kuukausittain tai palkkakausittain seuraavan suuruisina:

  1. kirvesmies, laudoitus- ja sisätöissä 1,75 €/pv
    
  2. kirvesmies, sementtityöntekijä, laattatyöntekijä, muurari, rappari, tasoitemies, kipsityöntekijä, teline- yms. töissä 1,03 €/pv.

  Muita omia työkalujaan käyttämään joutuvalle työntekijälle maksetaan tästä työnantajan ja työntekijän sopima korvaus.

  Metsätyöntekijälle maksetaan metsäalan työehtosopimuksen mukainen työkalukorvaus moottorisahan käytöstä.

  2 mom. Vakuutus

  Työnantaja vakuuttaa murron ja tulipalon varalta ne työkalut, joita työntekijä työssään käyttää ja joista hänelle maksetaan työkalukorvaus. Jollei vakuutusta ole otettu, kunta tai kuntayhtymä vastaa vahingosta vakuutuksen mukaisilla perusteilla.

  39 § Matkat työpisteestä toiseen

  Työntekijän tavanomaisiin työtehtäviin liittyvästä matkasta työpisteestä toiseen ja matkoista työnantajan määräämästä lähtöpaikasta varsinaiseen työn suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan aiheutuvat matkustamiskustannukset korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 16 3–5 §:n mukaan.

  Edellä mainittuja korvauksia ei makseta, mikäli työnantaja on järjestänyt työntekijäin kuljetuksen.

  Oman kulkuneuvon käyttäminen edellyttää työnjohdon suostumusta.

  40 § Työmatkat omassa kunnassa

  1 mom. Muuttuvat työkohteet

  Työntekijälle korvataan työnantajan osoittaman kulkuneuvon käyttämisestä aiheutuvat työmatkakustannukset paikallisesti sovitun, säteeltään 10–15 kilometrin pituisen rajan ulkopuolella sijaitseville työpaikoille enintään 3 kuukauden ajalta kutakin työmaata kohden siten, että korvattavan matkan pituus lasketaan paikallisesti sovitulta lähinnä työkohdetta olevalta rajalta työpaikalle, enintään kuitenkin todellisia matkakustannuksia vastaava määrä. Työmatkakustannuksia paikallisesti sovitun rajan sisäpuolella oleville työpaikoille ei korvata.

  Edellä tarkoitetut matkustamiskustannukset korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 16 3–5 §:n mukaan.

  2 mom. Yöpyminen omassa kunnassa

  Milloin työ tehdään sellaisella työntekijän asuinkunnassa sijaitsevalla alueella, josta työntekijä ei voi saapua yöksi kotiinsa, hänelle korvataan tästä aiheutuvat matkustamiskustannukset ja päivärahat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 16 3–10, 12, 13 ja 15 §:n mukaan.

  3 mom. Matkaan käytetyn ajan lukeminen työaikaan ja korvaaminen

  Edellä 1 momentissa mainittuihin korvattaviin työmatkoihin kuluva aika, matkat työpisteestä toiseen ja kulkeminen tai kuljetus työn­antajan määräämästä lähtöpaikasta varsinaiseen työn suoritus­paikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan palaaminen luetaan työaikaan.

  Työaikaan luettavalta matka-ajalta ja matkustamiseen säännöllisenä työaikana käytetyltä ajalta työntekijälle maksetaan työn edellyttämä palkka 35 §:n 1 momentin keskituntiansion mukaan.

  41 § Työmatkat vieraalla paikkakunnalla

  Milloin työ tehdään vieraalla paikkakunnalla sijaitsevalla työmaalla, eikä työmatkoihin kulunutta aikaa lueta työaikaan kuuluvaksi, työntekijälle maksetaan 40 §:n 2 momentissa mainitut korvaukset enintään 3 kuukauden ajalta kutakin työmaata kohden.

  42 § Muut matkat

  Muista kuin 39–41 §:ssä mainituista matkoista suoritetaan korvaukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 16 mukaan.

  43 § Eväsraha

  Työntekijäkohtaisesti maksetaan enintään kolmen kuukauden ajalta kutakin työmaata kohden eväsrahaa 2,10 € päivässä kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:

  1. työntekijällä ei ole mahdollisuutta lämpimän aterian nauttimiseen enintään yhden kilometrin etäisyydellä työpaikasta eikä työnantaja ole järjestänyt työntekijän kuljetusta sitä kauempana olevaan ruokailupaikkaan,
    
  2. työmaa sijaitsee vähintään kahden kilometrin etäisyydellä työntekijän asunnosta ja aterian lämmittämiseen varustetusta sosiaalitilasta, jossa on riittävät ja asianmukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat sekä ruokailu-, lepo- ja käymälätilat,
    
  3. työaika lähtöpaikasta työpaikalle ja takaisin kuluvine aikoineen kestää yli 6 tuntia,
    
  4. työntekijälle ei makseta päivärahaa tai ateriakorvausta.

  44 § Sosiaalitilat, työpuku ja suojavaatetus

  1 mom. Sosiaalitilat

  Sekä pysyväisluonteisille että suuremmille työmaille järjestetään työnantajan toimesta työntekijäin ruokailua, peseytymistä ja vaatteiden säilyttämistä varten tarkoitustaan vastaavat tilat, jotka kylminä vuodenaikoina ja sadeilmoilla pidetään lämpiminä. Kysymyksen siitä, onko työmaata pidettävä sellaisena kuin edellä on tarkoitettu, ratkaisee työnjohto neuvoteltuaan asianomaisen työsuojeluvaltuutetun, työsuojeluasiamiehen tai luottamusmiehen kanssa. Kullekin mainitunlaiselle työpaikalle on järjestettävä tarpeelliset pesulaitteet ja puhdistusvälineet peseytymistä varten. Tämä koskee myös laitoksia.

  Edellä tarkoitetuissa sosiaalitiloissa suoritetaan suursiivous tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa. Työntekijäin tulee omalta osaltaan ottaa huomioon järjestyksen ja siisteyden yleiset vaatimukset. Pysyväisluonteisille työpaikoille järjestetään tarpeelliset vaatteiden säilytystilat.

  Sosiaalitiloja ei saa käyttää varastosuojina.

  2 mom. Peseytymisaika

  Milloin työpaikalla on työssä sekä miehiä että naisia ja työ on siinä määrin likaista, että työntekijäin on sen päätyttyä vaihdettava vaatteita ja peseydyttävä, on miehille ja naisille järjestettävä erillinen peseytymis- ja pukeutumissuoja. Erittäin likaisissa töissä varattakoon peseytymistä varten 15 minuuttia ennen työajan päättymistä. Erittäin likaiseksi työksi katsotaan sellainen työ, jonka jäljistä puhdistautuminen vaatii erityisen pitkän ajan ja tavallista perusteellisemman peseytymisen.

  3 mom. Suojapuvut ym.

  Suojeluvälineiden antamisessa työntekijöille noudatetaan työturvallisuuslain säännöksiä.

  Suojapukuja ja työrukkasia sekä kumijalkineita ja -käsineitä annetaan työnantajan toimesta työntekijän käyttöön sellaisessa työssä, jossa niiden käyttöä on pidettävä työn luonteen tai olosuhteiden vuoksi tarpeellisena. Työntekijöille, jotka määrätään olemaan työssä ulkona sateesta huolimatta, antaa työnantaja käytettäväksi sadeasusteet.

  Lämpöpuku tai muu vastaava lämmittävä suojavaatetus annetaan työnantajan toimesta työntekijäin käyttöön heidän joutuessaan työskentelemään ulkosalla erittäin kylmissä olosuhteissa seuraavissa töissä:

  • ulkona suoritettavat sähkö- ja puhelinasennustyöt ja konekorjaustyöt
  • hitsaustyöt suojattomissa kohteissa
  • mittaus-, kairaus- ja panostustyöt
  • luistinratojen jäädytystyöt
  • vesistöjen jäillä suoritettavat työt
  • vartiointityöt
  • liikenteen, työn ja työturvallisuuden valvontatehtävät
  • työkoneiden käyttö- ja kuljetustyö, ellei työskentelytilaan ole järjestetty riittävää lämmitystä
  • hinaajien ja ruoppaajien kansityöt, sekä
  • kuormien vastaanottotyöt kaatopaikoilla.

  Edellä mainittu lämpöpuku tai lämmittävä suojavaatetus on joko henkilökohtainen, jolloin pesun ja kunnossapidon suorittaa työntekijä itse tai työpaikkakohtainen, jolloin pesu ja kunnostus suoritetaan työnantajan toimesta. Työsuhteen päättyessä em. suojavaatetus tulee palauttaa työnantajalle.

  Milloin kunta tai kuntayhtymä työnantajana on edellyttänyt, että työntekijä työssään käyttää tietynmallista tai yhdenmukaista työpukua, tällainen puku hankitaan ja huolletaan työnantajan puolesta työssä käytettäväksi.

  Jos edellä mainittuja suojavarusteita tai työpukua ei työnantajan toimesta voida antaa työntekijäin käytettäväksi ja työntekijät joutuvat käyttämään omiaan, suoritetaan heille niistä kohtuullinen korvaus sopimuksen mukaan.

  45 § Ateriavastike

  Työntekijältä perittävä ateriavastike ja kunnan tai kuntayhtymän osallistuminen työpaikka-ateriasta (ns. pääateriasta) työntekijälle aiheutuviin kustannuksiin määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.