På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TS 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Liite 2 Palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset

  1 § Säännöllinen työaika

  1 mom.         

  Palo- ja pelastuslaitosten viranhaltijoiden ja työntekijöiden säännöllinen työaika voi olla

  1. yleistyöaika (KVTES III luku 7 §),
  2. keskeytymätön kolmivuorotyö (liite 5),
  3. keskeytyvä kolmivuorotyö (liite 6) tai
  4. keskimäärin 40 tuntia viikossa enintään 12 viikon pituisena ajanjaksona siten, että säännölliset palvelusvuorot jaetaan päivä- ja yövuoroihin ja päivävuoron pituus on 8 tai 9 taikka 12 tuntia ja yövuoron 16 tai 15 taikka 12 tuntia.

  Pöytäkirjamerkintä 

  Kohdan d mukaisen säännöllisen työaikamuodon käyttöön ottaminen tämän sopimuskauden aikana edellyttää paikallista virka- ja työehtosopimusta. 

  Työnantajat, joilla on ollut 31.1.2018 käytössä TS-17:n liitteen 2 1 § 1 momentin kohdan d mukainen työaikamuoto, voivat jatkaa TS:n liitteen 2 1 § 1 momentin kohdan d mukaista työaikamuotoa ilman paikallista sopimusta.
      
  Työnantajilla, joilla on ollut 31.1.2018 käytössä kohta d, ainoa muutos on, että tasoittumisjakso on jatkossa enintään 12 viikkoa. Tämä muutos tulee voimaan 1.5.2018 tai sen jälkeen päättyvän työaikajakson päättymisen jälkeen kuitenkin viimeistään 1.10.2018.


  Soveltamisohje

  Säännöllinen työaika voi perustua myös työaikalain (605/1996) nojalla annettuun poikkeuslupaan (viittausmääräys).


  2 mom. Kokeilumääräys määräaikaisesta työaikamuodosta (liite 8) 


  Palo- ja pelastuslaitosten viranhaltijoiden ja työntekijöiden säännöllinen työaika voi olla liitteen 8 2 § 2 momentin mukaisesti keskimäärin 42 tuntia viikossa enintään vuoden pituisena ajanjaksona siten, että työvuoron pituus on enintään 24 tuntia, edellyttäen, että asiasta on sovittu paikallisella virka- ja työehtosopimuksella siten kuin liitteessä 8 on määrätty. 

  Liitteen 8 kokeilumääräyksen mukaista työaikaa voidaan soveltaa ajalla 1.4.2018–31.3.2020.

  3 mom.         

  Pelastustoimen johto-, ohjaus- ja palotarkastustehtävissä toimivan viranhaltijan säännöllinen työaika voi edellä 1 momentissa mainittujen vaihtoehtojen lisäksi olla toimistotyöaika (KVTES III luku 8 §), jos

  • kunta tai kuntayhtymä katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ja
  • hän ei yleensä ole velvollinen osallistumaan sammutus- ja pelastustoimintaan eikä varallaoloon.

  Soveltamisohje

  Tämän momentin tekstimuutoksilla ei ole tarkoitettu muuttaa TS-03:n vastaavien määräysten soveltamispiiriä, vaan muutokset johtuvat pelkästään pelastuspäällystön virkanimikkeiden uudistumisesta.


  2 § Lisätyökorvaus arkipyhäviikoilla

  Jos täyden työpäivän vapaa-aikahyvitystä ei voida arkipyhäviikolla antaa KVTES:n III luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuilta arkipyhä- ja aattopäiviltä, maksetaan täyttä työaikaa tekevälle kultakin edellä tarkoitetulta arkipyhä- ja aattopäivältä

  • 1 §:n 1 momentin a) kohdassa tarkoitetussa työajassa 7 tunnin 45 minuutin,
  • 1 §:n 1 momentin d) kohdassa tarkoitetussa työajassa 8 tunnin ja
  • 1 §:n 3 momentissa tarkoitetussa työajassa 7 tunnin 21 minuutin

  korottamaton tuntipalkka myös silloin, kun viranhaltija tai työntekijä on ollut työvuoroluettelon mukaan työstä vapaana tai vuosi- tai sairauslomalla taikka äitiysvapaalla.


  Soveltamisohje

  Poikkeusluvan mukaisessa työajassa lisätyökorvauksena maksetaan vastaavasti viikon säännöllisen keskimääräisen työajan viidesosan mukainen korottamaton tuntipalkka, jollei poikkeusluvasta muuta johdu.


  3 § Ylityökorvaus

  Ylityökorvaus määräytyy

  • yleistyöajassa KVTES:n III luvun 16 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohtien mukaan,
    
  • poikkeusluvan mukaisessa työajassa poikkeusluvan mukaan ja
    
  • keskimäärin 40 tunnin viikkotyöajassa siten, että ylityöstä, jota tehdään 8, 9 tai 12 tuntia ja vastaavasti 16, 15 tai 12 tuntia kestävän palvelusvuoron lisäksi, maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

  Soveltamisohje

  Poikkeusluvan mukainen työaikajärjestelmä

  Poikkeusluvan mukaisissa työaikajärjestelmissä työvuorojen välisenä aikana tehty työ muodostuu yleensä ylityöksi. Jos palomies esim. kahden työvuoron välisinä vapaapäivinä kutsutaan kaksi eri kertaa työhön (6 tuntia ja toisella kertaa 4 tuntia), joka muodostuu ylityöksi, molempien työrupeamien työtunnit lasketaan yhteen (6 + 4 = 10 tuntia) ja ylityökorvaus maksetaan yhteenlasketun tuntimäärään mukaan (2 tunnilta 50 %:lla korotettu palkka ja 8 tunnilta 100 %:lla korotettu palkka), ellei poikkeusluvassa ole toisin määrätty.

  Keskimäärin 40 tunnin viikkotyöaika

  Viranhaltija tai työntekijä, jonka työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa, työskentelee tasoittumisjaksolle laaditun työvuoroluettelon mukaisesti myös silloin, kun työsuhde alkaa tai päättyy kesken tasoittumisjakson. Ylityötä on työ, jota tehdään työvuoroluetteloon merkittyjen 8, 9, 12, 16 tai 15 tuntia kestävien palvelusvuorojen lisäksi.

  Jos työnteko keskeytyy sairausloman tai muun työloman johdosta, poissaolot tasoittumisjakson aikana (vuosilomaa lukuun ottamatta) eivät aiheuta muutosta työajan tasoittumiseen tai ylitöiden määräytymiseen tasoittumisjaksolla.

  Viranhaltijan tai työntekijän vaihtaessa kesken viikon työvuorosta toiseen ylityö määräytyy sen työvuoroluettelon tuntimäärän mukaan, jossa hän on työskennellyt enemmän ko. viikon aikana.

  Jos viranhaltija tai työntekijä vaihtaa päivätyöstä keskimäärin 40 tunnin viikkotyöaikaan tai keskimäärin 40 tunnin viikkotyöajasta päivätyöhön, määräytyy viikoittainen ylityökynnys siten kuin edellisessä kappaleessa on sanottu, eli sen työvuoroluettelon tuntimäärän mukaan, jonka mukaisesti hän on työskennellyt enemmän ko. siirtymäviikolla.


  4 § Yötyökorvaus

  Yötyöllä tarkoitetaan kello 22.00–07.00 tehtyä työtä. Yötyöstä maksetaan KVTES:n työaikaluvun mukainen korvaus.

  5 § Eräiden työaikakorvausten sisällyttäminen tehtäväkohtaiseen palkkaan

  Paikallisesti voidaan sopia siitä, että päätettäessä palo- ja pelastustoimen henkilöstön tehtäväkohtaisesta palkasta, erillisenä maksetut ilta-, yö-, vuoro- ja lauantaityökorvaukset sekä vapaamuotoisesta varallaolosta maksettavat korvaukset sisällytetään kiinteänä eränä tehtäväkohtaisen palkan osaan.

  6 § Työaikakorvausten suorittamista koskevat rajoitukset 

  1 mom.    

  Työaikakorvausten suorittamista koskevat rajoitukset määräytyvät KVTES:n III luvun 21 §:n mukaisesti.

  7 § Työvuorokauden ja työviikon alkaminen

  Työvuorokausi lasketaan alkavaksi 1) päivätyön, 2) aamuvuoron tai 3) poikkeusluvan mukaisen työajan säännöllisenä alkamisaikana ja työviikko maanantaina päivätyön, aamuvuoron tai poikkeusluvan mukaisen työajan säännöllisenä alkamisajankohtana.


  Soveltamisohje

  Kolmivuorotyössä voidaan paikallisesti sopia työvuorokausi alkavaksi yövuoron säännöllisenä alkamisaikana ja työviikko sunnuntaina yövuoron alkamisajankohtana.


  8 § Vuosiloma

  Vuosilomaa annettaessa vuorokauden lasketaan alkavan 7 §:ssä tarkoitettuna ajankohtana.


  Soveltamisohje

  1 Vuosiloman antaminen

  1. Vuosiloman antaminen noudatettaessa poikkeusluvan mukaista työaikaa, jossa keskimääräinen säännöllinen viikoittainen työaika on 42 tuntia ja työvuoron pituus 24 tuntia.

   Vuosilomaoikeuden perusteella lasketaan, montako työvuoroa vuosiloman tulee sisältää. (KVTES IV luku Vuosiloma: laskentakaava 6 § 3 mom., pyöristäminen 6 § 5 mom.)

  Lasketaan kalenteriviikon keskimääräiset työpäivät: 42/24 = 1,75

   

  38 vuosilomapäivää

   

  1,75 x 38
  5

   

  =

   

  13,3

   

  =

   

  13 työvuoroa

  (pyöristys alaspäin)

   

  30 vuosilomapäivää

   

  1,75 x 30
  5

   

  =

   

  10,5

   

  =

   

  11 työvuoroa

  (pyöristys ylöspäin)

   

  28 vuosilomapäivää

   

  1,75 x 28
  5

   

  =

   

  9,8

   

  =

   

  10 työvuoroa

  (pyöristys ylöspäin)

   

  1. Vuosiloman antaminen noudatettaessa 40 tunnin keskimääräistä säännöllistä viikoittaista työaikaa, jossa työvuorot on jaettu päivä- ja yövuoroihin siten, että ne muodostavat parin, jossa päivävuoron pituus on 8, 9 tai 12 tuntia ja yövuoron pituus on 16, 15 tai 12 tuntia.

   Vuosilomaoikeuden perusteella lasketaan, montako työvuoroa vuosiloman tulee sisältää. (KVTES IV luku Vuosiloma: laskentakaava 6 § 3 mom. Vuorojen pituuden ei katsota vaihtelevan, koska ne muodostavat parin eli niiden yhteinen pituus on aina 24 tuntia. Pyöristäminen: (6 § 5 mom.).

  Lasketaan kalenteriviikon keskimääräiset työpäivät: 40/24 = 1,667

   

  38 vuosilomapäivää

   

  1,667 x 38
  5

   

  =

   

  12,66

   

  =

   

  13 päivä- ja 13 yövuoroa

  (pyöristys ylöspäin)

   

  30 vuosilomapäivää

   

  1,667 x 30
  5

   

  =

   

  10,0

   

  =

   

  10 päivä- ja 10 yövuoroa

  (ei pyöristystä)

   

  28 vuosilomapäivää

   

  1,667 x 28
  5

   

  =

   

  9,3

   

  =

   

  9 päivä- ja 9 yövuoroa

  (pyöristys alaspäin)

  Vuosilomaan sisältyvien työvuorojen määrä on vakio. Työvuorojen määrää ei voi muuttaa vuosilomasijoittelulla. Lisäksi on välttämätöntä, että vuosiloma-ajaksi merkitään oikea määrä kalenteripäiviä. Tämä on välttämätöntä mm. sen vuoksi, että säännölliseen työaikaan sisältyvät työaikalisät saadaan lasketuksi vuosilomapalkkaa korotettaessa. Samoin on tarpeen tietää henkilön todellinen vuosiloma-aika.

  Kalenteripäiviä tulee sisällyttää vuosilomaan lomaoikeuden perusteella seuraavasti:

  38 vuosilomapäivää

  =

  52 kalenteripäivän pituinen vuosiloma-aika *)

  30 vuosilomapäivää

  =

  42 kalenteripäivän pituinen vuosiloma-aika *)

  28 vuosilomapäivää

  =

  38 kalenteripäivän pituinen vuosiloma-aika *)

  *) Vuosiloma-aikaan lisätään lomajakson ma–pe päiville sattuvat arkipyhät. Katso tämän liitteen 2 § lisätyökorvaus arkipyhäviikoilla.

  2 Vuosiloman säästäminen

  Vuosiloman säästämisestä on määräykset KVTES:n vuosilomaluvun 12 §:ssä. Yleistyöajasta poikkeavia paloalan työaikajärjestelyjä käytettäessä on otettava huomioon seuraavaa:

  a.  Poikkeusluvan mukainen työaika

  Poikkeusluvan mukaista säännöllistä työaikaa käytettäessä keskimääräinen säännöllinen viikoittainen työaika on 42 tuntia ja työvuoron pituus 24 tuntia.

  Vuosilomasta voidaan säästää 5 työvuoroa ylittävä loman osa, joten lomasta voidaan enimmillään säästää 8 työvuoroa. Kun työvuoroluettelo rakentuu moduleista, joissa 24 tunnin työvuoroa seuraa 3 vapaapäivää, on yhteen säästövapaana annettavaan työvuoroon sisällytettävä myös 3 vapaapäivää eli yhteensä 4 kalenteripäivää. Siten lomasta voidaan säästää enintään 8 x 4 = 32 kalenteripäivän pituinen loman osa.

  Säästövapaita pidettäessä loma annetaan aina ko. moduleina.

  b. Keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika 40 tuntia

  Keskimääräinen säännöllinen viikoittainen työaika voi olla 40 tuntia siten, että työvuorot on jaettu päivä- ja yövuoroihin. Päivä- ja yövuorot muodostavat tällöin parin, jossa päivävuoron pituus on 8, 9 tai 12 tuntia ja yövuoron pituus 16,15 tai 12 tuntia.

  Vuosilomasta voidaan säästää 5 yö- ja päivävuoron yhdistelmää ylittävä loman osa, joten lomasta voidaan enimmillään säästää 8 yö- ja päivävuoron yhdistelmää. Kun työvuoroluettelo rakentuu moduleista, joissa yö- ja päivävuoron lisäksi on 2 vapaapäivää, on yhteen säästövapaana annettavaan yö- ja päivävuoroon sisällytettävä myös 2 vapaapäivää eli yhteensä 4 kalenteripäivää. Lomasta voidaan siten säästää enintään 8 x 4 = 32 kalenteripäivän pituinen loman osa.

  Säästövapaita pidettäessä loma annetaan aina ko. moduleina.

  3 Lisäohjeita

  Edellä esitetyissä tapauksissa myös vuosilomapalkkaa korottavat työaikalisät siirtyvät maksettaviksi myöhemmin säästövapaita pidettäessä.