På svenska
OVTES
Osio F Liite 10 Musiikkioppilaitos

III Tuntiopettajien palkka ja työaika

9 § Tuntiopettajan palkka

1 mom. Päätoimisen tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 08 07 02 6

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
ammattikorkeakoulututkinto

4 08 07 02 8

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion
jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

4 08 07 02 7

Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai
säestäjän kelpoisuus

2 mom. Sivutoimisen tuntiopettajan ja hinnoittelutunnukset ja tuntipalkkio (ks. palkkaliite)

4 08 07 02 9

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
ammattikorkeakoulututkinto

4 08 07 03 0

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion
jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

4 08 07 03 1

Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai
säestäjän kelpoisuus

10 § Tuntiopettajan opetusvelvollisuus sekä lautakunta- ja suunnittelutehtävät

1 mom.           

Päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus on 23 tuntia viikossa.

2 mom.           

Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on painotettu peruspalkka, jos hänelle on laskettu osion A 52 §:n mukaan painotettu palkka ja/tai 53 §:n mukaan painotettu opetusvelvollisuus.

3 mom.           

Jos tuntiopettajalle määrätään lautakunta- tai suunnittelutehtäviä, kultakin tunnilta maksetaan tuntipalkkio, joka lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti edellä 9 §:n 1 momentin mukaan määräytyvästä palkasta ja 6 §:n 2 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.

4 mom.           

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio määräytyy 9 §:n 2 momentin mukaisesti.

11 § Muut tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

1 mom.           

Muilta osin tuntiopettajan palvelussuhteessa noudatetaan opetusalan virkaehtosopimuksen yleisen osan pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä.

2 mom.           

Tuntiopettajan, joka opettaa yhdessä musiikkioppilaitoksessa vähintään 16 tuntia viikossa, palkkioperusteessa otetaan lisäksi huomioon opettaminen sivutoimipisteessä siten kuin 7 §:n 2 momentissa on todettu.

3 mom.

(voimaan 1.8.2017)
Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään 6 § 3 mom. mukaista muuta työtä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.  

4 mom. 

(voimaan 1.8.2017)
Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 § 3 mom. mukaista muuta työtä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.