På svenska
TS
TS 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

I luku Yleinen osa

1 § Sopimuksen luonne

TS-20 on kunnallinen teknistä henkilöstöä koskeva virka- ja työehtosopimus.


Soveltamisohje

Tämän sopimuksen yhteydessä oleva TS-opas on soveltajan apuna TS:n tulkinnassa. TS-opas ei kuitenkaan ole virka- tai työehtosopimus eikä TS-20:n osa.


2 § Soveltamisala

1 mom. 

TS-20:tä sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien sekä seutuhallintojen palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin, jotka tekevät teknisen alan tuotanto- ja ylläpitotöiden johtotehtäviä, suunnittelutehtäviä, tutkimustehtäviä, hinnoittelutehtäviä, kustannuslaskentatehtäviä, tarkastus- ja valvontatehtäviä, hankintatehtäviä, materiaalipalvelutehtäviä, työnjohtotehtäviä, ammattimiestehtäviä ja muita teknisen alan tehtäviä mm. seuraavissa toiminnoissa:

maanmittaus, kartoitus, kaavoitus, kadunrakennus, maanrakennus, talonrakennus, rakennustarkastus, energiatuotanto, asuntotuotanto, jätehuolto, vesihuolto, viemärihuolto, keskitetty kiinteistönhoito, kunnossapito, puhtaanapito, ulkoilualueiden hoito, liikuntapaikkojen hoito, ympäristöolojen valvonta, ympäristönsuojelu, ympäristönhoito, maanhankinta, metsänhoito, asentaminen, kuljetus, varastotyö, varikkotyö, lvi-työ, materiaalitekninen työ, sairaalatekninen työ, vammaisten työllistämis- ja työllistymistyön toimintayksikön tekninen työ, tekninen satamatyö, teatteritekninen työ ja palo- ja pelastustoimi.

2 mom. 

Jos henkilö tekee sekä TS-20:n 2 §:ssä että kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkahinnoittelussa mainittuja tehtäviä, määräytyy palkkaus TS:n palkkausmääräysten mukaan, jos tehtävistä yli 50 % on TS-20:n 2 §:n 1 momentissa mainittuja tehtäviä.

3 § Määräysten voimassaolo

TS-20:n määräykset ovat voimassa siten, kuin sen allekirjoituspöytäkirjassa määrätään.

4 § KVTES:n määräysten noudattaminen

KVTES:n seuraavia määräyksiä noudatetaan sellaisina, kuin ne kulloinkin ovat voimassa, ellei jäljempänä tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ole toisin sovittu:

I Luku Yleinen osa 3 § ja 5–10 §
III Luku Työaika
IV Luku Vuosiloma
V Luku Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat
VI Luku Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset
VII Luku Luottamusmiehet
VIII Luku Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
Liite 10 Vammaisten työllistymistyötä koskevat erityismääräykset
Liite 11 Talonmiesten työaika
Liite 16 Matkakustannusten korvaukset
Liite 18 Työaika 37 tuntia 45 minuuttia *)
KVTES 2017 Liukuva työaika

*) KVTES 2020–2021 -sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta alkaen. 

4 a § Tuntipalkkaisten työskentelyyn liittyvän viranhaltijan ja työntekijän työaikajärjestelyt

Työnjohtohenkilöstöön kuuluvan tai muun viranhaltijan ja työntekijän, jonka tehtävät liittyvät välittömästi tuntipalkkaisten työntekijöiden työskentelyyn,

  • työviikon ja työvuorokauden alkamishetki
  • säännöllinen työaika ja
  • päivittäiset lepoajat (ruokatauko ja kahvitauot)

ovat kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) mukaiset.


Soveltamisohje

Tässä pykälässä tarkoitetun viranhaltijan ja työntekijän työaika- ym. korvaukset maksetaan KVTES:n määräysten mukaisesti.


5 §  Paikallinen sopiminen

1 mom. 

Tätä sopimusta ei sovelleta siltä osin, kuin sen määräyksistä on poikettu kunnallisen pääsopimuksen tarkoittamalla paikallisella sopimuksella.

2 mom. 

Paikallisella sopimuksella ei kuitenkaan voida sopia alennettavaksi tämän sopimuksen 8 §:n mukaista tehtäväkohtaista vähimmäispalkkaa eikä 10 §:n mukaista vähimmäispalkkaa. Paikallisella sopimuksella ei saa myöskään poiketa säännöllisen työajan keskimääräisestä pituudesta, vuosiloman pituudesta eikä sairausloma- ja äitiysvapaaetuuksia koskevista määräyksistä. Tämän sopimuksen 2 §:n mukaisesta soveltamisalasta voidaan sopia ainoastaan TS-20:n sopijaosapuolten suostumuksella. Jos kunnan tai kuntayhtymän ylläpidettäväksi siirretään toisen kunnan tai kuntayhtymän, valtion tai yksityisen yhteisön ylläpitämä laitos tai toimintayksikkö, siirtyvän henkilöstön vuosiloman pituudesta voidaan sopia tämän sopimuksen 4 §:ssä tarkoitetuista KVTES:stä ilmenevistä vuosilomamääräyksistä poikkeavasti.


Soveltamisohje

Pääsopimuksen 13 §:n 1 momentin määräyksiä toisin sopimisesta ei noudateta, jos TS-20:lla tai KVTES:lla on sovittu omin erityismääräyksin paikallisesta sopimisesta. Tällöin noudatetaan näitä erityismääräyksiä.


6 § Aiemmat palvelussuhteen ehdot

Viranhaltijat
1 mom. 

Viranhaltijan palvelussuhteen ehdot säilyvät sellaisina, kuin ne olivat TS-18:n nojalla noudatettavina sen voimassaolon päättyessä, ellei toisin ole sovittu TS-20:lla tai Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suostumuksella yksittäistapauksessa tehdyllä kunnallisen viranhaltijan palkkasopimuksella.

Työntekijät
2 mom. 

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa 31.3.2020 olevien työntekijöiden tätä työehtosopimusta paremmat palvelussuhteen ehdot ja niiden perusteella muodostunut palkkataso säilyvät sellaisina, kuin ne olivat tuolloin työsopimuksen tai toimivaltaisen viranomaisen tekemän lainvoiman saavuttaneen tai myöhemmin saavuttavan päätöksen nojalla, ellei niitä ole alennettu paikallisilla tai keskustason työehtosopimuksilla. Kuukausipalkkaiset työntekijät, jotka 31.3.2020 saavat eväs- ja voileipärahaa samoin perustein kuin tuntipalkkaiset työntekijät, saavat sitä yhä samoin perustein.

Syrjäseutulisä
3 mom. 

Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle maksetaan 31.3.2020 voimassa olevien TS-18:n määräysten mukaisesti syrjäseutulisää, maksetaan syrjäseutulisää edelleen kyseisten määräysten mukaisesti.