På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  OVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Osio E Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

  1 § Soveltamisala


  Tätä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat

  • rehtorit ja apulaisrehtorit
  • kokoaikaiset opettajat
  • osa-aikaiset opettajat
  • sivutoimiset tuntiopettajat sekä
  • koulutuksen/opetuksen suunnittelijat, joiden työsopimuksen mukaisiin tehtäviin kuuluu myös opetusta.


  Rehtorin ja apulaisrehtorin palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Vuosisidonnainen lisä määräytyy kuitenkin osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

  5 v.

  8 v.

  10 v.

   

   

  5 %

  3
  Kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin opettajiin noudatetaan seuraavia KVTES:n määräyksiä:

  I luku

  Yleinen osa

  5 §

  Työnantajan yleiset oikeudet

  6 §

  Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien alkaminen

  9 §

  Lääkärintodistuksen esittäminen

  10 §

  Työntekijän tehtävät

  II luku

  Palkkaus

  1 §

  Viranhaltijan ja työntekijän oikeus palkkaan

  10 §

  Olennainen muutos tehtävissä

  11 §

  Henkilökohtainen lisä

  13 §

  Tulospalkkio

  14 §

  Kertapalkkio

  15 §

  Rekrytointilisä

  16 §

  Kielilisä

  18 §

  Palkanmaksu

   

  (Poikkeus: Osa-aikaiselle opettajalle maksetaan palkka viimeistään seuraavan kuukauden 16. kalenteripäivänä. Paikallisesti voidaan
  sopia myös KVTES:n 18 §:n mukaisen palkanmaksuajankohdan
  noudattamisesta.)

  19 §

  1 mom.: Palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta/osa kalenterikuukauden palkka

   

  3 mom.: Vajaa kuukausi työntekijän pyynnöstä

  20 §

  Työnantajan saatavan kuittausoikeus

  III luku

  Työaika

  1 §

  Työajan tehokkaan käytön periaate

  4 §

  2 mom.: Työaika/Eräitä erityistilanteita

  23 §

  Tuntipalkan laskeminen sekä raha- ja vapaa-ajankorvausten
  suorittamisajankohta

  IV luku

  Vuosiloma

   

  Vuosilomapalkkaa laskettaessa KVTES:n mukaisena varsinaisena kuukausipalkkana pidetään 2 § 3 kohdan mukaista kokonaispalkkaa. Vuosilomaluvun 13 §:n 3 momentin mukaista vuosilomapalkan
  lisäystä laskettaessa otetaan KVTES:n määräyksistä poiketen
  huomioon tämän osion 2 §:n 2 kohdan mukaiset ilta-, lauantai-,
  sunnuntai- ja yötyökorvaukset.

  V luku

  Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat kokonaisuudessaan.

  VI luku

  Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset

  VII luku

  Luottamusmiehet

  VIII luku

  Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
  (lukuun ottamatta 7 §:ää Pakollinen työharjoittelu)

  Liite 16

  Matkakustannusten korvaukset


  Sivutoimisiin tuntiopettajiin noudatetaan seuraavia KVTES:n määräyksiä:

  I luku

  Yleinen osa

  2 §

  2 mom.: Sopimuksen suhde aikaisempiin palvelussuhteen ehtoihin

  5 §

  Työnantajan yleiset oikeudet

  6 §

  Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien alkaminen

  9 §

  Lääkärintodistuksen esittäminen

  10 §

  Työntekijän tehtävät

  II luku

  Palkkaus

  18 §

  Palkanmaksu

   

  Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan palkka viimeistään
  seuraavan kuukauden 16. kalenteripäivänä.

  V luku

  Virka- ja työvapaat

  6 §

  Oikeus perhevapaisiin

  7 §

  Kokonaissuunnitelman tekeminen

  8 §

  Äitiysvapaan palkallisuus

  9 §

  Isyysvapaan palkallisuus

  12 §

  Eräät virka- ja työvapaat

  VII luku

  Luottamusmiehet

  VIII luku

  Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
  (lukuun ottamatta 7 §:ää Pakollinen työharjoittelu)

  Liite 16

  Matkakustannusten korvaukset

  2 § Koko- ja osa-aikainen opettaja

  Koko- ja osa-aikaisen opettajan työaika on seuraava:

  1
  Säännöllinen viikoittainen työaika:

  kokoaikainen opettaja

  38 tuntia 45 minuuttia

  osa-aikainen opettaja

  16–38 tuntia 45 minuuttia.

  Säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää siten, että se tasoittuu tämän osion mukaiseen tuntimäärään enintään 1 vuoden tasoittumisjakson aikana.

  Tasoittumisjakson työaika voidaan ylittää (lisätyö).

  Arkipyhäviikkojen työaika määräytyy soveltuvin osin KVTES:n III luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti. Jos osa-aikaisen opettajan palkkaus määrätään kuukausittain erikseen laskettavan työajan perusteella, otetaan huomioon myös arkipyhät.

  Ennen työkauden alkua opettajalle vahvistetaan mahdollisuuksien mukaan työaikasuunnitelma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön määrän sekä työnantajan määräämät muut tehtävät. Työaikasuunnitelmaa vahvistettaessa otetaan huomioon työkauden pituus sekä työtehtävien ennakoitavuus. Työaikasuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti.

  2
  Työaikakorvaukset

  Edellä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu lisätyö korvataan maksamalla opettajalle tuntia kohden palkka, joka saadaan siten, että opettajan 3 kohdan mukaan määräytyvä kuukausipalkka jaetaan luvulla 163. Osa-aikaisen opettajan tuntipalkan määräämisessä käytetään sitä kokoaikaisen opettajan kuukausipalkkaa, josta ao. opettajan osa-aikapalkka on laskettu.

  Jos maanantain ja perjantain välinen säännöllinen työaika sijoitetaan klo 18.00–22.00 väliseen aikaan, maksetaan näistä tunneista 15 % rahakorvaus (iltatyökorvaus). Sama korvaus maksetaan lauantaisin klo 07.00–22.00 välisenä aikana tehdystä työstä (lauantaityökorvaus). Sunnuntaisin ja yöllä klo 22.00–07.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan 30 % rahakorvaus (sunnuntai- ja yötyökorvaus).

  Kukin em. rahakorvauksista lasketaan 2 § 3 kohdan mukaisesta tuntipalkasta ja ne on maksettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Rahakorvauksen sijasta voidaan antaa myös vastaava vapaa.

  3
  Palkkaus ja hinnoittelutunnukset

  Kelpoisuusehdot täyttävän opettajan palkkahinnoittelu, ks. palkkaliite.

  4 30 04 00 4

  Ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 30 04 00 5

  Korkeakoulututkinto ja insinöörin tutkinto

  4 30 04 00 6

  Opistoasteen tutkinto

  4 30 04 00 7

  Muu tutkinto

  Palveluvuodet määräytyvät ja niiden hakemiseen sovelletaan, mitä OVTES:n osiossa A on määrätty. Palveluvuosien vaikutus palkkaan ilmenee palkkaliitteestä.

  Palkkaa asteikon puitteissa määrättäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja vastuullisuus sekä työntekijän taito ja kyky.


  Soveltamisohje

  Jos opettajalla ei ole opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaista ammatilliselle koulutukselle määriteltyä kelpoisuutta, noudatetaan edellä olevia asteikkoja alarajaltaan enintään 30 %:lla alennettuina.

  Jos työsuhteen aikana suoritetusta koulutuksesta johtuen opettajan työkyky ja -taito työnantajan arvion mukaan lisääntyvät (esim. tutkintomestarikoulutus), tarkistetaan palkkausta asteikon puitteissa.

  Osa-aikaisen opettajan kuukausipalkka on siinä suhteessa kokoaikaisen opettajan palkkaa alempi kuin hänen viikoittainen työaikansa on kokoaikaisen opettajan työaikaa (38 t 45 min) lyhyempi.

  Jos osa-aikaisen opettajan palkallisen työvapaan viikoittaista työaikaa ei ole tiedossa, maksetaan opettajalle palkka edellisen vuosineljänneksen keskimääräisen työajan mukaan.


  3 § Sivutoimiset tuntiopettajat

  1
  Sivutoimisen tuntiopettajan säännöllinen työaika on alle 16 tuntia viikossa.

  Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan jokaiselta pidetyltä oppitunnilta erikseen sovittu tuntipalkka. Tuntipalkan määräämisessä tulee ottaa huomioon opetustyön vaativuus ja vastuullisuus sekä opettajan taito ja kyky.

  Sivutoimisella tuntiopettajalla on oikeus työsopimuslain nojalla sairausajan palkkaan ja vuosilomalain nojalla vuosilomaan ja/tai lomakorvaukseen.

  Tuntipalkkaa tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasti.

  2
  Yli 20 viikon palvelussuhteeseen otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta kuin opetustyötä vuodessa, jolloin tuntipalkka maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

  Yli 20 viikon palvelussuhteeseen otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta kuin opetustyötä vuodessa, jolloin tuntipalkka maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.