Näyttelijät
Näyttelijät 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

Liite 1 Vierailevan näyttelijän sopimus


Pöytäkirjamerkintä

Avustajan tehtävään ei sovelleta vierailevan näyttelijän sopimusta. Avustajan sopimus voidaan tehdä vähäisestä/pienehköstä tehtävästä, joka ei edellytä ammattimaista näyttelijän, tanssijan tai muusikon osaamista. Avustajasopimuksen linjauksista ja periaatteista tulee keskustella luottamusmiehen kanssa. Mikäli avustajan työtehtävät muuttuvat harjoitusaikana avustajan tehtävästä A- tai B-rooliksi, avustajasopimus muutetaan A- tai B-vierailijasopimukseksi.


Tämä sopimus ja sen vähimmäispalkkiot on hyväksytty ammattiteatterien palveluksessa olevan näyttelijän vierailusopimukseksi.

ottaa

esiintymään

nimisessä näytelmässä

osassa

seuraavin sopimusehdoin:

1 §

Osa luokitellaan A/B-tehtäväksi.

Osaluokittelussa tulee ottaa huomioon roolihenkilön asema näytelmän kokonaisuudessa. Osaluokittelun suorittavat näytelmän ohjaaja ja taiteellinen johto.

2 §

Sopimus on voimassa __ / __ 202__  –  __ / __ 202__

3 §

Näytelmän arvioidun valmistautumisaikataulun puitteissa sijoitetaan näytelmän harjoitukset ajalle __ / __ 202__  –  __ / __ 202__

Ensi-ilta __ / __ 202__

4 §

Palkkioksi näyttelijä saa ________ euroa/näytäntö/pääharjoitus.

Palkkion määräytymisperusteena on mm. näyttelijän työkokemus, koulutus ja ammatinhallinta.

Harjoituksesta maksetaan 50 prosenttia näytäntöpalkkiosta.

Näytäntöpalkkio taataan vähintään 15 esityskerralta.

Jos työlistalla ollut näytäntö teatterista johtuvasta syystä peruutetaan vähemmän kuin 10 vuorokautta ennen näytäntöä, näyttelijälle maksetaan 75 prosenttia näytäntöpalkkiosta.

Jos työlistalla ollut harjoitus teatterista johtuvasta syystä peruutetaan vähemmän kuin 10 vuorokautta ennen harjoitusta, näyttelijälle maksetaan 75 prosenttia harjoituspalkkiosta.

5 §

Sunnuntaityökorvauksena maksetaan tehtävän edellyttämä palkkio kaksinkertaisena.

6 §

Vuosilomakorvaus määräytyy vuosilomalain 16 §:n mukaisesti kuitenkin siten, että lomakorvaus on 14 prosenttia vuosilomalain 16 §:ssä tarkoitetusta palkasta. Lomakorvaus maksetaan viimeisen palkkionmaksun yhteydessä. Jos työsuhde jatkuu seuraavalle näytäntökaudelle maksetaan lomakorvaus (edellisen) näytäntövuoden päättyessä.

7 §

Palkka maksetaan kerran kuukaudessa kunkin kuukauden viidentenätoista/viimeisenä päivänä.

8 §

Edellä 3 §:ssä määriteltyä harjoitusajanjaksoa on pyrittävä noudattamaan, ellei ole erityisiä syitä sen muuttamiseen. Harjoitusaikataulu annetaan tiedoksi kuten vakituisille näyttelijöille.

9 §

Sopimusta uusittaessa siihen tulee mahdollisuuksien mukaan liittää alustava näytäntösuunnitelma kulloinkin näytäntökauden alussa koko näytäntökaudeksi.

10 §

Teatteri korvaa vierailijan matkakulut kaikilta vierailupäiviltä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 16 mukaisesti.

Matkustamisesta on sovittu: _________________________________

Majoituksesta on sovittu:  _________________________________

11 §

Teatteri antaa vierailusopimuksen päättyessä näyttelijälle työtodistuksen.

12 §

Näyttelijä, joka syyllistyy rikkomukseen, joka voi johtaa erottamiseen tai sopijapuoli, joka ilman toisen sopijapuolen suostumusta päättää työsuhteen, on velvollinen maksamaan toiselle sopijapuolelle 15 näytännön palkkiota vastaavan summan.

13 §

Tämän sopimuksen lisäksi noudatetaan soveltuvin osin kunnallista näyttelijöiden työehtosopimusta.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

 

päivänä

 

 

 

kuuta

202

 

 

 

 

teatteri

 

näyttelijä