Näyttelijät
Näyttelijät 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

VI luku Neuvottelumenettely velvoittavien sopimusmääräysten tulkinta- ja soveltamiskysymyksissä

37 § Välitön neuvonpito

Työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskeva erimielisyys on työnantajan edustajan ja toisaalta näyttelijän tai häntä edustavan luottamusmiehen pyrittävä välittömällä neuvonpidolla selvittämään.

38 § Paikallisneuvottelut

Ellei asiaa saada edellä tarkoitetulla tavalla selvitetyksi, voidaan se siirtää työnantajan ja paikallisen näyttelijäyhdistyksen kesken neuvoteltavaksi.

39 § Keskusneuvottelut

 1. Ellei paikallisneuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, voi sopimukseen osallinen saattaa asian käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa, jotka käydään Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Suomen Näyttelijäliiton kesken.
   
 2.  Vaatimus keskusneuvottelujen käymisestä on puhevallan menettämisen uhalla tehtävä kolmen kuukauden kuluessa paikallisneuvottelujen päättymisestä.
   
 3.  Riidan laadusta tai muista erityisistä syistä johtuen sopimukseen osallinen voi saattaa työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan erimielisyyden suoraan käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa.

40 § Neuvottelujen käyminen ja pöytäkirja

 1. Paikallisneuvottelut on aloitettava kahden viikon ja keskusneuvottelut kolmen viikon kuluessa siitä, kun vastapuolelle on annettu vaatimus, jossa neuvottelujen kohteeksi tulevat asia on ilmoitettu, elleivät osapuolet sovi pitemmästä määräajasta. Keskusneuvottelujen käymistä koskeva vaatimus on tehtävä kirjallisesti.
   
 2. Neuvottelut katsotaan päättyneiksi sinä päivänä, jona neuvotteluosapuolet ovat yhteisesti niin todenneet tai kun jompikumpi neuvotteluosapuolista on kirjallisesti ilmoittanut katsovansa neuvottelut omalta osaltaan päättyneiksi.
   
 3. Paikallis- ja keskusneuvotteluissa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan neuvotteluosapuolten sopimalla tavalla. Paikallisneuvotteluissa, joissa ei päästä yksimielisyyteen, on pöytäkirjassa selostettava erimielisyyden aiheena oleva asia sekä osapuolten kanta. Pöytäkirjasta on lähetettävä kappale molemmille sopimusosapuolille.

41 § Neuvottelu- ja kanneoikeuden vanhentuminen

Työehtosopimukseen perustuvaa vaatimusta koskevan riidan ratkaisemiseksi on neuvotteluja puhevallan menettämisen uhalla vaadittava vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä jonka aikana vaatimuksen perusteena oleva tapahtuma on sattunut tai olosuhde syntynyt.

42 § Kanteen vireillepano

 1. Kannetta työtuomioistuimessa ei saa panna vireille ennen kuin on käyty tässä sopimuksessa tarkoitetut keskusneuvottelut.
   
 2. Kanne työtuomioistuimessa on puhevallan menettämisen uhalla pantava vireille neljän kuukauden kuluessa keskusneuvottelujen päättymisestä.