• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  V luku Erityisiä määräyksiä

  30 § Ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen etu

  Työnantaja maksaa teatterin palveluksessa olleen näyttelijän kuoltua ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen edun siten, kuin siitä on työehtosopimuksin sovittu kuntien työntekijäin osalta.

  31 § Työnantajan hankkimat/näyttelijän omat varusteet

  Työnantaja hankkii kaikki esityksen vaatimat varusteet. Jos näyttelijä käyttää omia varusteitaan, työnantaja maksaa hänelle korvauksen, josta sovitaan erikseen. Työnantajan varustetta tai materiaalia ei saa käyttää muuhun kuin työnantajan osoittamaan tarkoitukseen. Jos näyttelijä hävittää varomattomasti tai tuottamuksellisesti hänelle luovutetun varusteen, hän on korvausvelvollinen. Vastaavasti työnantaja korvaa näyttelijän varusteen sen vahingoittuessa työnantajan työssä.

  32 § Tekijänoikeuksiin liittyvät määräykset

  1. Esityksessä tai harjoituksessa otetun valokuvan taikka ääni- tai kuvatallenteen teatteri voi korvauksetta käyttää ja esittää julkisesti epäkaupallisessa tarkoituksessa toimintansa esittelemiseksi ja ohjelmistonsa markkinoimiseksi. Käyttämiseen tai julkiseen esittämiseen ei saa liittyä muun toiminimen mainontaa. 

   Teatteri voi luovuttaa tallenteen Teatterimuseon arkistoon kulloinkin voimassa olevan Teatterimuseon audiovisuaalista arkistoa koskevan teatterialan järjestöjen ja Teatterimuseon välisen sopimuksen mukaisesti.
    
  2. Näyttelijällä on oikeus tutustua ennakolta siihen informaatioon, jonka teatteri hänestä henkilönä julkistaa.
    
  3. Teatterin toimesta harjoitettua ohjelmaa tai osia siitä saa esittää vain teatterin toimesta tai luvalla. Lisäksi on otettava huomioon tekijänoikeuslain määräykset.
    
  4. Em. määräykset eivät sido näyttelijää loman aikana.
    
  5. Jos näyttelijä osallistuu näytelmän käsikirjoittamiseen, dramatisointiin tai muuhun luovaan työhön panoksella, joka ylittää teoskynnyksen, hänellä on oikeus korvaukseen, mikäli siitä on sovittu, ja oikeus tulla kreditoiduksi tämän luovan työn osalta. Syntyneen yhteisteoksen mahdollisesta jatkokäytöstä on sovittava kaikkien yhteisteoksen oikeudenhaltijoiden kanssa.

  33 § Vuosittaiset lahjanäytännöt

  Työnantaja antaa, mikäli mahdollista, vuosittain hakemuksesta yhdelle tai useammalle näyttelijälleen yhteisen lahjanäytännön kotimaista tai ulkomaista opiskelua varten tai sen korvauksena näyttelijäyhdistyksen kanssa sovitun summan.

  34 § Näyttelijän oikeus lääkärissä käynteihin

  Näyttelijä voi maksutta kääntyä työnantajan osoittaman lääkärin puoleen. Lisäksi näyttelijällä on oikeus työnantajan kustannuksella kääntyä työnantajan osoittaman korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin puoleen. Muista erikoislääkäripalveluista päättää työnantaja.

  35 § Päihdeasioiden käsitteleminen

  Näyttelijään sovelletaan kunnan päihdeohjelmaa siten kuin suositus päihdeasioiden käsittelemisestä edellyttää.

  36 § Varallaoloa varten harjoiteltu rooli

  Varallaolotehtäviä voidaan määrätä näyttelijälle, jos asiasta on sovittu työehtosopimuksen 6 §:ssä mainitulla tavalla. Varallaolomääräyksellä tarkoitetaan tehtävää, jossa näyttelijä opettelee ja pitää yllä jonkun toisen näyttelijän roolia asettuakseen tarvittaessa hänen tilalleen.


  Soveltamisohje

  Understudy-tehtävällä tarkoitetaan sitä, että näyttelijä opettelee ja pitää yllä jonkun toisen näyttelijän roolia asettuakseen hänen tilalleen. Understudy-tehtävän suorittava näyttelijä on itse mukana ensemblessä tai muussa roolissa teoksessa.

  Track: Termillä tarkoitetaan yksittäisen näyttelijän esityksen kulkua, sisältäen kaiken toiminnan ja vastuutehtävät.

  Swing: Termillä tarkoitetaan ensemblen sisäistä paikkaajaa, joka opettelee sovitun määrän ensemble-track:jä oman ensisijaisen tehtävänsä lisäksi.

  Off-stage-swing ja stand-by-swing: Termillä tarkoitetaan ensemblen ulkopuolista varallaolijaa, joka opettelee sovitun määrän ensemble-track:jä. Off-stage swing kutsutaan paikalle tarvittaessa ja stand-by-swing on aina paikalla esityksissä.


  36 a § Säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävä työ

  Näyttelijä voi tarvittaessa tehdä osan työstään säännöllisen työajan ulkopuolella, jos asiasta sovitaan työnantajan ja näyttelijän kesken. Työstä, joka ei mahdu näyttelijän säännölliseen työaikaan, maksetaan sovittua työn määrää vastaava palkka tai annetaan vastaava vapaa-aika.


  Soveltamisohje

  Harjoitusaikataulut pyritään suunnittelemaan siten, ettei syntyisi tarvetta säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävään työhön. Korvaus säännöllisen työajan ulkopuolisesta työstä edellyttää työnantajan antamaa määräystä.