På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TS 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

  Liite 1 Kunnallisten teattereiden teknisen henkilökunnan säännöllinen työaika ja rasitelisä

  1 §                   

  Kunnallisten teattereiden teknisessä näytäntötyössä toimivien työntekijöiden säännöllinen työaika järjestetään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) III luvun 3 tai 7 §:n mukaisesti.


  Soveltamisohje

  Teknisillä näytäntötyöntekijöillä tarkoitetaan työntekijöitä, jotka kokonaan tai osittain ovat näytäntöihin ja harjoituksiin sidotussa työssä ja tämän vuoksi joutuvat noudattamaan poikkeuksellista työaikaa.


  2 §                   

  KVTES:n III luvun 7 §:n mukainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin enintään 38 tuntia 45 minuuttia viikossa, 31.8.2020 lukien enintään 38 tuntia 15 minuuttia *) näytäntövuoden (1.8.–31.7.) aikana tai näytäntökauden (1.8.–31.12. ja 1.1.–31.7.) aikana.

  Työnantajan on laadittava työvuoroluettelo ennakolta hyvissä ajoin koko tasoittumisajan-jaksoksi, josta käy ilmi työ- ja vapaapäivät sekä työtuntien määrä.


  Pöytäkirjamerkintä

  *) KVTES 2020–2021 -sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.


  Soveltamisohje

  Työvuoroluettelon alustava suunnitelma laaditaan koko näytäntövuodeksi. Sitä tarkennetaan näytäntövuoden kuluessa siten, että työvuoroluettelo on sitova vapaapäivien osalta ainakin kolmelta viikolta.

  Työvuoroluetteloa laadittaessa on vapaapäivien sijoittelussa otettava huomioon seuraavaa:

  Työaikalain 27 §:n edellyttämä viikkolepo on pyrittävä järjestämään aina samana viikonpäivänä.

  Ainakin kerran kuukaudessa tulisi pyrkiä sijoittamaan kaksi vapaapäivää peräkkäisiksi päiviksi.

  Vapaapäivien sijoittamisessa pyritään ottamaan huomioon myös näyttelijöiden ns. valtakunnalliset vapaat.

  Kevätnäytäntökauden päättyessä käyttämättä olevat vapaapäivät pyritään antamaan yhtäjaksoisena kesävapaana välittömästi näytäntökauden jälkeen. Vuosiloma annetaan pääsääntöisesti kesävapaaseen liittyen.


  3 §                   

  Edellä 2 §:ssä mainitun tasoittumisajanjakson kuluessa tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa myös keskimääräinen viisipäiväinen työviikko.

  4 §                   

  Työntekijälle, joka on tasoittumisjakson keskimääräisen työajan lisäksi teatterissa työssä eikä työ samalla ole vuorokautista ylityötä, maksetaan työpäivän viideltä ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja sitä seuraavilta työpäivän tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka tai annetaan vastaava vapaa.


  Soveltamisohje

  Ylityön määrä selvitetään näytäntövuoden päätyttyä, minkä jälkeen syntynyt ylityö korvataan joko rahakorvauksena tai annetaan vastaava vapaa.


  5 §                   

  Työpäivä voidaan jakaa kahteen osaan lyhyemmän osan ollessa vähintään kolme tuntia. Kaksiosaisen päivän työaikajaksojen välinen aika on yleensä 2 tuntia 30 minuuttia, ellei paikallisesti toisin sovita.

  Työntekijä voidaan velvoittaa aloittamaan työnsä aikaisintaan kymmenen tuntia edellisen työpäivän päättymisen jälkeen.

  6 §                   

  Alueellista toimintaa harjoittavan teatterin toimeenpanemalle kiertueelle osallistuvalle tekniselle näytäntötyöntekijälle maksetaan 13,62 euron suuruinen rasitelisä kultakin matkavuorokaudelta.

  7 §                   

  Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan KVTES:n määräyksiä.